4.12.2004 günlü, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesine, 6.12.2006 günlü, 5560 sayılı Kanun’un 23. maddesiyle eklenen (11) numaralı fıkranın ‘Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde, mahkeme hükmü açıklar” şeklindeki birinci cümlesinin, Anayasa’nın 36. ve 38. maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesine aykırılığı savıyla iptali istemi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

 

Esas Sayısı    : 2012/72

Karar Sayısı : 2012/107

Karar Günü   : 18.7.2012

R.G. Tarih-Sayı : Tebliğ edildi.

                  

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN :  Saimbeyli Asliye Ceza Mahkemesi

İTİRAZIN KONUSU : 4.12.2004 günlü, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesine, 6.12.2006 günlü, 5560 sayılı Kanun’un 23. maddesiyle eklenen (11) numaralı fıkranın ‘Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde, mahkeme hükmü açıklar” şeklindeki birinci cümlesinin, Anayasa’nın 36. ve 38. maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

           

I- OLAY

Suça sürüklenen çocuğun haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 142/2-d, 116/2, 31/3, 54. ve 5395 Çocuk Koruma Kanunu’nun 20. maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle açılan kamu davasında, itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme iptali için başvurmuştur.

II- İTİRAZ KONUSU YASA KURALI

4.12.2004 günlü, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesine 6.12.2006 günlü, 5560 sayılı Kanun’un 23. maddesiyle eklenen (11) numaralı fıkranın birinci cümlesi ‘Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde, mahkeme hükmü açıklar‘ şeklindedir.

III- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 48. maddesi uyarınca yapılan ilk inceleme toplantısında, başvuru kararı ve ekleri, Anayasa Mahkemesi Raportörü Aliye YILDIZ VARSIN tarafından hazırlanan ilk inceleme raporu, itiraz konusu yasa kuralı ve dayanılan Anayasa kuralları ile bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Anayasa Mahkemesi’nin 12.3.2009 gün, E.2007/14, K.2009/48 sayılı, 25.6.2009 günlü, 27269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan kararında, 6.12.2006 günlü, 5560 sayılı Kanun’un 23. maddesiyle 5271 sayılı Kanun’un 231. maddesine eklenen (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) ve (14) numaralı fıkralarının iptali istenilmiş; işin esası incelenerek, (11) numaralı fıkranın Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin reddine karar verilmiştir.

Anayasa’nın ‘Anayasaya aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülmesi‘ başlığını taşıyan 152. maddesinin son fıkrasında; ‘Anayasa Mahkemesinin işin esasına girerek verdiği red kararının Resmî Gazetede yayımlanmasından sonra on yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün Anayasaya aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda bulunulamaz.’ ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un ‘Başvuruya engel durumlar‘ başlığını taşıyan 41. maddesinin (1) numaralı fıkrasında; ‘Mahkemenin işin esasına girerek verdiği ret kararının Resmî Gazetede yayımlanmasından itibaren on yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün Anayasaya aykırılığı iddiasıyla itiraz başvurusu yapılamaz.‘ denilmiştir.

Anayasa Mahkemesi’nin red kararının Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten bu yana itiraza konu yasa maddesinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Anayasa Mahkemesi’nce işin esasına girilerek Anayasa’ya aykırı olmaması nedeniyle reddedilen itiraz başvurusuna konu kural hakkında yeni bir başvurunun yapılabilmesi için, önceki kararın Resmî Gazete’de yayımlandığı 25.6.2009 gününden başlayarak geçmesi gereken on yıllık süre henüz dolmamıştır.

Açıklanan nedenlerle itiraz başvurusunun, Anayasa’nın 152. maddesinin son fıkrası ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 41. maddesinin (1) numaralı fıkrası gereğince reddi gerekir.

IV- SONUÇ

4.12.2004 günlü, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesine, 6.12.2006 günlü, 5560 sayılı Kanun’un 23. maddesiyle eklenen (11) numaralı fıkranın ‘Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde, mahkeme hükmü açıklar.’ biçimindeki birinci cümlesinin iptali istemine ilişkin itiraz başvurusunun, Anayasa’nın 152. maddesinin son fıkrası ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 41. maddesinin (1) numaralı fıkrası gereğince yetkisizlik nedeniyle REDDİNE,  18.7.2012 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Serruh KALELİ

Başkanvekili

Alparslan ALTAN

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

Üye

Recep KÖMÜRCÜ

Üye

Burhan ÜSTÜN

Üye

Engin YILDIRIM

Üye

Nuri NECİPOĞLU

Üye

Hicabi DURSUN

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

Üye

Erdal TERCAN

Üye

Muammer TOPAL

Üye

Zühtü ARSLAN

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.