4.12.2004 günlü, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 6.12.2006 günlü 5560 sayılı Yasa’nın 24. maddesiyle değiştirilen 253. maddesinin (7) numaralı fıkrasının Anayasa’nın 10., 36. ve 38. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2008/100

Karar Sayısı : 2010/117

Karar Günü : 16.12.2010

R.G. Tarih-Sayı : Tebliğ Edildi.

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Karapınar Asliye Ceza Mahkemesi

İTİRAZIN KONUSU: 4.12.2004 günlü, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 6.12.2006 günlü 5560 sayılı Yasa’nın 24. maddesiyle değiştirilen 253. maddesinin (7) numaralı fıkrasının Anayasa’nın 10., 36. ve 38. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

I- OLAY

Sanık hakkında taksirle birden fazla kişiyi yaralamak suçunu işlediği iddiasıyla açılan kamu davasında itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

II- İTİRAZ KONUSU YASA KURALI

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 6.12.2006 günlü 5560 sayılı Yasa’nın 24. maddesiyle değiştirilen 253. maddesinin (7) numaralı fıkrası şöyledir:

Birden fazla kişinin mağduriyetine veya zarar görmesine sebebiyet veren bir suçtan dolayı uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, mağdur veya suçtan zarar görenlerin hepsinin uzlaşmayı kabul etmesi gerekir.

III- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince, Haşim KILIÇ, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Sacit ADALI, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, Mustafa YILDIRIM, A. Necmi ÖZLER, Fettah OTO, Serdar ÖZGÜLDÜR, Serruh KALELİ ve Zehra Ayla PERKTAŞ’ın katılımlarıyla yapılan ilk inceleme toplantısında, dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine, 13.11.2008 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

IV- ESASIN İNCELENMESİ

Başvuru kararı ve ekleri, işin esasına ilişkin rapor, itiraz konusu Yasa kuralı, dayanılan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

İtiraz yoluna başvuran Mahkemenin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 6.12.2006 günlü 5560 sayılı Yasa’nın 24. maddesiyle değiştirilen 253. maddesinin (7) numaralı fıkrasının Anayasa’ya aykırılığı savıyla iptali istemi, daha önce yapılan başka bir başvuru nedeniyle esastan incelenerek 12.3.2009 günlü, E.2007/14, K.2009/48 sayılı kararla Anayasa’ya aykırı olmadığı gerekçesi ile reddedilmiş ve bu karar 25.6.2009 günlü, 27269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Anayasa’nın 152. ve 2949 sayılı Yasa’nın 28. maddelerinin son fıkralarına göre, Anayasa Mahkemesinin işin esasına girerek verdiği ret kararının Resmî Gazete’de yayımlanmasından sonra on yıl geçmedikçe aynı yasa hükmünün Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla tekrar Anayasa Mahkemesine başvurulamaz.

Mahkeme 24.10.2008 tarihinde başvuruda bulunmuş ise de esas inceleme aşamasında, Anayasa Mahkemesinin aynı konu hakkında işin esasına girerek verdiği yukarıda belirtilen ret kararının 25.6.2009 tarihinde yürürlüğe girmesi nedeniyle bu tarihten itibaren 10 yıl geçmedikçe itirazın esasının incelenmesine olanak bulunmadığından, itiraz başvurusunun Anayasa’nın 152. ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 28. maddelerinin son fıkraları gereğince reddi gerekir.

V- SONUÇ

A- 7.5.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmadan, Mahkeme’nin çalışıp çalışamayacağına ilişkin ön meselenin incelenmesi sonucunda; Mahkeme’nin çalışmasına bir engel bulunmadığına, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Fettah OTO, Zehra Ayla PERKTAŞ ile Celal Mümtaz AKINCI’nın, gerekçesi 2010/68 esas sayılı dosyada belirtilen karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,

B- 4.12.2004 günlü, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun, 6.12.2006 günlü, 5560 sayılı Yasa’nın 24. maddesiyle değiştirilen 253. maddesinin (7) numaralı fıkrasının iptali istemine ilişkin itiraz başvurusunun, Anayasa’nın 152. ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 28. maddelerinin son fıkraları gereğince REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

16.12.2010 gününde karar verildi.

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Fettah OTO

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

Üye

Recep KÖMÜRCÜ

Üye

Alparslan ALTAN

Üye

Burhan ÜSTÜN

Üye

Engin YILDIRIM

Üye

Nuri NECİPOĞLU

Üye

Hicabi DURSUN

Üye

Celal Mümtaz AKINCI


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.