21.12.2000 günlü, 4616 sayılı “23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun”un 1. maddesinin 5. bendinin (a) alt bendinde yer alan kuralın “…Türk Ceza Kanunu’nun …211 ilâ 213,… 219,… ” bölümünün Anayasa’nın 2. ve 10. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2001/11

Karar Sayısı : 2001/3

Karar Günü : 24.1.2001

R.G. Tarih-Sayı :17.04.2000’de tebliğ edildi.

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Siirt Ağır Ceza Mahkemesi

İTİRAZIN KONUSU : 21.12.2000 günlü, 4616 sayılı “23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun”un 1. maddesinin 5. bendinin (a) alt bendinde yer alan kuralın “…Türk Ceza Kanunu’nun …211 ilâ 213,… 219,… ” bölümünün Anayasa’nın 2. ve 10. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

I- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince yapılan ilk inceleme toplantısında, dava dosyası ve ekleri, ilk inceleme raporu, iptali istenilen yasa kuralı, dayanılan Anayasa kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer belgeler okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Anayasa’nın 152. ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 28. maddesine göre, mahkemeler, bakmakta oldukları davalarda uygulayacakları yasa ya da kanun hükmünde kararname kurallarını Anayasa’ya aykırı görürler veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık savının ciddî olduğu kanısına varırlarsa o hükmün iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmaya yetkilidirler. Ancak, bu kurallar uyarınca bir mahkemenin Anayasa Mahkemesi’ne başvurabilmesi için, elinde yöntemince açılmış ve görevine giren bir davanın bulunması gerekmektedir.

Olayda Siirt Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun, 213/1, 219/3, 212/2, 219/son maddeleri uyarınca mahkûmiyet kararı vererek davayı sonuçlandırmasına karşın, bu kararla birlikte 4616 sayılı Yasa’nın 1. maddesinin 5. bendinin (a) alt bendinde yer alan “…Türk Ceza Kanunu’nun 211 ilâ 213,…219” bölümünün Anayasa’ya aykırı olduğu kanısı ile Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmasına karar vermiştir.

Bu durumda, mahkumiyet kararı vererek sonuçlandırmış olduğundan, elinde bakılmakta olan bir dava kalmayan Mahkemenin başvurusunun, yetkisizliği nedeniyle reddi gerekir.

II- SONUÇ

21.12.2000 günlü, 4616 sayılı “23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun”un 1. maddesinin 5.bendinin (a) alt bendinde yer alan kuralın “… Türk Ceza Kanunu’nun …211 ilâ 213,… 219,… ” bölümüne ilişkin itiraz başvurusunun, elinde bakılmakta olan bir dava bulunmadığından Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE 24.1.2001 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Mustafa BUMİN

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Samia AKBULUT

Üye

Yalçın ACARGÜN

Üye

Sacit ADALI

Üye

Ali HÜNER

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Mahir Can ILICAK

Üye

Ertuğrul ERSOY

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mustafa Y. AYGÜN

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.