4708 sayı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 5 inci maddesi gereğince yapı sahibi ile yapılacak sözleşmeler nedeniyle damga vergisi mükellefiyeti tesis edilip edilmeyeceği hk.

Tarih 17/12/2011
Sayı B.07.4.DEF.0.40.10.00-009-25
Kapsam

T.C.

KIRŞEHİR VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

Sayı :B.07.4.DEF.0.40.10.00-009-25                                                  17/12/2011

Konu : 4708 sayı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 5 inci maddesi

gereğince yapı sahibi ile yapılacak sözleşmeler nedeniyle

damga vergisi mükellefiyeti tesis edilip edilmeyeceği hk.

İlgi :   … tarihli özelge talep formu

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, şirketinizin 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde yapı denetim yetkisi aldığı belirtilerek söz konusu Kanunun 5 inci maddesine göre yapı sahibi ile yapılan yapı denetimi hizmet sözleşmelerine ait ödenmesi gereken damga vergisi için sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirilip ettirilmeyeceği hususunda görüş talep edilmiştir.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, Maliye Bakanlığınca belirlenen mükellefler, kurum ve kuruluşlar tarafından bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisinin, ertesi ayın yirminci (371 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca yirmiüçüncü) günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirileceği ve yirmialtıncı günü akşamına kadar ödeneceği; (b) bendinde, (a) bendi dışındaki hallerde, kâğıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde vergi dairesine bir beyanname ile bildirileceği ve aynı süre içinde ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 32 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde, anonim şirketler yanında kurumlar vergisine tabi diğer mükelleflerin de sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmesi zorunlu tutulmuş; 43 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile yapılan düzenlemede ise, 32 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde sayılan kurum ve kuruluşların sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmeleri ve damga vergisi defteri tutmalarının ihtiyari olduğu, sürekli mükellefiyet tesis ettirmek istemeyen bu mükelleflerin damga vergisine ilişkin kayıtlarını Vergi Usul Kanunu’na göre tutmak zorunda oldukları defterlerinde ayrıntılı olarak göstermeleri şartı ile ayrıca damga vergisi defteri tutmalarına gerek olmadığı, 16 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği dışında kalan ve ihtiyarililik hakkını kullanarak sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmeyen mükelleflerin, düzenledikleri veya taraf oldukları kağıtlara ilişkin damga vergilerini 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 22 nci maddesinin b bendine göre kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen on beş gün içerisinde ilgili vergi dairesine damga vergisi beyannamesi ile bildireceği ve aynı süre içerisinde ödeyeceği şeklinde açıklama yapılmıştır.

Buna göre, kurumlar vergisi mükellefi olup 32 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde sayılan kuruluşlar kapsamında yer alan limited şirketlerin sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmeleri ihtiyari bulunmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, limited şirket olarak ihtiyarilik hakkınızı kullanmak suretiyle sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmemeniz halinde, düzenlediğiniz veya taraf olduğunuz kağıtlara ilişkin damga vergilerini, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 22 maddesinin (b) bendine göre kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen on beş gün içerisinde ilgili vergi dairesine damga vergisi beyannamesi ile bildirmeniz ve aynı süre içerisinde ödemeniz gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Defterdar

 


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.