29.6.1956 günlü, 6762 sayılı “Türk Ticaret Kanunu”nun 64. maddesinin, birinci fıkrasının son paragrafının “…bir aydan bir yıla kadar hapis…”; ikinci fıkrasının “…altı aydan aşağı olmamak üzere hapis…” bölümlerinin, Anayasa’nın 2. ve 90. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı: 2001/262

Karar Sayısı : 2001/80

Karar Günü : 1.5.2001

R.G. Tarih-Sayı :24.05.2001’de tebliğ edildi.

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Ankara 11. Sulh Ceza Mahkemesi

İTİRAZIN KONUSU : 29.6.1956 günlü, 6762 sayılı “Türk Ticaret Kanunu”nun 64. maddesinin, birinci fıkrasının son paragrafının “…bir aydan bir yıla kadar hapis…”; ikinci fıkrasının “…altı aydan aşağı olmamak üzere hapis…” bölümlerinin, Anayasa’nın 2. ve 90. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

I- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince yapılan ilk inceleme toplantısında, dava dosyası ve ekleri, ilk inceleme raporu, itiraz konusu yasa kuralı, dayanılan Anayasa kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer belgeler okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Anayasa’nın 152. ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 28. maddelerine göre, mahkemeler, bakmakta oldukları davalarda uygulayacakları kanun ya da kanun hükmünde kararname kurallarını Anayasa’ya aykırı görürler veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık savının ciddî olduğu kanısına varırlarsa, o hükmün iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmayayetkilidirler. Ancak, bu kurallar uyarınca bir mahkemenin Anayasa Mahkemesi’ne başvurabilmesi için, elinde yöntemince açılmış ve görevine giren bir davanın bulunması gerekmektedir.

Olayda, Mahkeme’nin bakmakta olduğu dava, davalı şirketin gerçek dışı yanıltıcı beyanlarla davacı şirketten kitapalınmasına engel olarak haksız rekabette bulunduğu savıyla Türk Ticaret Kanunu’nun 57. ve 64. maddelerine görecezalandırılması istemiyle açılmıştır.

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 1. maddesinde “Mahkemelerin görevlerini kanun gösterir”; 7. maddesinde de “Davaya bakan Mahkeme,muhakemenin her hal ve derecesinde davayı görmek vazifesi olup olmadığına resen karar verebilir” denilmektedir.

825 sayılı Ceza Kanununun Mevkii Mer’iyete Vaz’ına Müteallik Kanun’un 29. maddesinde, sulh ceza mahkemesininyetkisi 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 421.maddesinde deağır ceza mahkemesinin yetkisi gösterilmiştir. Türk Ticaret Kanunu’nun itiraz konusu 64. maddesinde belirtilen suç ise bu maddelerin kapsamı dışında kalmaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davaya bakmakla görevli Mahkeme Sulh Ceza Mahkemesi değil Asliye Ceza Mahkemesi olduğundan başvurunun, Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle reddi gerekir.

II- SONUÇ

29.6.1956 günlü,6762 sayılı”Türk Ticaret Kanunu”nun64. maddesinin;

A- Birinci fıkrasının son paragrafının”…biraydan bir yıla kadar hapis….”,

B- İkinci fıkrasının “…altı aydan aşağı olmamak üzere hapis…”,

bölümlerine ilişkin başvurunun, Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE, 1.5.2001 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Mustafa BUMİN

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Samia AKBULUT

Üye

Yalçın ACARGÜN

Üye

Sacit ADALI

Üye

Ali HÜNER

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Rüştü SÖNMEZ

Üye

Ertuğrul ERSOY

Üye

Tülay TUĞCU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.