5.6.1985 günlü, 3217 sayılı ” 1918 sayılı Kaçakcılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Aynı Kanuna Üç Ek Madde İlavesiyle 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 44. Maddesinin (a) Bendinin ve 3078 sayılı Tuz Kanununun 27. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun”un Anayasa’ya aykırılığı nedeniyle iptaline karar verilmesi istemi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas sayısı : 1985/12

Karar Sayısı : 1985/10

Karar günü : 2.8.1985

R.G. Tarih-Sayı :R.G.’de yayımlanmamıştır. (Red)

İSTEMDE BULUNAN : Mehmet Hayri Tercan Mamak Askeri Cezaevinde tutuklu ANKARA

İSTEMİN KONUSU : 5.6.1985 günlü, 3217 sayılı ” 1918 sayılı Kaçakcılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Aynı Kanuna Üç Ek Madde İlavesiyle 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 44. Maddesinin (a) Bendinin ve 3078 sayılı Tuz Kanununun 27. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun”un Anayasa’ya aykırılığı nedeniyle iptaline karar verilmesi istemidir.

İNCELEME : Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 15. maddesi uyarınca 2.8.1985 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında 8.7.1985 günlü dilekçe ve rapor okundu, gereği görüşülüp düşünüldü:

Anayasa’nın 150 ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 20. maddelerinde, Anayasa Mahkemesine başvurmaya yetkili kişi ve kuruluşlar belirtilmiş olup, istemde bulunan bu maddelerde sayılanlar arasında yer almamaktadır.

SONUÇ:

Anayasa’nın 150. Ve 2949 sayılı Kanun’un 20. maddelerinde Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açma hakkına sahip olanlar gösterilmiştir. İstemde bulunan kişi, anılan maddelerde sayılanlar arasında yer almadığından, başvurunun istemde bulunanın yetkisizliği nedeniyle reddine,

2.8.1985 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Başkanvekili Üye
H.Semih ÖZMERT Orhan ONAR Necdet DARICIOĞLU
Üye Üye Üye
Kenan TERZİOĞLU Yekta Güngör ÖZDEN Muammer TURAN
Üye Üye Üye
Mehmet ÇINARLI Selâhattin METİN Servet TÜZÜN
Üye Üye
Mahmut C. CUHRUK Mustafa GÖNÜL

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.