2985 SAYILI KANUNA GÖRE TOPLU KONUT FONUNDAN FAYDALANAN DEVLET MEMURLARINAVE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNE AÇILACAK KONUT KREDİSİ YÖNETMELİĞİ

2985 SAYILI KANUNA GÖRE TOPLU KONUT FONUNDAN FAYDALANAN DEVLET MEMURLARINAVE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNE AÇILACAK KONUT KREDİSİ YÖNETMELİĞİ*

 

Kapsam

Madde 1 – Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer personel Kanunlarına göre çalıştırılmakta olup, 5434 sayılı Kanuna göre T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi durumunda olan devlet memurları ile diğer kamu görevlilerinden, T.C. Emekli Sandığına prim ödemek sureliyle geçen fiili hizmet süresi en az 10 yıl ve daha fazla olanlara açılacak konut kredisine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

Tanımlar

Madde 2 – Bu Yönetmetikte geçen;

İdare : Toplu Konut İdaresi Başkanlığını,

Memur : 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer personel Kanunlarına göre çalıştırılmakta olup, 5434 sayılı Kanuna göre T.C.Emekli Sandığı iştirakçisi durumunda olanları,

Kredi : Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine açılacak konut kredisini,

Kurum : Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerinin çalıştığı kuruluşları, ifade eder.

Kredinin Kaynağı

Madde 3 – Memurlara konut edindirmek amacıyla verilecek Krediler, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesine, her yıl bu amaçla konulacak transfer harcamaları bölümünde yer alan kaynağın ve 233 sayılı KHK’ye göre faaliyet gösteren kuruluşların kendi bütçelerinden ayırdıkları kaynağın, T.C. Merkez Bankası nezdinde tesis edilmiş bulunan Toplu Konut Fonuna aktarılması suretiyle sağlanır.

Krediden Yararlanma Şartları

Madde 4 – Bu Kredilerden, kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının herhangi bir yerleşme yerinde tapuya kayıtlı bağımsız bir konutu olmayanlar, Toplu Konut Kanunu Uygulama Yönetmeliğine göre Toplu Konut Fonundan açılacak Krediler ile birlikte, bir defaya mahsus olmak üzere yararlanırlar.

233 sayılı KHK’ye göre faaliyet gösteren kuruluşlarda çalışıp, bu Yönetmelikteki şartlara haiz olan personel ancak, çalıştıkları Kurumların kendi bütçelerinden bu amaç için kaynak ayırmaları şartıyla bu Krediden yararlanabilirler.

Bu Krediden, evli olan çiftlerden yalnız biri yararlanabilir.

Kredinin Miktarı, Faizi ve Geri Dönüşü

Madde 5 – (Değişik: RG-26/02/1988-19737)

1) Kredinin miktarı 1.000.000 TL’sıdır.

2) Krediye faiz uygulanmayacaktır. Ancak, Kredinin açılışında bir defaya mahsus olmak üzere, ilgiliden Kredinin % 5 i oranında masraf karşılığı alınır.

3) Kredinin geri dönüşü aşağıdaki esaslara göre yapılır,

 1. a) Kredi; Toplu Konut Fonundan açılan Kredinin taksit başlangıç tarihlerine ve geri ödeme süresine uygun olarak, aylık eşit taksitlerle ödenir.
 2. b) Aylık taksitler ilgili bankanın bildirisi üzerine Memurun bağlı olduğu Kurum tarafından, bordro üzerinden kesilerek her ayın onuna kadar ilgili bankaya yatırılır.
 3. c) Memurun, Kredinin geri ödenmesi tamamlanmadan emekli olması, emeklilik dışında memuriyetle ilişkisinin kesilmesi veya ölümü halinde, kalan borç; Kurumun bankaya bildirmesi üzerine, kendisi veya varisleri tarafından, borçlanma sözleşmesi hükümlerine göre taksitler halinde ilgili bankaya ödenir.

Kredi Başvurusu

Madde 6 –

 1. a) Krediden yararlanmak isteyenler, aşağıdaki belgelerle, her yılın Nisan ayı sonuna kadar Kurumlarına başvururlar:
 2. Kredi talebi ile kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının bağımsız bir konutu olmadığına dair yazılı beyanını içeren dilekçe (EK 1),
 3. Toplu Konut Fonundan kredi kullandıran bankalardan alınacak Toplu Konut Ferdi Kredisi veya Konut Ferdi Kredisi kullanmak üzere Alıcı Payı Hesabı açtırdığı ve bu hesaba yatırılacak meblağın tamamını veya en az yüzde yirmibeş (% 25)ini yatırdığına dair belge.
 4. Kooperatif, birlik ve sosyal yardımlaşma kurumlarına ortak veya üye olunması halinde, bu kuruluşlara ortak veya üye olunduğuna ve bu kuruluşlara Kredi açıldığına dair belge.

Bu tarihe kadar yapılan başvurular, ayrılan kaynakları doIdurmadığı takdirde, İdarenin duyurusu üzerine yeni başvuru alınabilir.

