24.1.2013 günlü, 6411 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 13. maddesiyle, 13.12.2004 günlü, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a eklenen geçici 4. maddenin Anayasa’nın 2., 9., 10., 36., 38. ve 138. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi istemidir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 Esas Sayısı      :  2013/109 
 Karar Sayısı  :  2013/103 
 Karar Günü  :  3.10.2013 
 R.G. Tarih-Sayı  :  Tebliğ edildi 

  

 

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi

İTİRAZIN KONUSU : 24.1.2013 günlü, 6411 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 13. maddesiyle, 13.12.2004 günlü, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a eklenen geçici 4. maddenin Anayasa’nın 2., 9., 10., 36., 38. ve 138. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi istemidir.

I- OLAY

 

Kesinleşen hürriyeti bağlayıcı cezasının infazına başlanılmasından sonra İnfaz Hâkimliği tarafından itiraz konusu kurala dayanılarak cezasının koşullu salıverilme tarihine kadar denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına karar verilen hükümlünün, deneme süresini iyi hâlle geçirmesi nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığınca koşullu salıverilmesi isteminde bulunulması üzerine, itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

II- İTİRAZ KONUSU YASA KURALI

 

5275 sayılı Kanun’un itiraza konu geçici 4. maddesi şöyledir:

 

Geçici Madde 4- (Ek: 24/1/2013-6411/13 md.)

 

(1) Bu Kanunun 105/A maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ve ikinci fıkrasında belirtilen altı aylık süre şartı ile birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen cezanın belirli bir süre infaz edilmesine ilişkin şart 31/12/2015 tarihine kadar uygulanmaz.

III- İLK İNCELEME

 Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca yapılan ilk inceleme toplantısında, dava dosyası ve ekleri, Raportör Ümit DENİZ tarafından hazırlanan ilk inceleme raporu, itiraz konusu yasa kuralı, dayanılan Anayasa kuralları ile bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

 Anayasa’nın 152. ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 40. maddesine göre, bir davaya bakmakta olan mahkeme, bu davada uygulanacak bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin hükümlerini Anayasa’ya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varırsa, o hükmün iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmaya yetkilidir. Ancak, bu kurallar uyarınca bir mahkemenin Anayasa Mahkemesine başvurabilmesi için elinde yöntemince açılmış ve mahkemenin görevine giren bir davanın bulunması ve iptali istenen kuralın da o davada uygulanacak olması gerekmektedir. Uygulanacak yasa kuralları, davanın değişik evrelerinde ortaya çıkan sorunların çözümünde veya davayı sonuçlandırmada olumlu ya da olumsuz yönde etki yapacak nitelikte bulunan kurallardır.

Başvuru kararında, 5275 sayılı Kanun’un geçici 4. maddesinin iptali istenilmektedir. Başvuran Mahkemeye yapılan istem, koşullu salıvermeye ilişkindir. 5275 sayılı Kanun’un denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazının şart ve usullerini düzenleyen 105/A maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile (2) numaralı fıkrasında düzenlenen sürelere ilişkin koşulların 31.12.2015 tarihine kadar aranmamasını öngören itiraz konusu kural, denetimli serbestlik tedbirine ilişkin olup 5275 sayılı Kanun’un 105/A maddesi ile birlikte daha önce görevli İnfaz Hâkimliği tarafından değerlendirilmiş ve hükümlü hakkında uygulanmıştır. Mahkemenin, somut davada uygulayacağı kural, koşullu salıvermenin şart ve usullerini düzenleyen 5275 sayılı Kanun’un 107. maddesidir. Dolayısıyla, itiraz konusu kural, davada uygulanacak kural niteliğinde değildir.

Açıklanan nedenlerle, itiraz konusu kurala ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle reddi gerekir.

IV- SONUÇ

       24.1.2013 günlü, 6411 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 13. maddesiyle, 13.12.2004 günlü, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a eklenen geçici 4. maddenin, itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu maddeye ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE, 3.10.2013 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Serruh KALELİ

Başkanvekili

Alparslan ALTAN

Üye

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

Üye

Recep KÖMÜRCÜ

Üye

Burhan ÜSTÜN

Üye

Engin YILDIRIM

Üye

Nuri NECİPOĞLU

Üye

Hicabi DURSUN

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

Üye

Erdal TERCAN

Üye

Muammer TOPAL

Üye

Zühtü ARSLAN

Üye

M. Emin KUZ


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.