22.5.1930 günlü, 1632 sayılı ‘Askeri Ceza Kanunu’nun 2862 sayılı Yasa ile değiştirilen 49. maddesinin (B) bendinin Anayasa’nın 10. maddesine aykırılığı savıyla iptali istemi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2005/22

Karar Sayısı : 2009/60

Karar Günü : 7.5.2009

R.G. Tarih-Sayı : Tebliğ Edildi.

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Genelkurmay Başkanlığı Askeri Mahkemesi

İTİRAZIN KONUSU: 22.5.1930 günlü, 1632 sayılı ‘Askeri Ceza Kanunu’nun 2862 sayılı Yasa ile değiştirilen 49. maddesinin (B) bendinin Anayasa’nın 10. maddesine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

I- OLAY

Halkı askerlikten soğutmak suçundan açılan davada, sivil kişilerle asker kişiler arasında zamanaşımı bakımından farklı uygulama yapılmasına olanak sağlayan itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme iptali için başvurmuştur.

II- İTİRAZ KONUSU YASA KURALI

22.5.1930 günlü, 1632 sayılı ‘Askeri Ceza Kanunu’nun itiraz konusu bendi de içeren 49. maddesi şöyledir:

Aşağıdaki fıkralarda yazılı hükümler mahfuz olmak üzere askerî suçlarda dava ve cezanın düşmesi hususlarında Türk Ceza Kanunu’nun birinci kitabının 9 uncu babı hükümleri tatbik olunur.

  1. A) Yoklama kaçağı, bakaya, saklı ve firar fiilleri hakkında dava müruru zamanı, bütün askeri mükellefiyetlerin veya bizzat girmiş oldukları taahhüdün bitmesinden itibaren işlemeğe başlar.
  2. B) Hıyanet cürümleriyle maznun ve mahkûm olanlar hakkında müruru zaman yoktur.
  3. C) (Ek : 14/6/1989 – 3574/1 md.) Sırf askeri suçlarda Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesi hükümleri uygulanmaz.

III- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince, Mustafa BUMİN, Haşim KILIÇ, Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, Mustafa YILDIRIM, Cafer ŞAT, A. Necmi ÖZLER, Ali GÜZEL ve Serdar ÖZGÜLDÜR’ün katılımlarıyla 9.3.2005 günü yapılan ilk inceleme toplantısında, dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

IV- ESASIN İNCELENMESİ

Başvuru kararı ve ekleri, işin esasına ilişkin rapor, itiraz konusu kural, dayanılan Anayasa kuralı, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Bakılmakta olan davaya konu olan halkı askerlikten soğutmak için telkinlerde bulunma suçunu düzenleyen 1.3.1926 günlü, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 12. maddesi uyarınca yürürlükten kalkmıştır. Aynı tarihte yürürlüğe giren 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanunu ise gerek dava konusu suç, gerekse zamanaşımı konularında yeni düzenlemeler getirmiştir. Zamanaşımı kurumu, 5237 sayılı Yasa’nın ‘Genel Hükümler’ başlıklı Birinci Kitabında düzenlenmiştir.

Başvuru tarihinden sonra 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’na 26.2.2008 günlü, 5739 sayılı Yasa ile eklenen Ek Madde 10, daha önce 31.3.2005 günlü, 5329 sayılı Yasa ile 1632 sayılı Yasa’ya eklenen Ek Madde 8’in gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar uygulanmaya devam edileceğini hüküm altına almıştır. Söz konusu Ek Madde 8’de ise fer’i askeri cezalar, cezaların ertelenmesi ve zamanaşımına ilişkin 49. maddenin (A) bendi istisna olmak üzere, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun genel hükümlerinin Askeri Ceza Kanunu yönünden de uygulanacağı belirtilmiştir. İtiraz konusu kural ise, istisna tutulan yasa hükümleri arasında sayılmaması nedeniyle uygulanacak kural olma niteliğini kaybetmiştir.

Bu nedenle, konusu kalmayan iptal istemi hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekir.

V- SONUÇ

22.5.1930 günlü, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 11.12.1935 günlü, 2862 sayılı Yasa’nın 4. maddesiyle değiştirilen 49. maddesinin (B) bendi davada uygulanacak kural olma niteliğini yitirdiğinden, bu bende ilişkin KONUSU KALMAYAN İSTEM HAKKINDA KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, 7.5.2009 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Sacit ADALI

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

A. Necmi ÖZLER

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Şevket APALAK

Üye

Serruh KALELİ

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.