Resmi Gazete Tarihi: 18.10.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28445

ALÇAK FREKANS KABLOLARI VE TELLERİ-PVC YALITIMLI VE PVC KILIFLI-BÖLÜM: 3 PVC YALITIMLI, TEKLİ, İKİLİ VE

ÜÇLÜLERDEN OLUŞAN SOM VEYA BÜKÜLÜ İLETKEN TELLERE SAHİP DONANIM TELLERİ İLE  İLGİLİ TEBLİĞ (TS IEC 60189-3)

(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2012/27)

 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

 

MADDE 2 – (1) 30/10/1989 tarihli ve 20327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, FKS-89/47-48 sayılı Standart Tebliği ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulmuş bulunan, TS 2815 “PVC Yalıtkanlı ve PVC Kılıflı Alçak Frekans Kabloları ve Telleri – Cihaz İçi Bağlantılarda Kullanılan Masif veya Demet İletkenli PVC Yalıtkanlı Tekli Teller” standardı mecburi uygulamadan kaldırılacaktır. Bu standardın yerine Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan TS IEC 60189-3 “Alçak Frekans Kabloları ve Telleri – PVC Yalıtımlı ve PVC Kılıflı – Bölüm 3: PVC Yalıtımlı, Tekli, İkili ve Üçlülerden Oluşan Som veya Bükülü İletken Tellere Sahip Donanım Telleri” standardı, imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanacaktır.

 

MADDE 3 – (1) TS IEC 60189-3 Standardının kapsamı aşağıda verilmiştir:

“Bu standard; haberleşme donanımı, sanayi ve tüketici elektronik donanımın iç kablajında kullanılacak polivinil klorür (PVC) yalıtımlı, tekli, ikili ve üçlüler şeklinde som veya bükülü iletkene sahip donanım tellerini kapsar.

Not – Ürünün bu standarddaki kuralları karşılayacağını garanti edecek kalite kontrol işlemleri ile kalite güvencesini tesis etmek imalatçının sorumluluğundadır. Tam bir deney programının iletkenin ve kablonun her uzunluğu üzerinde yapılması zorunluluğu öngörülmemiştir. Alıcının, kabul deneylerinin ve diğer kalite işlemlerinin belirtilmesini arzu etmesi durumunda, sipariş verme zamanına kadar alıcı ile imalatçı arasında anlaşmaya varılması esastır.”

 

MADDE 4 – (1) Söz konusu standard kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

 

MADDE 5 – (1) Söz konusu standard, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sayfasından ulaşılır.

 

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer.

 

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Sayfa

Bir Cevap Yazın