49 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ(*)

49 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ(*

Resmi Gazete Sayısı
Resmi Gazete Tarihi
Kapsam
29/12/1962 gün ve 2174-9/50978 sayılı tel yazımıza ektir.A _ 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 5 inci maddesinin b bendinde,

1. 1963-1964 takvim yıllarında vergilendirilecek kazanç ve iratların,

2. 1963-1964 takvim yılları ücretlerinin,

3. 1963-1964 malî yılları götürü ücretlerinin,

vergilendirilmesinde bu kanunun 31 ve 32 nci maddeleriyle tayin edilen esaslar nazara alınmak suretiyle, mükellef için günde 3, ayda 90, yılda 1080 lira; Eşler için günde 2, ayda 60, yılda 720 lira, her çocuk için günde 1, ayda 30, yılda 360 lira en az geçim indirimi uygulanır, denilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 103 üncü maddesinde yazılı vergi nispetleri ve aynı kanunun yukarıda sözü edilen geçici 5 inci maddesinin bendinde belirtilen en az geçim indirimi hadleri gözönünde bulundurularak hazırlanmış bulunan vergi cetvelleri işbu Genel Tebliğe eklenmiştir.

Cetvellerin kullanılmasında aşağıdaki hususlara uyulması lazım gelir:

a) Söz konusu cetvellerden gerçek ücretlere ait 2, 3, 4 numaralı cetveller, 1/1/1963 tarihinden itibaren, sırasiyle aylık, haftalık gündeliklere uygulanmağa başlanacaktır.

b) 1962 takvim yılından doğan ve 1963 takvim yılında vergilendirilecek olan diğer kazanç ve iratların vergileri de, yine bu tebliğe bağlı (1) numaralı vergi cetveline göre hesaplanacaktır. Bu sebeple, bu nev’i kazanç ve iratların vergilendirilmesinde, 43 seri numaralı Genel Tebliğe bağlı cetveller kullanılmıyacaktır.

B _ 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinde yazılı götürü gider indirimi, 1963 takvim yılı sonuna kadar yarı miktarlarıyle uygulanacağından mezkûr indirimin, 43 seri numaralı Genel Tebliğdeki esaslar gözetilmek suretiyle, 1963 takvim yılı sonuna kadar tatbikine devam olunacaktır.

Bilgi edinilmesi ve gereğinin ona göre ifası rica olunur.
(*) Güncelliği kalmamıştır.
Not : 193 s. Gelir Vergisi Kanununun 103. maddesiyle Gç. 5. maddesi (b) bendine göre hazırlanan ve eski yıllara ait olduğundan alınmayan bu Genel Tebliğe ilişik VERGİ CETVELLERİ, 193 s. Kanunun 103 ve Gş. 5. maddelerinin 202 s. Kanunla tadili uygulanamamıştı.


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.