22 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ(*)

Resmi Gazete Sayısı
Resmi Gazete Tarihi 02/06/1953
Kapsam
Bazı mahallerce, istihkaklar en az geçim indiriminin dûnunda kalmış olsa dahi, mezkûr istihkakın mutlak surette muhtasar beyannamede gösterilmesi lâzım geldiği mülâhazasiyle, bu lâzımaya riayet etmeyen vergi sorumluları hakkında ceza hükümlerinin uygulandığı anlaşılmaktadır.Bilindiği üzere, 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 69 uncu maddesinde, muhtasar beyannamenin iş verenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kimseler tarafından, kesilen vergilerin vergi dairesine bildirilmesine mahsus olduğu açıklanmış ve aynı kanunun 84 üncü maddesinde de, vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar; tevkif ettikleri vergileri vergi dairesine bildirmeye mecbur tutulmuştur.

Bu hükümler muvacehesinde, istihkakların en az geçim indirimi hadlerini aşmaması halinde vergiye tabi bir gelir bulunmadığı ve binnetice vergi tevkifatı yapılması ve mevzuubahis olmadığı cihetle, bu kabil ahvalde muhtasar beyanname verilmesine mahal ve sebep yoktur.

Kaldı ki, beyan edilecek vergi matrahı bulunmadığı takdirde boş muhtasar beyanname verileceğine dair kanunda sarih bir hüküm de sevkedilmemiştir.

Konu hakkında idarî kaza mercilerinin içtihadı da bu merkezde olduğundan, badema en az geçim indiriminin dûnunda kalan istihkaklar için muhtasar beyanname aranılmaması icabeder.

Bilgi edinilmesi ve gereğinin ona göre ifası rica olunur.
(*) Güncelliği kalmamıştır.


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.