31.3.2011 günlü, 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 13. maddesiyle, 2.7.1964 günlü, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun değiştirilen ‘IV. Temyiz, istinaf ve itiraz harçları’ kısmının ‘Yargıtay ceza dairelerine yapılacak temyiz başvurularında 40 TL’ biçimindeki (b) fıkrasının, Anayasa’nın 36. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2011/92

Karar Sayısı : 2011/126

Karar Günü : 22.9.2011

R.G. Tarih-Sayı : Tebliğ edildi.

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Nazilli Ağır Ceza Mahkemesi

İTİRAZIN KONUSU : 31.3.2011 günlü, 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 13. maddesiyle, 2.7.1964 günlü, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun değiştirilen ‘IV. Temyiz, istinaf ve itiraz harçları’ kısmının ‘Yargıtay ceza dairelerine yapılacak temyiz başvurularında 40 TL‘ biçimindeki (b) fıkrasının, Anayasa’nın 36. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

I- OLAY

Nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından açılan kamu davasının yargılaması neticesinde verilen karar, sanık müdafii tarafından hem temyiz edilmiş hem de kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu ileri sürülmüş, iddiayı ciddi bulan Mahkeme, kuralın iptali için başvurmuştur.

II- İTİRAZ KONUSU YASA KURALI

1- İtiraz konusu kuralın da yer aldığı 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun ‘IV. Temyiz, istinaf ve itiraz harçları’ kısmı şöyledir:

‘IV. Temyiz, istinaf ve itiraz harçları:

  1. a) Yargıtay hukuk dairelerine yapılacak temyiz başvurularında 90 TL
  2. b) Yargıtay ceza dairelerine yapılacak temyiz başvurularında 40 TL
  3. c) Danıştaya yapılacak temyiz başvurularında 90 TL
  4. d) Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dahil olmak üzere bölge idare mahkemelerine itirazen yapılacak başvurularda 50 TL
  5. e) Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerine yapılacak istinaf yolu başvurularında 50 TL
  6. f) Bölge adliye mahkemeleri ceza dairelerine yapılacak istinaf yolu başvurularında 20 TL
  7. g) İdarî yaptırımlar konusunda sulh ceza mahkemelerince verilen son karara karşı itirazen yapılacak başvurularda 20 TL
  8. h) İcra mahkemelerinin kararlarına karşı itirazen yapılacak başvurularda 20 TL’.

III- İLK İNCELEME

6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un ‘Başvuruya engel durumlar’ başlığını taşıyan 41. maddesinin (2) numaralı fıkrasında: ‘İtiraz yoluna başvuran mahkemede itiraz konusu kuralın uygulanacağı başka dava dosyalarının bulunması hâlinde, yapılmış olan itiraz başvurusu bu dosyalar için de bekletici mesele sayılır‘ denilmiştir.

İtiraz yoluna başvuran aynı mahkeme tarafından, itiraz konusu kuralların uygulanacağı başka dava dosyası kapsamında yapılmış olan itiraz başvurusunun (2011/91 Esas sayılı), bakılmakta olan dava dosyası için de bekletici mesele sayılması gerekirken, tekrar başvuruda bulunulduğu saptanmıştır.

Açıklanan nedenlerle itiraz başvurusunun, 6216 sayılı Kanun’un 41. maddesinin (2) numaralı fıkrası gereğince reddi gerekir.

IV- SONUÇ

31.3.2011 günlü, 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 13. maddesiyle, 2.7.1964 günlü, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun değiştirilen ‘IV. Temyiz, istinaf ve itiraz harçları’ kısmının ‘Yargıtay ceza dairelerine yapılacak temyiz başvurularında 40 TL’ biçimindeki (b) fıkrasının iptaline karar verilmesi istemiyle yapılan itiraz başvurusunun, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 41. maddesinin (2) numaralı fıkrası gereğince REDDİNE, 22.9.2011 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Fettah OTO

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Recep KÖMÜRCÜ

Üye

Alparslan ALTAN

Üye

Engin YILDIRIM

Üye

Nuri NECİPOĞLU

Üye

Hicabi DURSUN

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

Üye

Erdal TERCAN

Bir Cevap Yazın