4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu kapsamında faaliyette bulunan yapı denetim şirketinin imzalayacağı sözleşmelerin damga vergisine tabi olup olmadığı ile yaptığı işlerden KDV tevkifatı yapıp yapmayacağı hk.

Tarih 01/02/2012
Sayı B.07.1.GİB.4.44.15.01-2011/2-DV-6
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MALATYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı   :B.07.1.GİB.4.44.15.01-2011/2-DV-6                                        01/02/2012

Konu : 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu kapsamında

faaliyette bulunan yapı denetim şirketinin imzalayacağı

 sözleşmelerin damga vergisine tabi olup olmadığı ile

yaptığı işlerden KDV tevkifatı yapıp yapmayacağı hk.

 

 

 

………YAPI DENETİM LTD ŞTİ

……..

İlgi :   ….2011 TARİHLİ VE … SAYILI ÖZELGE TALEP FORMUNUZ

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, şirketinizin 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununa göre yapı denetim faaliyeti ile iştigal etmek üzere kurulduğu, hizmet verdiğiniz müteahhitler ile hususi bina sahipleri arasında düzenlediğiniz sözleşmelerin damga vergisine tabi olup olmadığı, tabi ise verginin kimler tarafından ödeneceği, sözleşme damga vergisi dışında başka damga vergisi ödeyip ödemeyeceğiniz ile yaptığınız işler nedeniyle KDV tevkifatı yapıp yapmayacağınız hususlarında görüş sorulduğu anlaşılmaktadır.

I- DAMGA VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği hükümleri yer almaktadır.

Aynı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I-Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere nispi damga vergisi oranları, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kâğıtlar için binde 8,25 olarak belirlenmiştir.

Diğer taraftan, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında, yapı denetim hizmetinin yapı denetim kuruluşu ile yapı sahibi veya vekili arasında akdedilen hizmet sözleşmesi hükümlerine göre yürütüleceği hükme bağlanmıştır.

Buna göre, şirketiniz ile yapı sahipleri arasında düzenlenecek yapı denetim hizmet sözleşmelerinin her bir nüshasının ayrı ayrı 488 sayılı Damga Vergisi Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A/-1 fıkrası uyarınca binde 8,25 oranında damga vergisine tabi tutulması, söz konusu verginin kağıtları imzalayanlar tarafından beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.

Ayrıca, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesi kapsamında, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yazılı olan kağıtlar damga vergisinin konusunu oluşturmakta olup, başvurunuzda bahsi geçen sözleşme damga vergisi dışında damga vergisi ödeyip ödemeyeceğiniz hususuyla ilgili olarak değerlendirme yapılabilmesi, somut olaya ilişkin olarak düzenlenen diğer kağıt örneklerinin görülmesi ile mümkün olacaktır.

II-KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

Katma Değer Vergisi Kanununun 9/2 nci maddesinde, gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Bu yetkiye istinaden yayımlanan 91, 93, 95 ve 99 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde sorumlu tayin edilen ve tevkifat yapacak kuruluşlar, tevkifat uygulanacak işlemler ve tevkifat oranları açıklanmıştır.

99 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (5.1) bölümüne göre, yapı denetim kuruluşlarının 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşlar ile KDV mükelleflerine verdikleri yapı denetim hizmetlerinde 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/5-f) bölümü kapsamında 1/2 oranında KDV tevkifatı uygulanmaktadır.

Buna göre, firmanızın KDV mükellefleri ile KDV mükellefi olmasalar dahi 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşlara verdiği yapı denetim hizmeti nedeniyle hesaplanan KDV bunlar tarafından 1/2 oranında tevkifata tabi tutulacaktır. Bunlar dışındakilere verdiğiniz yapı denetim hizmetleri nedeniyle hesaplanan KDV ise tevkifata tabi tutulmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

…….

Gelir İdaresi Grup Müdürü

Bir Cevap Yazın