506 Sayılı Kanun Gereği Verilen İdari Para Cezaları…

Danıştay Onbeşinci Daire Başkanlığı: Esas No: 2011/12952 Karar No: 2011/3324

…506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 8’inci maddesinde; işverenin, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte Kuruma doğrudan vermek veya iadeli taahhütlü olarak göndermekle yükümlü olduğu; sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devrolunması veya intikal etmesi halinde de, yeni işverenin bildirge vermesi gerektiği,…

Devamı…

Bir Cevap Yazın