31.03.2011 günlü, 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 12. ve 13. maddelerinin, Anayasa’nın 2., 38. ve 141. maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesine aykırılığı savıyla iptali istemi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2011/67

Karar Sayısı : 2011/107

Karar Günü : 30.06.2011

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Kilis 2. Asliye Ceza Mahkemesi

İTİRAZIN KONUSU: 31.03.2011 günlü, 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 12. ve 13. maddelerinin, Anayasa’nın 2., 38. ve 141. maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

I- OLAY

Hırsızlık suçundan açılan kamu davasının yargılaması sonucunda, suça sürüklenen çocuk Ümit ÇABUK hakkında mahkûmiyet kararı verilip, suça sürüklenen çocuk müdafi tarafından kararın temyiz harcı yatırılmadan temyiz edilmesi üzerine, ceza yargılamasında taraflardan temyiz harcı alınmasını, Cumhuriyet savcısından ise alınmamasını Anayasa’ya aykırı gören Mahkeme, itiraz konusu kuralların iptalleri için başvurmuştur.

II- İTİRAZ KONUSU YASA KURALI

1-31.03.2011 günlü, 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 12. maddesi şöyledir:

‘2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan ‘açılan davalar’ ibaresinden sonra gelmek üzere ‘ve kanun yolu başvuruları ile ceza mahkemelerinden verilen kararlara karşı kanun yolu başvuruları,’ ibaresi eklenmiştir’.

2- 6217 sayılı Kanun’un 13. maddesi şöyledir:

‘492 sayılı Kanunun (1) sayılı Tarifesinin ‘A ‘ Mahkeme Harçları’ bölümünün ‘Hukuk ve ticaret davalarıyla, idarî davalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik mercilerinde’ başlığında yer alan ‘Hukuk’ ibaresinden sonra gelmek üzere ‘, ceza’ ibaresi eklenmiş, ‘IV. Temyiz ve itiraz harçları’ kısmı başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı Kanunun (2) sayılı Tarifesinin ‘II ‘ Maktu harçlar’ bölümünün (11) numaralı bendine ‘miras taksim mukaveleleri,’ ibaresinden sonra gelmek üzere ‘mirasçılık belgesi,’ ibaresi eklenmiştir.

‘IV. Temyiz, istinaf ve itiraz harçları:

  1. a) Yargıtay hukuk dairelerine yapılacak temyiz başvurularında 90 TL
  2. b) Yargıtay ceza dairelerine yapılacak temyiz başvurularında 40 TL
  3. c) Danıştaya yapılacak temyiz başvurularında 90 TL
  4. d) Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dahil olmak

üzere bölge idare mahkemelerine itirazen yapılacak başvurularda 50 TL

  1. e) Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerine yapılacak

istinaf yolu başvurularında 50 TL

  1. f) Bölge adliye mahkemeleri ceza dairelerine yapılacak

istinaf yolu başvurularında 20 TL

  1. g) İdarî yaptırımlar konusunda sulh ceza mahkemelerince verilen

son karara karşı itirazen yapılacak başvurularda 20 TL

  1. h) İcra mahkemelerinin kararlarına karşı itirazen yapılacak

başvurularda 20 TL’ ‘

III- İLK İNCELEME

6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un ‘Başvuruya engel durumlar’ başlığını taşıyan 41. maddesinin (2) numaralı fıkrasında: ‘İtiraz yoluna başvuran mahkemede itiraz konusu kuralın uygulanacağı başka dava dosyalarının bulunması hâlinde, yapılmış olan itiraz başvurusu bu dosyalar için de bekletici mesele sayılır‘ denilmiştir.

İtiraz yoluna başvuran aynı mahkeme tarafından, itiraz konusu kuralların uygulanacağı başka dava dosyası kapsamında yapılmış olan itiraz başvurusunun (2011/66 Esas sayılı), bakılmakta olan dava dosyası için de bekletici mesele sayılması gerekirken, tekrar başvuruda bulunulduğu saptanmıştır.

Açıklanan nedenlerle itiraz başvurusunun, 6216 sayılı Kanun’un 41. maddesinin (2) numaralı fıkrası gereğince reddi gerekir.

IV- SONUÇ

31.3.2011 günlü, 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 12. ve 13. maddelerinin iptaline karar verilmesi istemiyle yapılan itiraz başvurusunun, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 41. maddesinin (2) numaralı fıkrası gereğince REDDİNE, 30.6.2011 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Başkanvekili

Serruh KALELİ

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Fettah OTO

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

Üye

Recep KÖMÜRCÜ

Üye

Alparslan ALTAN

Üye

Burhan ÜSTÜN

Üye

Engin YILDIRIM

Üye

Nuri NECİPOĞLU

Üye

Hicabi DURSUN


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.