21.12.2000 günlü, 4616 sayılı “23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun”un 1. maddesinin 5. bendinin (a) alt bendinde yer alan kuralın “…Türk Ceza Kanununun…403 ilâ 408… maddelerinde yer alan suçları işleyenler hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz” bölümünün Anayasa’nın 10. ve 11. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2001/67

Karar Sayısı : 2001/29

Karar Günü : 13.2.2001

R.G. Tarih-Sayı :18.04.2001’de tebliğ edildi.

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi

İTİRAZIN KONUSU: 21.12.2000 günlü, 4616 sayılı “23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun”un 1. maddesinin 5. bendinin (a) alt bendinde yer alan kuralın “…Türk Ceza Kanununun…403 ilâ 408… maddelerinde yer alan suçları işleyenler hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz” bölümünün Anayasa’nın 10. ve 11. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

I- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi uyarınca yapılan ilk inceleme toplantısında dava dosyası ve ekleri, ilk inceleme raporu, iptali istenen yasa kuralı, dayanılan Anayasa kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer belgeler okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Anayasa’nın 152. ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 28. maddesine göre, mahkemeler, bakmakta oldukları davalarda uygulayacakları yasa, ya da kanun hükmünde kararname kurallarını Anayasa’ya aykırı görürler veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık savının ciddî olduğu kanısına varırlarsa o hükmün iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmaya yetkilidirler. Ancak, bu kurallar uyarınca bir mahkemenin Anayasa Mahkemesi’ne başvurabilmesi için, elinde yöntemince açılmış ve görevine giren bir davanın bulunması gerekmektedir.

Olayda, 19.11.1991 tarihinde işlemiş olduğu teşekkül halinde uyuşturucu madde ihraç etmek suçundan 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 9. maddesinin (b) bendi uyarınca İstanbul 1. nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde yargılanarak, Türk Ceza Kanunu’nun 403. ve 59. maddelerine göre cezalandırılan ve cezası Yargıtay’ca da onaylanan hükümlü, kararın infazı aşamasında, Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak 4616 sayılı Yasa’dan yararlanmak istediğini bildirmiştir.

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 1. maddesinde “Mahkemelerin görevlerini kanun gösterir.” 7. maddesinde de “Dâvaya bakan mahkeme, muhakemenin her hal ve derecesinde davayı görmek vazifesi olup olmadığına resen karar verebilir” denilmektedir.

2845 sayılı Yasa’nın, 18. maddesinin ilk fıkrasında ise, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun uygulanması bakımından Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nin Ağır Ceza Mahkemesi derecesinde oldukları; ikinci fıkrasında, aynı derecedeki en yakın mahkemenin tayininde, diğer Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nin nazarı itibara alınacağı, aynı yerde birden çok Devlet Güvenlik Mahkemesi kurulmuş ise, en yakın aynı derecedeki mahkemenin, sayı itibariyle takip eden mahkeme olduğu belirtilmiştir.

Bu durumda, olayda hükümlünün başvurusunu incelemek görevi Devlet Güvenlik Mahkemesine ait olduğundan, Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başvurusunun, yetkisizliği nedeniyle reddi gerekir.

II- SONUÇ

21.12.2000 günlü, 4616 sayılı “23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun”un 1. maddesinin 5. bendinin (a) alt bendinde yer alan kuralın “…Türk Ceza Kanununun… 403 ilâ 408… maddelerinde, yer alan suçları işleyenler hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz” bölümüne ilişkin itirazın başvuran Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE, 13.2.2001 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Mustafa BUMİN

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Samia AKBULUT

Üye

Yalçın ACARGÜN

Üye

Sacit ADALI

Üye

Ali HÜNER

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Mahir Can ILICAK

Üye

Ertuğrul ERSOY

Üye

Tülay TUĞCU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Bir Cevap Yazın