33 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ(*)

Resmi Gazete Sayısı
Resmi Gazete Tarihi 23/05/1956
Kapsam
11/9/1951 gün ve (9) seri numaralı genel tebliğe ektir.9 numaralı genel tebliğde de açıklandığı üzere, Gelir Vergisi Kanununun 66 ncı maddesinin 1 inci fıkrası gereğince, “Satın alınan veya inşa edilen gayrimenkullerin veya aynî hakların hastalık, ikametgâh ve işin tasfiyesi gibi sebepler dışında alım ve inşa tarihlerinden başlıyarak iki yıl içinde satılmaları halinde elde edilen ve bir takvim yılı zarfında 5000 lirayı aşan kazançlar” aşan kısımlar birlikte, kazancın tamamı gelir vergisine tabi tutulmakta idi.

Devlet Şûrası Dördüncü Dairesinin bu görüşe uygun bulunan içtihadı, muahhar kararlarla değiştirilmiş ve 4/3/1955 gün ve E : 1954/141, K : 1955/28 sayılı tevhidi içtihat kararında ise, 5000 lirayı aşan kazançlarda 5000 liralık haddin vergiden istina edilmesi lâzımgeldiğine hükmedilmiş bulunmaktadır.

İşbu karar karşısında, tatbikatın 9 numaralı genel tebliğ esaslarına göre yürütülmesinde bir faide görülmediğinden, Gelir Vergisi Kanununun 66 ncı maddesinin 1 numaralı fıkrasının uygulanmasında; satın alınan veya inşa edilen gayrimenkullerin ve aynî hakların hastalık, ikametgâh nakli ve işin tasfiyesi gibi sebepler dışında alım ve inşa tarihlerinden başlıyarak iki yıl içinde satılmaları halinde elde edilen ve bir takvim yılı zarfında 5000 lirayı aşan kazançların 5000 lirasının vergiden istisna edilerek sadece aşan kısmın vergiye tabi tutulması muvafık görülmüştür.

Gereğinin bu esaslara göre ifası tamimen tebliğ olunur.
(*) Güncelliği kalmamıştır.


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.