21.12.2000 günlü, 4616 sayılı “23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun”un 1. maddesinin ikinci bendinin birinci paragrafının “… toplam hükümlülük süresinden on yıl indirilir… muhtelif suçlarından dolayı cezaları ayrı ayrı tarihlerde verilmiş olsa bile bu cezaların toplamı üzerinden yapılacak indirim on yılı geçemez…” bölümünün Anayasa’nın 2. ve 10. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2001/219

Karar Sayısı : 2001/69

Karar Günü : 10.4.2001

R.G. Tarih-Sayı :17.09.2001’de tebliğ edildi.

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Ankara 11. Sulh Ceza Mahkemesi

İTİRAZIN KONUSU : 21.12.2000 günlü, 4616 sayılı “23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun”un 1. maddesinin ikinci bendinin birinci paragrafının “… toplam hükümlülük süresinden on yıl indirilir… muhtelif suçlarından dolayı cezaları ayrı ayrı tarihlerde verilmiş olsa bile bu cezaların toplamı üzerinden yapılacak indirim on yılı geçemez…” bölümünün Anayasa’nın 2. ve 10. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

I- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince yapılan ilk inceleme toplantısında, dava dosyası ve ekleri, ilk inceleme raporu, itiraz konusu yasa kuralı, dayanılan Anayasa kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer belgeler okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Anayasa’nın 152. ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 28. maddesine göre, Anayasa Mahkemesi’ne itiraz yoluyla yapılacak başvurular, itiraz yoluna başvuran mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulayacağı yasa kuralları ile sınırlı tutulmuştur.

Uygulanan yasa kurallarından amaç, davanın değişik evrelerinde ortaya çıkan sorunların çözümünde veya davayı sonuçlandırmada olumlu ya da olumsuz yönde etki yapacak nitelikte bulunan yahut tarafların istek ve savunmaları çerçevesinde bir karar vermek için ön planda tutulması gereken kurallardır.

4616 sayılı Kanun’un 1. maddesinin ikinci bendinin birinci paragrafında yer alan itiraz konusu kural, mahkûmiyetleri kesinleşmiş hükümlüler için yapılacak ceza indirimini düzenlemektedir. Başvuran Mahkeme’nin elindeki dava ise henüz yargılama aşamasındadır. Bu nedenle, iptali istenilen kural davanın bu evresinde Mahkeme’nin uygulayacağı kural olmadığından başvurunun Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle reddi gerekir.

II- SONUÇ

21.12.2000 günlü, 4616 sayılı “23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun”un 1. maddesinin 2. bendinin birinci paragrafının “…toplam hükümlülük süresinden on yıl indirilir… muhtelif suçlarından dolayı cezaları ayrı ayrı tarihlerde verilmiş olsa bile, bu cezaların toplamı üzerinden yapılacak indirim on yılı geçemez…” bölümü, itiraz başvurusunda bulunan Mahkeme’nin davada uygulayacağı kural olmadığından, başvurunun, Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE, 10.4.2001 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Mustafa BUMİN

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Samia AKBULUT

Üye

Yalçın ACARGÜN

Üye

Sacit ADALI

Üye

Ali HÜNER

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Mahir Can ILICAK

Üye

Rüştü SÖNMEZ

Üye

Tülay TUĞCU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Bir Cevap Yazın