26.9.2004 günlü, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 104. maddesinin (2) numaralı fıkrasının, Anayasa’nın Başlangıç bölümüne aykırılığı savıyla iptali istemi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2006/4

Karar Sayısı : 2006/14

Karar Günü : 30.1.2006

R.G. Tarih-Sayı :24.05.2006’da tebliğ edildi.

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Yığılca Asliye Ceza Mahkemesi

İTİRAZIN KONUSU : 26.9.2004 günlü, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 104. maddesinin (2) numaralı fıkrasının, Anayasa’nın Başlangıç bölümüne aykırılığı savıyla iptali istemidir.

I- OLAY

Aralarında beş yaştan fazla fark bulunan mağdurenin rızasıyla ırzına geçmek suçundan sanık hakkında açılan kamu davasının duruşmasında, mağdure vekili ve Cumhuriyet savcısının, davada uygulanma durumu olan itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğuna dair görüşünü ciddi bulan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

II- İTİRAZ KONUSU YASA KURALI

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun itiraz konusu fıkrayı da içeren 104. maddesi şöyledir:

“MADDE 104.-(1) Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Fail mağdurdan beş yaştan daha büyük ise, şikayet koşulu aranmaksızın, cezası iki kat artırılır.”

III- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi uyarınca, 30.1.2006 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında, dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

IV- ESASIN İNCELENMESİ

Başvuru kararı ve ekleri, işin esasına ilişkin rapor, itiraz konusu Yasa kuralı, dayanılan Anayasa kuralı ve bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

İtiraz konusu, 26.9.2004 günlü, 5237 sayılı “Türk Ceza Kanunu”nun 104. maddesinin (2) numaralı fıkrası Anayasa Mahkemesi’nin 23.11.2005 günlü, E. 2005/103, K. 2005/89 sayılı kararıyla iptal edildiğinden, aynı kural hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekir.

V- SONUÇ

26.9.2004 günlü, 5237 sayılı “Türk Ceza Kanunu”nun 104. maddesinin (2) numaralı fıkrası, 23.11.2005 günlü, E. 2005/103, K. 2005/89 sayılı kararla iptal edildiğinden, İTİRAZ KONUSU FIKRA HAKKINDA YENİDEN KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, 30.1.2006 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Tülay TUĞCU

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Sacit ADALI

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

A. Necmi ÖZLER

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Şevket APALAK

Üye

Serruh KALELİ

Üye

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.