21.12.2000 günlü, 4616 sayılı “23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun”un 1. maddesinin 5. bendinin (a) alt bendinde yer alan kuralın “Türk Ceza Kanununun…168…” bölümünün, Anayasa’nın 10. ve 11. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2001/110

Karar Sayısı : 2001/43

Karar Günü : 27.2.2001

R.G. Tarih-Sayı :18.04.2001’de tebliğ edildi.

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi

İTİRAZIN KONUSU : 21.12.2000 günlü, 4616 sayılı “23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun”un 1. maddesinin 5. bendinin (a) alt bendinde yer alan kuralın “Türk Ceza Kanununun…168…” bölümünün, Anayasa’nın 10. ve 11. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

I- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince yapılan ilk inceleme toplantısında; dava dosyası ve ekleri, ilk inceleme raporu, iptali istenilen yasa kuralı, dayanılan Anayasa kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer belgeler okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Anayasa’nın 152. ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 28. maddesine göre, mahkemeler bakmakta oldukları davalarda uygulayacakları yasa, ya da kanun hükmünde kararname kurallarını, Anayasa’ya aykırı görürler veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık savının ciddî olduğu kanısına varırlarsa o hükmün iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmaya yetkilidirler. Ancak, bu kurallar uyarınca bir Mahkeme’nin Anayasa Mahkemesi’ne başvurabilmesi için, elinde yöntemince açılmış ve görevine giren bir davanın bulunması gerekmektedir.

Olayda, 22.6.1992 ilâ 19.10.1993 tarihlerinde işlemiş olduğu “silahlı örgüt üyesi olmak” suçundan 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 9. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 3713 sayılı “Terörle Mücadele Kanunu”nun 9. maddesine göre Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde yargılanıp, Türk Ceza Kanunu’nun 168. maddesi ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca cezalandırılan, sanığın vekili, kararın infazı aşamasında Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak, ilgilinin 4616 sayılı Yasa’nın şartla salıverilme hükümlerinden yararlandırılmasını istemiştir.

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 1. maddesinde “Mahkemelerin görevlerini kanun gösterir.” 7. maddesinde de “Dâvaya bakan mahkeme, muhakemenin her hal ve derecesinde davayı görmek vazifesi olup olmadığına resen karar verebilir” denilmektedir.

2845 sayılı Yasa’nın, 18. maddesinin ilk fıkrasında ise Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun uygulanması bakımından Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nin Ağır Ceza Mahkemesi derecesinde oldukları; ikinci fıkrasında, aynı derecedeki en yakın mahkemenin tayininde, diğer Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nin nazarı itibara alınacağı, aynı yerde birden çok Devlet Güvenlik Mahkemesi kurulmuş ise, en yakın aynı derecedeki mahkemenin, sayı itibariyle takip eden mahkeme olduğu belirtilmiştir.

Bu durumda, olayda hükümlünün başvurusunu incelemek görevi Devlet Güvenlik Mahkemesine ait olduğundan Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başvurusunun, yetkisizliği nedeniyle reddi gerekir.

II- SONUÇ

21.12.2000 günlü, 4616 sayılı “23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun”un 1. maddesinin 5. bendinin (a) alt bendinde yer alan kuralın “…Türk Ceza Kanununun… 168,…” bölümüne ilişkin itirazın başvuran Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE, 27.2.2001 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Mustafa BUMİN

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Samia AKBULUT

Üye

Yalçın ACARGÜN

Üye

Sacit ADALI

Üye

Ali HÜNER

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Mahir Can ILICAK

Üye

Ertuğrul ERSOY

Üye

Tülay TUĞCU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.