4691 sayılı Kanun kapsamında teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan ancak yönetici şirket statüsünde bulunmayan firma tarafından verilen sigorta prim bildirgelerinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

Tarih 18/03/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.26.15.01-DMG-62-2-8-13
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

Sayı :B.07.1.GİB.4.26.15.01-DMG-62-2-8-13                                                   18/03/2011

Konu : Damga Vergisi

 

…  SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

 

İlgi :   … tarihli Özelge Talep Formu

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, mühendislik faaliyetinde bulunan şirketinizin teknogirişim sermaye olarak teknoparkta yer aldığı ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunundaki vergi, resim ve harç muafiyetlerinden (KDV, Kurumlar Vergisi, AR-GE personelinden kesilen Gelir vergisi ve Damga Vergisi) faydalandığınız belirtilerek Eskişehir Sosyal Güvenlik Kurumuna sunulmak üzere sigorta prim bildirgeleri yönünden görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı bölümünün 1/b fıkrasında, maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtların binde 6 (01.01.2010 tarihinden itibaren düzenlenenlerin binde 6,6) nispetinde damga vergisine tabi olduğu; aynı maddenin 2/e fıkrasında, sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgelerinin maktu damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 3 üncü maddesinin (f) fıkrasında girişimcinin bölgedeki hizmet ve imkanlardan yararlanmak isteyen ve yararlanmakta olan gerçek ve tüzel kişileri; (k) fıkrasında, yönetici şirketin bu kanuna uyan ve anonim şirket olarak kurulan, bölgenin yönetimi ve işletilmesinden sorumlu şirketi ifade ettiği; 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında, yönetici şirketin bu Kanunun uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu; geçici 2 nci maddesinde, bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretlerinin 31.12.2013 tarihine kadar her türlü vergiden müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyette bulunan yönetici şirketler, 4691 sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili işlemlerde düzenlenen kağıtlar bakımından damga vergisinden muaf olup, bu bölgelerde faaliyette bulunan yönetici şirket haricindeki firmaların damga vergisi muafiyeti bulunmamaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, yönetici şirket statüsünde bulunmayan şirketinizin düzenlediği sigorta prim bildirgesi mahiyetindeki aylık prim ve hizmet belgelerinin, bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personeline bu görevleri ilgili olarak yapılan ücret ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtlar kapsamında bulunmaması nedeniyle maktu damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı

Bir Cevap Yazın