31.8.1956 günlü, 6831 sayılı Orman Kanunu’na 3493 sayılı Yasa ile eklenen 111/a maddesinin “Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine itiraz edilebilir.” biçimindeki üçüncü tümcesinin Anayasa’nın 2., 37., 125. ve 155. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2005/1

Karar Sayısı : 2005/5

Karar Günü : 11.1.2005

R.G. Tarih-Sayı :24.10.2005’de tebliğ edildi.

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Banaz Sulh Ceza Mahkemesi

İTİRAZIN KONUSU: 31.8.1956 günlü, 6831 sayılı Orman Kanunu’na 3493 sayılı Yasa ile eklenen 111/a maddesinin “Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine itiraz edilebilir.” biçimindeki üçüncü tümcesinin Anayasa’nın 2., 37., 125. ve 155. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

I- OLAY

6831 sayılı Orman Kanunu’nun 111/a maddesinin üçüncü tümcesinin Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme iptali istemiyle başvurmuştur.

II- İTİRAZ KONUSU YASA KURALI

6831 sayılı Orman Kanunu’nun itiraz konusu tümceyi de içeren 111/a maddesi şöyledir:

“Madde 111/a – (Ek : 3/11/1988 – 3493/15 md.)

Bu Kanunda mercii belirtilmemiş idarî para cezaları, orman işletme şefleri tarafından verilir. Bu Kanuna göre verilen idarî para cezalarına dair kararlar ilgililere Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. Bu Kanuna göre verilen idarî para cezaları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre orman idaresince tahsil olunur.”

III- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi uyarınca yapılan ilk inceleme toplantısında, itiraz konusu yasa kuralı başvuru kararı ve ekleri, ilk inceleme raporu ile diğer belgeler incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

Anayasa’nın 152. ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 28. maddesine göre, mahkemeler, bakmakta oldukları davalarda uygulayacakları kanun ya da kanun hükmünde kararname kurallarını Anayasa’ya aykırı görürler veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık savının ciddi olduğu kanısına varırlarsa o hükmün iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmaya yetkilidirler. Ancak, bu kurallar uyarınca bir mahkemenin, Anayasa Mahkemesi’ne başvurabilmesi için elinde yöntemince açılmış ve görevine giren bir davanın bulunması ve iptali istenen kuralların davada uygulanacak olması gerekmektedir.

Dosyanın incelenmesinden, Devlet ormanında izinsiz hayvan otlattığı iddiasıyla sanık hakkında orman idaresince verilen idari para cezasının kaldırılması amacıyla sulh ceza mahkemesine itirazda bulunulması üzerine anılan mahkemenin 5.11.2004 gün ve 2004/167 değişik iş sayılı kararı ile itirazın reddine kesin olarak karar verildiği ve işten el çekildiği anlaşılmaktadır.

Görüldüğü üzere, mahkeme işten el çektikten sonraki bir tarihte (17.11.2004) Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştur.

Başvuru tarihinde Banaz Sulh Ceza Mahkemesi’nde bu konu ile ilgili bir dava bulunmadığı açıktır.

Belirtilen nedenle, itirazın mahkemenin yetkisizliği nedeniyle reddi gerekir.

IV- SONUÇ

31.8.1956 günlü, 6831 sayılı “Orman Kanunu”nun 3493 sayılı Yasa ile eklenen 111/a maddesinin üçüncü tümcesine ilişkin başvurunun, Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE, 11.1.2005 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Mustafa BUMİN

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Sacit ADALI

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Mustafa YILDIRIM

Üye

Cafer ŞAT

Üye

Fazıl SAĞLAM

Üye

A. Necmi ÖZLER

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.