TRAFİK KAZASINDA FAİZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ, DAVA TARİHİ, TEMERRÜT TARİHİ AYRIMI

YARGITAY 17. Hukuk Dairesi
2014/14908 E.
2016/11820 K.

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

– K A R A R –

Davacı vekili, 25/09/2009 tarihinde davalıya trafik sigortalı …plaka sayılı aracın karıştığı trafik kazası sonucu yolcu konumunda bulunan kusursuz müvekkilinin vücut bütünlüğünü yitirecek şekilde yaralandığını, davalıya yapılan başvuruya rağmen ödeme yapılmayarak temerrüde düşüldüğünü belirterek sigortalı araç kamyonet olduğundan 5.000,00 TL tazminatın temerrüt tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle tahsilini talep etmiş, ıslah dilekçesi ile istemlerini 149.207,00 TL’ye yükseltmişlerdir.

Davalı vekili, tüm belgeler ile birlikte kaza ve zarar ihbarında bulunmadığından temerrüde düşülmediğini belirterek davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan delillere göre; davanın kabulü ile, 149.207,00 TL’nin 11/12/2012 olan dava tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm davacı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiştir.

Dava, trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeni ile maddi tazminat istemine ilişkindir.

2918 sayılı KTK.’nun 99/1. maddesi ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın B.2.b. maddesi uyarınca, rizikonun bilgi ve belgeleri ile birlikte sigortacıya ihbar edildiği tarihten itibaren 8 iş günü içinde sigortanın tazminatı ödeme yükümlülüğü bulunmakta, bu sürenin sonunda ödememe halinde temerrüt gerçekleşmektedir. Sigortaya başvurulmadan dava açılması veya icra takibi başlatılması halinde ise bu tarihlerde temerrüt gerçekleşir.

Somut olayda, davacıyı temsilen aracı firma, davalı … şirketine davadan önce başvuruda bulunmuş, sigorta şirketi ile 26.07.2012 tarihine kadar yazışmalar sürdürülmüştür. Sigorta şirketi, 27.03.2012 tarihli aracı firmaya hitaben yazdığı cevabında başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için kas gruplarına göre kas kuvvet kaybını gösterir ayrıntılı nöroloji raporu istenmiş, aracı firma tarafından davacıya ait nöroloji rapor aslı 28.02.2012 tarihinde sigorta şirketine ibraz edilmiştir. Davalı … şirketine davadan önce eksik evakın da temini ile ihbarda bulunma tarihinin 28.02.2012 olarak kabul edilmesi gerekir. Bu durumda, davacı adına aracı firmanın davalı … şirketine eksik evrak temini ile başvuru yaptığı 28.02.2012 tarihinden sonraki 8. işgününün sonu olan 09.03.2012 tarihinde davalının temerrüde düştüğü gözetilerek faiz başlangıç tarihinin 09.03.2012 belirlenmesi gerekirken dava tarihinden temerrüde düştüğünün kabulü ile dava tarihinden itibaren faizle sorumlu tutulması doğru değil bozma sebebi ise de; bu yanılgının giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirir nitelikte görülmediğinden, hükmün 6100 sayılı HMK’nın geçici 3/II. maddesi delaletiyle 1086 sayılı HUMK’nın 438/7. maddesi uyarınca düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, hüküm fıkrasının (1) nolu bendinde yer alan “11/12/2012 olan dava tarihinden ” ibaresinin hükümden çıkarılarak, yerine “davalının temerrüt tarihi olan 09.03.2012 tarihinden itibaren” ibaresinin eklenmesine ve hükmün bu şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 22/12/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Comments are closed.