2560 sayılı Kanuna göre kurulan kuruluşun şirketlere yapacağı hakediş ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtlardan damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk.

Tarih 10/11/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.55.15.01-2011-DVK-ÖZE-34-452
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SAMSUN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

Sayı   :B.07.1.GİB.4.55.15.01-2011-DVK-ÖZE-34-452                                                 10/11/2011

Konu : 2560 sayılı Kanuna göre kurulan kuruluşun şirketlere

            yapacağı hakediş ödemeleri nedeniyle düzenlenen

            kağıtlardan damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk.

 

   

 

 

İlgi :   … tarih ve … evrak kayıt numaralı özelge talep formu.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, Kurumunuzun … Büyükşehir Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, olanları devir almak, bir elden işletmek ve 2560 sayılı Kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere kurulan … Büyükşehir Belediyesine bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluş olduğu belirtilerek, şirketlere yapılacak hakediş ödemelerinden damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, 8 inci maddesinde bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı hükme bağlanmıştır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “IV. Makbuzlar ve Diğer Kâğıtlar” başlıklı bölümünün 1/a fıkrasında, “Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dâhil) nedeniyle kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar”ın damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/1-a fıkrasındaki kağıtlara ilişkin damga vergisi oranı binde 8,25 olarak belirlenmiştir.

Diğer taraftan, 2560 sayılı İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ), İstanbul Büyük Şehir Belediyesine bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluş olduğu; 21 inci maddesinin (a) bendinde, İSKİ’nin görevleri için kullandığı taşınmaz malları, tesisleri, işlemleri ve faaliyetlerinin her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu; EK 5 inci maddesinde ise, bu Kanunun diğer büyükşehir belediyelerinde de uygulanacağı hükümlerine yer verilmiştir.

Buna göre, Damga Vergisi Kanununun 8 inci maddesi kapsamında resmi daire sayılmayan İSKİ Genel Müdürlüğüne 2560 sayılı Kanunla tanınan damga vergisi ve harç muafiyetinin, yine resmi daire sayılmayan diğer Büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerine de tatbik edilmesi gerekmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 8 inci maddesi kapsamında resmi daire statüsünde bulunmayan Kurumunuzun mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak yaptığı ödemeler nedeniyle düzenlenen kağıtlar damga vergisine konu teşkil etmemektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı

Bir Cevap Yazın