2859 SAYILI KANUNA 590 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE EKLENEN EK 1 İNCİ VE 2 NCİ MADDELERİN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK

2859 SAYILI KANUNA 590 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE EKLENEN EK 1 İNCİ VE 2 NCİ MADDELERİN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmelik; depremin yol açtığı pafta-zemin uyumsuzluğu ve diğer teknik yetersizlikleri gidermek amacıyla 590 Sayılı KHK kapsamındaki, tapulama veya kadastro paftalarının yenilenmesi ile buna uygun olarak tapu sicilinde yapılacak düzeltmeleri amaçlar.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, 17.08.1999 ve 12.11.1999 tarihlerinde meydana gelen depremlerden etkilenen İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bolu, Düzce, Bursa, Eskişehir il ve ilçelerine ait tapulama veya kadastro paftalarının yenilenmesinde ve buna uygun olarak tapu sicilinde yapılacak düzeltmelerde uyulacak usul ve esasları kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 23/6/1983 tarihli ve 2859 sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanunun 590 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen Ek 3 üncü maddesine göre hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Hazırlık Çalışmaları

Yenileme Raporunun Değerlendirilmesi

Madde 4- Bu yönetmeliğe göre yapılacak çalımsalar da onay alınmaz. Yenileme raporu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce değerlendirilir. Uygun görülen yerlerde Tapu ve Kadastro Genel Müdürünün talimatı ile yenileme yapılır.

İlanlar

Madde 5- Bu yönetmelik hükümlerine göre yapılacak çalımsalar da askı ilanı dışındaki ilanlar yapılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yenilemenin Esasları

Yenileme Çalışmalarının Kapsamı

Madde 6- Yenileme çalışmaları, depremin yol açtığı pafta-zemin uyumsuzluğu ile diğer teknik yetersizliklere konu olan paftaların yeniden düzenlenmesi hizmetlerini kapsar. Yenileme çalışmalarının yapıldığı tarihteki idari taksimat çalımsalar da esas alınır. Yenileme alanlarında parselasyon, arazi toplulaştırması, ıslah imar, sulama alanlarında arsa ve arazi düzenlemesi, köy yerleşim haritaları ve diğer tescile konu olan haritalar yenileme kapsamındadır. Sınır Tanımı

Madde 7- Deprem sonucu oluşan sinir : Depremin taşınmazların geometrik sekil ve konumlarında meydana getirdiği değişiklik sebebiyle zeminde oluşan ve taşınmazların deprem öncesi ilgilileri tarafından çekişmesiz kullanılan, bilirkişi beyanları ve teknik belgeleri yardımı ile belirlenen sinirdir.

Sınırlandırma krokisi

Madde 8- Sınırlandırma çalışmaları sırasında, parsellerin deprem sonucu oluşan sınırları dikkate alınır.

Yenileme alanında kalan parsellerin sınırlandırma krokileri ada bazında düzenlenir.Yenileme ekibince; zeminde, sinir tanımlamalarına göre taşınmaz malların sınırlandırması yapılır. sınırlandırma krokisinde; sabit sınırlar siyah, geçerli sayılabilecek sınırlar yeşil, çekişmeli sınırlar kırmızı, değişebilir sınırlar mavi, deprem sonucu oluşan sınırlar sari renkte gösterilir.

Krokinin düzenlenmesi sırasında eski kadastro paftası ile dayanağı belgelerden ve bilirkişi beyanlarından yararlanılır.

sınırlandırma çalışmalarında yararlanılmak maksadıyla kadastro paftasının kopyası üzerine malik isimleri yazılır. Çok malikli parsellerde bir malikin adinin yazılması yeterlidir.

Bu krokide, ayrıca zeminde mevcut sabit tesis ve yapılar da özel işaretlerine uygun olarak gösterilir.

Teknik belgelere veya bilirkişi beyanlarına göre kadastro sırasında zeminde mevcut olduğu anlaşılan, ancak paftasında gösterilmemiş olan kamuya ait yol, dere, ark ve bu gibi sinir oluşturan yerler ölçülerek yeni paftasında gösterilir.

Fotogrametrik pafta kullanılarak yapılan çalışmalarda, sınırlandırma krokisi pafta ozaliti üzerinde yapılır.

Sınırların Belirlenmesi

Madde 9- Yenileme alanındaki parsellerin ölçüsü ve sınırların oluşturulması ada bazında yapılır. sınırlandırma krokisinde gösterilen sabit sınırlar, geçerli sayılabilecek sınırlar, deprem sonrası oluşan sınırlar ve adanın diş sınırları ile yapı ve tesisler ölçülerek ölçü krokisi düzenlenir ve paftası çizilir.

Ölçü sırasında, sınırlandırma krokisinde gösterilen sabit sınırlar, geçerli sayılabilecek sınırlar ve deprem sonrası oluşan sınırlar, parsel siniri olarak esas alınır.

Harç

Madde 10- Yenileme yapılan taşınmaz mallar için kadastro ve cins değişikliği harcı tahakkuk ettirilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 11- Yenileme çalışmaları sırasında bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 21/3/ 1995 tarih ve 22234 şayili Resmi Gazetede yayımlanan Tapulama ve Kadastro Paftalarını Yenileme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 12- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.