5272 sayılı Belediye Kanunu

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

 

Esas Sayısı    : 2005/18

Karar Sayısı : 2005/10

Karar Günü  : 28.2.2005

R.G. Tarih-Sayı :29.04.2005’de tebliğ edildi.

       İPTAL DAVASINI AÇAN : Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri Ali TOPUZ,

Haluk KOÇ ve 112 Milletvekili

 

       İPTAL DAVASININ KONUSU : 7.12.2004 günlü, 5272 sayılı Belediye Kanunu’nun,

1- 8. maddesinin birinci ve ikinci  fıkralarının,

       2- 11. maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının ilk tümcesinin,

       3- 14. maddesinin ikinci fıkrasının,

       4- 18. maddesinin (o) bendinin,

       5- 19. maddesinin son fıkrasının,

       6- 49. maddesinin;

   a- Beşinci fıkrasının, ilk tümcesinde yer alan “… süreleri seçim döneminin bitiminden itibaren otuz günü geçmemek üzere, …” ibaresi ile son tümcesinde yer alan “… kadroları kaldırılmış veya zorunlu sebeplerle kadrolarına atama yapılmış ise durumlarına uygun bir kadroya …” ibaresinin,

   b- Son fıkrasında yer alan “… başarı durumlarına göre, toplam memur sayısının yüzde onunu ve …” ibaresinin,

       7- 55. maddesinin birinci fıkrasının ilk tümcesi ile ikinci fıkrasının,

       8- 65. maddesinin,

       9- 70. maddesinin,

       10- Geçici 7. maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci tümcesinin,

       Anayasa’nın 2., 6., 7., 8.,  10., 11., 47., 90., 126., 127. ve 128. maddelerine aykırılığı savıyla iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemidir,

 

       I-  İLK İNCELEME

       Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi uyarınca yapılan ilk inceleme toplantısında, dava dilekçesi ve ekleri, ilk inceleme raporu, dava konusu yasa kuralları, dayanılan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

       7.12.2004 günlü, 5272 sayılı Belediye Kanunu, Anayasa Mahkemesi’nin 18.1.2005 günlü ve E: 2004/118, K: 2005/8 sayılı kararı ile iptal edildiğinden, bu Yasa’nın dava konusu kuralları hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekir.

 

       II- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİ

       Dava konusu kuralları içeren 7.12.2004 günlü, 5272 sayılı Belediye Kanunu’nun Anayasa Mahkemesi’nin, 18.1.2005 günlü ve E: 2004/118, K: 2005/8 sayılı kararıyla iptaline ve iptal kararının Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girmesine karar verilmesi nedeniyle iptali istenilen kuralların yürürlüklerinin durdurulması isteminin reddine, 28.02.2005 gününde oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

III- SONUÇ

7.12.2004 günlü, 5272 sayılı “Belediye Kanunu”nun :

1- 8. maddesinin birinci ve ikinci  fıkraları,

       2- 11. maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının ilk tümcesi,

       3- 14. maddesinin ikinci fıkrası,

       4- 18. maddesinin (o) bendi,

       5- 19. maddesinin son fıkrası,

       6- 49. maddesinin;

   a- Beşinci fıkrasının, ilk tümcesinde yer alan “… süreleri seçim döneminin bitiminden itibaren otuz günü geçmemek üzere, …” ibaresi ile son tümcesinde yer alan “… kadroları kaldırılmış veya zorunlu sebeplerle kadrolarına atama yapılmış ise durumlarına uygun bir kadroya …” ibaresi,

   b- Son fıkrasında yer alan “… başarı durumlarına göre, toplam memur sayısının yüzde onunu ve …” ibaresi,

       7- 55. maddesinin birinci fıkrasının ilk tümcesi ile ikinci fıkrası,

       8- 65. maddesi,

       9- 70. maddesi,

       10- Geçici 7. maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci tümcesi,

       18.1.2005 günlü, E. 2004/118, K. 2005/8 sayılı kararla iptal edildiğinden,  DAVA KONUSU BU KURALLAR HAKKINDA YENİDEN KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, 28.2.2005 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Mustafa BUMİN

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Sacit ADALI

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

 Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Mustafa YILDIRIM

Üye

Cafer ŞAT

Üye

A. Necmi ÖZLER

 

 

Üye

Fettah OTO

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.