3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında Transit Beyannamelerin damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

Tarih 27/04/2012
Sayı B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-1479
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup üdürlüğü

 

Sayı   :B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-1479                                                               27/04/2012

Konu : 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında

Transit Beyannamelerin damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

 

 

 

 

İlgi :   …/2012 tarihli özelge talep formu.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, şirketinizin serbest bölgede faaliyette bulunduğu belirtilerek, şirketiniz adına yurt dışından İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesine (ISMACO) gelen hammadde girişi ve İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesinden yurt dışına hazır konfeksiyon veya kumaş satışı nedeniyle gümrük idarelerine verilen transit beyannamelerin 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununa göre damga vergisinden istisna edilip edilemeyeceği hususunda görüş sorulduğu anlaşılmıştır.

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 5084 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle eklenen geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin, bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetleri ile ilgili olarak yaptıkları işlemlerin

  • 31.12.2008 tarihine kadar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna olduğu, aynı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin 5810 sayılı Kanunun 01/01/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren 7 nci maddesi ile değişik ikinci fıkrasının (c) bendinde, Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar bu bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtların damga vergisi ve harçlardan müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

Buna göre, İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesine (ISMACO) gelen hammadde girişi ile İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesinden yurt dışına hazır konfeksiyon veya kumaş satışı nedeniyle gümrük idaresine verilen transit beyannamelerin, şirketinizin serbest bölgede gerçekleştirmiş olduğu faaliyeti ilgili olarak şirketiniz adına düzenlenmiş olması koşuluyla, 3218 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca

  • 01.01.2009 tarihinden Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar damga vergisinden müstesna tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bir Cevap Yazın