52 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ(*)

52 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ(*)

Resmi Gazete Sayısı
Resmi Gazete Tarihi 02/03/1963
Kapsam
213 sayılı Vergi Usul Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesi hakkındaki 205 sayılı kanunun geçici 4 üncü maddesiyle Bakanlığımıza tanınmış olan yetkiye istinaden; 1962 takvim yılında elde edilmiş bulunan Ziraî Kazançlarla 1961 ve 1962 takvim yıllarının götürü usulde vergiye tabi Ticarî Kazançlarının; 1961 ve 1962 bütçe yılları götürü ücretlerinin gelir vergilerinin tarh ve tahsil dönemleri aşağıda belirtildiği şekilde tesbit edilmiştir.1. Zirai Kazançların Gelir Vergisi :

a) 1962 takvim yılına ait Ziraî Kazançlarla alakalı yıllık gelir beyannamesi Mayıs/1963 de verilecek veya taahhütlü olarak posta ile gönderilecek ve vergi, aynı ay içinde beyannamenin verildiği günde, beyanname posta ile gönderilmişse, vergiyi tarha yetkili vergi dairesine geldiği tarihi takibeden 7 gün içinde tarh olunacaktır.

b) Tarh olunan gelir vergisinin dört eşit taksitinden birincisi 1963 yılının Eylül ayında, diğerleri ise, sırasiyle, aynı yılın Kasım, Aralık ve 1964 yılı Şubat aylarında ödenecektir.

2. Götürü usulde Vergiye tabi Ticarî Kazançların ve Ücretlerin Gelir Vergisi :

a) Ticarî Kazançları ve ücretleri dolayısiyle götürü usulde vergiye tabi bulunan ticaret ve san’at erbabı ile ücretliler, 1961 ve 1962 takvim yıllarına müteallik kazançlarının (Götürü ücretliler 1962 ve 1963 Bütçe yılları ücretlerinin) Gelir Vergilerini tarh ettirmek üzere evvelce almış olduktarı vergi karnelerini 1963 yılı Haziran ayında vergi dairesine ibraz eyliyecekler ve vergi daireleri de, karnelerin ibrazı tarihinde, bunların gelir vergilerini tarh edeceklerdir.

b) 1961 takvim yılına (Götürü ücretlerde 1962 bütçe yılına) ait olarak tarh edilen, Gelir Vergisi (Bu verginin, 202 sayılı Kanunun geçici 8 ve 10 uncu maddeleri hükümlerine göre miktarının ne olacağı ayrı bir tebliğle açıklanacaktır.) 1963 yılı Haziran ayında ödenecektir.

c) 1962 takvim yılına (Götürü ücretlilerin 1963 bütçe yılına) ait olarak tarh edilen verginin yarısı 1963 yılının Eylül, diğer yarısı ise aynı yılın Aralık ayında ödenecektir.

3. Götürü Usulde Vergiye tabi Serbest Meslek Kazançlarının Gelir Vergisi :

a) Götürü usulde vergiye tabi serbest meslek erbabının, 1962 takvim yılı götürü matrahlarının yeniden tesbiti uygun görüldüğünden, anılan mükellefler, 1962 takvim yılına ait Gelir Vergilerini yeni matrahlara göre tarh ettirmek üzere vergi karnelerini, 1963 yılının Haziran ayı içinde bağlı oldukları vergi dairelerine ibraz edecekler ve vergi dairelerince de, karnelerin ibrazı tarihinde bunların gelir vergileri tarh olunacaktır.

b) 1962 yılı için tarh olunan Gelir Vergisinin yarısı 1963 yılının Haziran ayında ikinci yarısı ise, aynı yılın Aralık ayında ödenecektir.

4. Diğer Kazanç ve İratları için yıllık Beyanname verecekler :

Diğer kazanç ve iratları dolayısiyle 1963 yılı Mart’ında yıllık gelir beyannamesi vermek mecburiyetinde olup da bu beyannameye yukarıda sözü edilen götürü usulde vergiye tabi ticari ve meslekî kazançlarını, aynı suretle tesbit olunan ücretlerini ve gerçek veya götürü gider usulüne göre tesbit edilen zirai kazançlarını da ithal etmek mecburiyetinde bulunanlar 1 -3 numaralı paragraflarda belirtilen süreler zarfında gelir beyannamelerini vererek vergilerini ödiyeceklerdir.

Gereğinin buna göre ifası rica olunur.

(*) Güncelliği kalmamıştır.


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.