3.5.1985 günlü, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 13. maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarının Anayasa’nın 2. ve 35. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2000/6

Karar Sayısı : 2000/3

Karar Günü : 9.2.2000

R.G. Tarih-Sayı :R.G.’de yayımlanmamıştır. (Yeniden karar verilmesine yer olmadığına)

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Sakarya 1. İdare Mahkemesi

İTİRAZIN KONUSU : 3.5.1985 günlü, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 13. maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarının Anayasa’nın 2. ve 35. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

I- OLAY

İmar planında yol olarak ayrılan yerde inşaat izni verilmemesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada, 3194 sayılı Yasa’nın 13. maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarının Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme iptalleri için başvurmuştur.

II-İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 8. maddesi gereğince Haşim KILIÇ, Yalçın ACARGÜN, Mustafa BUMİN, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Mustafa YAKUPOĞLU, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK, Rüştü SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY ve Tülay TUĞCU’nun katılmalarıyla 9.2.2000 günü yapılan ilk inceleme toplantısında, dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

III-ESASIN İNCELENMESİ

Başvuru kararı ve ekleri, işin esasına ilişkin rapor, itiraz konusu yasa kuralları, aykırılık savına dayanak yapılan Anayasa kurallarıyla bunların gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Mahkeme 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 13. maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarının Anayasa’nın 2. ve 35. maddelerine aykırı olduğunu ileri sürerek iptalini istemiştir. Ancak söz konusu kurallar, Anayasa Mahkemesi’nin 29.12.1999 günlü E.1999/33, K.1999/51 sayılı kararıyla iptal edildiğinden bu konuda yeniden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

IV-SONUÇ

3.5.1985 günlü, 3194 sayılı “İmar Kanunu”nun 13. maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları, 29.12.1999 günlü, E.1999/33, K.1999/51 sayılı kararla iptal edildiğinden, İTİRAZ KONUSU KURALLAR HAKKINDA YENİDEN KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA 9.2.2000 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

 

Üye

Yalçın ACARGÜN

 

 

Üye

Mustafa BUMİN

Üye

Sacit ADALI

 

Üye

Ali HÜNER

 

 

Üye

Mustafa YAKUPOĞLU

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

 

Üye

Mahir Can ILICAK

 

 

Üye

Rüştü SÖNMEZ

Üye

Ertuğrul ERSOY

Üye

Tülay TUĞCU

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.