24.11.1994 günlü, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Geçici 15. maddesinin, Anayasa’nın 10. ve 60. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemi

Gerekçe Kısmını Gizle

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 1996/41

Karar Sayısı : 1997/16

Karar Günü : 31.1.1997

R.G. Tarih-Sayı :R.G.’de yayımlanmamıştır. Yeniden karar verilmesine yer olmadığına

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Yargıtay 10. Hukuk Dairesi

İTİRAZIN KONUSU : 24.11.1994 günlü, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Geçici 15. maddesinin, Anayasa’nın 10. ve 60. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

I- OLAY

Temyiz incelemesi sırasında Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 4046 sayılı Yasa’nın geçici 15. maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına vararak iptali istemiyle başvurmuştur.

II- İTİRAZIN GEREKÇESİ

Başvuruda, itiraz konusu kuralın, Anayasa’nın 10. ve 60. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

III- YASA METİNLERİ

A- İtiraz Konusu Yasa Kuralı

4046 sayılı Yasa’nın itiraz konusu Geçici 15. maddesi şöyledir :

“Geçici Madde 15- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte özelleştirme kapsamında bulunan kuruluşlar ile bundan sonra özelleştirme kapsamına alınacak kuruluşların taşınır ve taşınmaz her türlü mal, hak ve alacakları, bu kuruluşlar özelleştirme kapsamında kaldığı sürece haczedilemez. Konulmuş olan hacizler kalkar ve takipler düşer. Bu kuruluşların doğmuş veya doğacak borçlarından dolayı uygulanacak faiz oranı, TC. Merkez Bankası’nca belirlenen (vade tarihindeki) reeskont faiz oranlarını geçemez.”

B- Dayanılan Anayasa Kuralları

Başvuru kararında, Anayasa’nın 10. ve 60. maddelerine dayanılmıştır.

IV- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi uyarınca Yekta Güngör ÖZDEN, Güven DİNÇER, Selçuk TÜZÜN, Ahmet N. SEZER, Samia AKBULUT, Haşim KILIÇ, Yalçın ACARGÜN, Mustafa BUMİN, Sacit ADALI, Ali HÜNER ve Lütfi F. TUNCEL’in katılmalarıyla 10.7.1996 günü yapılan ilk inceleme toplantısında; dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine, sınırlama sorununun esas inceleme evresinde ele alınmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

V- ESASIN İNCELENMESİ

İşin esasına ilişkin rapor, başvuru kararı ve ekleri, iptali istenilen Yasa kuralıyla, dayanılan Anayasa kuralları, bunların gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü; sınırlama yapılmasına gerek görülmeyerek esasın incelenmesine geçildi.

Başvuru kararında, itiraz konusu yasa kuralının, sigorta primlerinin tahsilinde en etkili yol olan icra takibi ve haciz yollarını kaldırmasının, sosyal güvenlik hizmetlerinin aksamasına yol açacağı, ayrıca özelleştirme kapsamına alınan kuruluşların, alınmayanlara göre ayrıcalıklı duruma geçecekleri bu nedenle, Anayasa’nın 60. ve 10. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenmiştir.

İtiraz konusu 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Geçici 15. Maddesi Anayasa Mahkemesi’nin 31.1.1997 günlü, Esas: 1996/66, Karar: 1997/7 sayılı kararıyla iptal edilmiştir. Bu nedenle işin esası hakkında aynı konuda yeni bir karar verilmesine gerek görülmemiştir.

VI- SONUÇ

24.11.1994 günlü, 4046 sayılı “Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un geçici 15. maddesi, Anayasa Mahkemesi’nin 31.1.1997 günlü, Esas: 1996/66, Karar: 1997/7 sayılı kararıyla iptal edildiğinden AYNI KONUDA YENİDEN KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

31.1.1997 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Yekta Güngör ÖZDEN

Başkanvekili

Güven DİNÇER

Üye

Selçuk TÜZÜN

Üye

Ahmet N. SEZER

Üye

Haşim KILIÇ

Üye

Yalçın ACARGÜN

Üye

Mustafa BUMİN

Üye

Sacit ADALI

Üye

Ali HÜNER

Üye

Lütfi F. TUNCEL

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir