25.12.1997 günlü, 4316 sayılı “1998 Malî Yılı Bütçe Kanunu”nun 70. maddesinin, Anayasa’nın 73. ve 161. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 1998/55

Karar Sayısı : 1998/76

Karar Günü : 8.12.1998

R.G. Tarih-Sayı :R.G.’de yayımlanmamıştır. (Yeniden karar verilmesine yer olmadığına)

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Antalya Vergi Mahkemesi

İTİRAZIN KONUSU : 25.12.1997 günlü, 4316 sayılı “1998 Malî Yılı Bütçe Kanunu”nun 70. maddesinin, Anayasa’nın 73. ve 161. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

I- OLAY

İhtirazi kayıtla ödenen ek taşıt alım vergisinin iadesine ilişkin davada Mahkeme, verginin uygulanma süresinin 31.12.1998 gününe kadar uzatılmasına ilişkin 1998 Malî Yılı Bütçe Kanunu’nun 70. maddesinin, Anayasa’ya aykırılık oluşturduğu yolundaki davacı savlarını ciddi bularak, iptali için başvuruda bulunmuştur.

II- İLK VE ESAS İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince Ahmet N. SEZER, Samia AKBULUT, Haşim KILIÇ, Yalçın ACARGÜN, Mustafa BUMİN, Sacit ADALI, Lütfi F. TUNCEL, Mustafa YAKUPOĞLU, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK ve Rüştü SÖNMEZ’in katılmalarıyla 8.12.1998 günü yapılan ilk inceleme toplantısında, dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

İşin esasına ilişkin rapor, başvuru kararı ve ekleri, iptali istenilen yasa kuralı, Anayasa’ya aykırılık savına dayanak yapılan Anayasa kuralları, bunlarla ilgili gerekçeler ile öteki yasama belgeleri ve dosyada bulunan tüm belgeler okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Mahkeme, 4316 sayılı 1998 Malî Yılı Bütçe Kanunu’nun 70. maddesinin Anayasa’nın 73. ve 161. maddelerine aykırı olduğunu ileri sürerek, iptalini istemiştir. Ancak, 4316 sayılı 1998 Malî Yılı Bütçe Kanunu’nun 70. maddesi Anayasa Mahkemesi’nin 7.10.1998 günlü, Esas 1998/29, Karar 1998/60 sayılı kararıyla iptal edilmiştir. Bu durumda, kural hakkında yeniden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

III- SONUÇ

“25.12.1997 günlü, 4316 sayılı “1998 Malî Yılı Bütçe Kanunu”nun 70. maddesi, 7.10.1998 günlü, E.1998/29, K.1998/60 sayılı kararla iptal edildiğinden İTİRAZ KONUSU KURAL HAKKINDA YENİDEN KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, 8.12.1998 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Ahmet Necdet SEZER

 

Başkanvekili

Samia AKBULUT

Üye

Haşim KILIÇ

Üye

Yalçın ACARGÜN

 

Üye

Mustafa BUMİN

Üye

Sacit ADALI

Üye

Lütfi F. TUNCEL

 

Üye

Mustafa YAKUPOĞLU

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Mahir Can ILICAK

Üye

Rüştü SÖNMEZ

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.