5366 Sayılı Kanun kapsamında damga vergisi ve harç istisnası hk.

Tarih 06/02/2012
Sayı B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-451
Kapsam

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 

Sayı   : B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-451

06/02/2012

Konu : 5366 Sayılı Kanun kapsamında damga vergisi ve harç istisnası hk.

 

 

                                                                                           …

 

İlgi :   … tarihli özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, … Büyükşehir Belediye Başkanlığı Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğü ile şirketiniz arasında düzenlenecek olan ” … Türbesinin Rölöve, Restitüsyon Rotasyon Projesi Hizmet Alımları Sözleşmesi”‘nin, 5366 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi hükmüne göre damga vergisi ve noter harcından istisna olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I. Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kağıtlara ilişkin damga vergisi oranı binde 8,25 olarak belirlenmiştir.

Diğer taraftan, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde, Kanunun amacının, büyükşehir belediyeleri, büyükşehir belediyeleri sınırları içindeki ilçe ve ilk kademe belediyeleri, il, ilçe belediyeleri ve nüfusu 50.000’in üzerindeki belediyelerce ve bu belediyelerin yetki alanı dışında il özel idarelerince, yıpranan ve özelliğini kaybetmeye yüz tutmuş; kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurullarınca sit alanı olarak tescil ve ilan edilen bölgeler ile bu bölgelere ait koruma alanlarının, bölgenin gelişimine uygun olarak yeniden inşa ve restore edilerek, bu bölgelerde konut, ticaret, kültür, turizm ve sosyal donatı alanları oluşturulması, tabiî afet risklerine karşı tedbirler alınması, tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması olduğu; 2 nci maddesinde, yenileme alanlarının, il özel idarelerinde il genel meclisi, belediyelerde belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile belirleneceği, il özel idaresinde il genel meclisince, büyükşehirler dışındaki belediyelerde belediye meclisince alınan kararların Bakanlar Kuruluna sunulacağı, büyükşehirlerde ise ilçe ve ilk kademe belediye meclislerince alınan bu kararların, büyükşehir belediye meclisince onaylanması halinde Bakanlar Kuruluna sunulacağı, Bakanlar Kurulunun projenin uygulanıp uygulanmamasına üç ay içinde karar vereceği; 3 üncü maddesinde ise yenileme alanlarındaki uygulamaların her türlü vergi, resim, harç ve ücretlerden muaf olacağı açıklanmıştır.

Buna göre, 5366 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki istisna hükmünün uygulanabilmesi için, Kanunun 2 nci maddesinde belirtildiği şekilde projenin yapılacağı yerin yenileme alanı olarak kabul edilmesine ilişkin ilçe ve ilk kademe belediye meclislerince alınan kararın büyükşehir belediye meclisinde onaylanıp Bakanlar Kuruluna sunulması ve Bakanlar Kurulunun projenin uygulanmasına üç ay içinde karar vermesi gerekmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, … Büyükşehir Belediye Başkanlığı Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğü ile şirketiniz arasında düzenlenecek olan ” …  Türbesinin Rölöve, Restitüsyon Rotasyon Projesi Hizmet Alımları Sözleşmesi”nin, 5366 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yapıldığının tevsiki kaydıyla damga vergisi ve noter harcına tabi tutulmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.