5.11.2000 günlü, 4603 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun”a, 20.6.2001 günlü, 4684 sayılı Yasa’nın 2. maddesiyle eklenen geçici 5. maddenin Anayasa’nın 2., 10. ve 129. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı  : 2001/471

Karar Sayısı : 2002/57

Karar Günü  : 19.6.2002

R.G. Tarih-Sayı :08.07.2002’de tebliğ edildi.

İPTAL DAVASINI AÇAN : Anamuhalefet (Doğru Yol Partisi) TBMM Grubu adına Grup Başkanı Tansu  ÇİLLER

İPTAL DAVASININ KONUSU  : 15.11.2000 günlü, 4603 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun”a, 20.6.2001 günlü, 4684 sayılı Yasa’nın 2. maddesiyle eklenen geçici 5. maddenin Anayasa’nın 2., 10. ve 129. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

I- İPTALİ İSTENEN YASA KURALI

4603 sayılı Kanun’a 4684 sayılı Yasa ile eklenen ve iptali istenen geçici 5. maddesi şöyledir:

 

“GEÇİCİ MADDE 5Bankaların yeniden yapılandırılması ile görevli yönetim ve denetim kurulu üyeleri, yürütmekte oldukları görevlerden yalnızca, reel sektörün faaliyetlerinin gelişip devamını temin etmek, bankaların aktiflerini seyyal kılmak, pasif kalitesini yükseltmek ve bankaların reorganizasyonunu sağlayarak süratle özelleştirmeye hazırlamak amacıyla yapacakları ve konusu açıkça suç teşkil etmeyen iş ve işlemlerden dolayı sorumlu tutulamazlar. Yeniden yapılandırma sürecinde ve bu amaca yönelik olarak bu kişilerin iş ve işlemleriyle ilgili, üçüncü kişilerce kusura dayalı açılacak davalar, temsil ettikleri banka veya bankalara açılır. Bankaların rücu hakkı saklıdır.

II- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince Mustafa BUMİN,  Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçın ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Rüştü SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY, Ahmet AKYALÇIN ve Enis TUNGA’nın  katılımlarıyla  12.9.2001 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında, “Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine” oybirliğiyle karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Dava dilekçesi ve ekleri, işin esasına ilişkin rapor, iptali istenen yasa kuralları, dayanılan Anayasa kurallarıyla bunların gerekçeleri ve  diğer yasama belgeleri okunup incelendikten  ve 4603 sayılı Yasa’ya 4684 sayılı Yasa’nın 2. maddesiyle  eklenen geçici 5. madde ile 6219 sayılı Yasa’nın 4684 sayılı Yasa’yla değiştirilen ek 2. maddesinin iptali istemine ilişkin davanın farklı yasaları içermesi nedeniyle 4603 sayılı Yasa’ya 4684 sayılı Yasa’yla eklenen geçici 5. madde hakkındaki iptal isteminin  ayrı bir esasa kaydedilmesine 6.12.2001 gününde oybirliğiyle karar verilerek gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava konusu geçici 5. madde ile  ilgili iptal davası 16.8.2001 gününde açılmış ancak madde, 30.1.2002 günlü 4743 sayılı “Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un geçici 1. maddesiyle yeniden düzenlenmiştir. Dava açıldıktan sonra yapılan bu değişiklik nedeniyle, geçici 5. madde ile ilgili olarak konusu kalmayan istem hakkında karar verilmesine yer olmadığı sonucuna varılmıştır.

IV-SONUÇ

20.6.2001 günlü, 4684 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 2. maddesiyle 15.11.2000 günlü, 4603 sayılı  Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun’a eklenen geçici 5. madde, 30.1.2002 günlü, 4743 sayılı Yasa’nın geçici 1. maddesiyle yeniden düzenlendiğinden KONUSU KALMAYAN İSTEM HAKKINDA KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, 19.6.2002 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Mustafa BUMİN

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Samia AKBULUT

Üye

Yalçın ACARGÜN

Üye

Sacit ADALI

Üye

Nurettin TURAN

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ertuğrul ERSOY

Üye

Tülay TUĞCU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Enis TUNGA

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.