Kredi başvurusu yapıldıktan sonra ve Kredisi açılmadan önce, Memurun emekli olması, ölmesi ve görevden ayrılması halinde, Kurumun, T.C. Emekli Sandığına bildirisi üzerine başvurusu geçersiz sayılır. Bu durum T.C. Emekli Sandığı tarafından İdareye bildirilir.

Başvurular cari yıl içinde geçerli olup, başvurulan yılda Kredi talebi karşılanmayanların, müteakip yılda yeniden başvurması gerekir.

 1. b) Memurun çalıştığı Kurum, başvuruları inceleyerek, şartları uygun görülen Memurlara ait aşağıdaki bilgileri ihtiva eden Bildirim Formunu (EK 2), bu bilgilerin doğruluğunu tasdik ederek, Mayıs ayı sonuna kadar T.C. Emekli Sandığına gönderir.

1) Emeklilik sicil numarası,

2) Adı, Soyadı,

3) Kurum sicil numarası,

4) Memuriyet sınıfı,

5) Hizmet süresi (yıl, ay olarak),

6) Toplu Konut Fonundan kullandığı Kredi türü (Toplu Konut Ferdi Kredisi, Konut Ferdi Kredisi, kooperatif, birlik veya sosyal yardımlaşma kurumlarına açılan Kredi),

7) Toplu Konut Fonundan açılan Krediyi kullandıran banka şubesinin, yapımcı veya kooperatif, birlik veya sosyal yardımlaşma kurumunun ismi ve yeri.

 1. c)C. Emekli Sandığı, Kurumlardan gelen bilgileri tasnif ederek, Krediyi kullanacak Memurların hizmet süreleri itibariyle öncelik sıralamasını yapar. Kurumların gönderdiği Bildirim Formlarındaki bilgileri de ihtiva edecek şekilde hazırladığı listeyi, Haziran ayı sonuna kadar İdareye gönderir.
 2. d) İdare, nakit imkanı ve T.C. Emekli Sandığından bildirilen öncelik sıralamasını esas alarak, Kredi türüne göre ilgili bankalara Kredi açma talimatları verir.
 3. e) İlgili banka, konutu veya arsayı açılan Kredinin % 50 fazlası ile ipotek ederek, Kredi almaya hak kazanan Memurlar ya da bunların ortak veya üyesi olduğu kooperatif, birlik ve sosyal yardımlaşma kurumları ile borçlanma sözleşmesi imzalayarak krediyi açar.

Ancak, Konut Ferdi Kredisi kullanmak üzere Alıcı Payı Hesabı açtırılmış ve konut tapusunun henüz alınmamış olması durumunda taahhütname alınarak Kredi, Alıcı Payı Hesabına yatırılmak suretiyle kullandırılır ve ipotek tapu alındığında tesis edilir.

Banka, Kredinin kullandırılması için gerekli meblağı İdareden talep eder. Bu miktar, İdarenin talimatı ile bankaya aktarılır.

Toplu Konut Ferdi Kredisi veya Konut Ferdi Kredisi kullanmak isteyenlerin Kredisi, talep etmeleri halinde Alıcı Payı Hesabına yatırılır ve Alıcı Payı Hesabının tabi olduğu esaslara göre ödenir. Bu Kredi Alıcı Payı Hesabına yatırıldığı tarihten itibaren bir yıllık süre içinde, Toplu Konut Fonundan açılacak Kredi kullanılmadığı takdirde iptal edilir.

Toplu Konut Fonundan açılacak Krediden vazgeçilmesi ve Alıcı Payı Hesabının kapatılması halinde, banka 10 gün içinde Krediyi Toplu Konut Fonuna iade eder ve durumu İdareye, T.C. Emekli Sandığına ve Kuruma bildirir.

Kredi, Alıcı Payı Hesabına yatırılması durumu dışında, Toplu Konut Fonundan açılacak Kredi ile birlikte ve aynı esaslara göre kullandırılır.

Kredi Kullananların Beyanı

Madde 7 – Kredi kullananların beyanlarının doğru olmadığının tesbit edilmesi halinde; ceza hükümleri uygulanır. Kredi kullanılmışsa borç, % 50 oranında faiz uygulanmak suretiyle muaccel kılınır. Beyanların doğru olmadığı tesbit edilen bu kişiler, Krediden daha sonra da hiç bir şekilde yararlandırılmazlar.

Sözleşmeler ve Protokollar

Madde 8 – Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi, bankalar ve Kredi kullananlar arasındaki hak ve sorumluluklar; Sözleşmeler veProtokollarla tespit edilir.

Formlar

Madde 9 – a) EK 1 ve EK 2 Formlar, Kurumlarca bastırılacaktır.

 1. b) EK 2 Formun ekteki örneğine uygun ebatlara göre düzenlenmesi zorunlu olup, aksi takdirde işleme konulmayacaktır.

Yürürlük

Madde 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 – Bu Yönetmelik hükümleri Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülür.

Yönetmeliğin eklerini görmek için tıklayınız

Sayfa

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.