25 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ(*)

Resmi Gazete Sayısı
Resmi Gazete Tarihi 23/11/1953
Kapsam
Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinde, Tarım işlerinin neler olduğu gösterilmiş, 24 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında da, kazancı gelir vergisinden müstesna olan tarım işlerinde bilfiil çalışan işçilerin ücretlerinin gelir vergisinden istisna edileceği hükme bağlanmıştır.Fıkranın (kazancı gelir vergisinden müstesna olan tarım işlerinde) şeklindeki ifadesine nazaran; istisnanın, ancak gelir vergisinden müstesna olan şahıslara ait tarım işlerinde, işçi olarak, fiilen çalışanlara hasrı lâzım geleceği neticesine varılmış ve tatbikata bu lafzî mutlakıyete göre veçhe verilmişti.

Ancak, idarî kaza mercilerince bu konuda ittihaz olunan kararlarda, istisnanın, işveren nazara alınmadan, bütün ziraat işçilerine teşmili, Kamu İdare ve Müesseseleriyle belediyelere ait bahçe ve parklarda vaki faaliyetin de, tarım faaliyetinden addedilmesi içtihat edilmekte bulunulmuş ve filhakika, istisnanın umumî olması lâzım geldiğinden ve nihayet hükmün muayyen bir zümreye hasrı suretiyle doğacak ikiliği de bertaraf etmek için, fıkradaki lafzî mutlakiyete rağmen, kaza mercilerinin içtihadına uyularak, bahis mevzuu istisnanın bilcümle tarım işçilerine teşmili uygun düşeceğinden, müesses tatbikatın değiştirilmesi lüzumlu görülmüştür.

Bu itibarla, çalıştıran ister hakikî şahıs, isterse hükmî şahıs (kamu idare ve müesseseleri ve kurumlar) olsun, bunların ziraî işlerinde fiilen ve işçi olarak çalışanların ücretlerinin de, aynı istisnadan faydalandırılmaları lâzım gelir.

Bilgi edinilmesi ve gereğince işlem yapılması rica olunur.
(*) Güncelliği kalmamıştır.


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.