2015 YILI YATIRIM PROGRAMI 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA

14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 (Mükerrer)
2015 YILI YATIRIM PROGRAMI
17 Ekim 2014 Tarihli ve 29148 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan

30 Eylül 2014 Tarihli ve 2014/6841 Sayılı 2015 Yılı Programının

Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair

Bakanlar Kurulu Kararı Eki

2015 Yılı Yatırım Programı, Onuncu Kalkınma Planında, 2015-2017 Orta Vadeli Programında ve 2015 YılıProgramında öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır.

2015 Yılı Yatırım Programında; Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri, Özel Bütçe Kapsamındaki Kamuİdareleri, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, kamu payı yüzde 50’nin üzerindeki İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıkları, Özelleştirme Kapsamına Alınan Kuruluşlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, Döner Sermayeli Kuruluşlar, İller Bankası, dış proje kredisi kullanan Büyükşehir Belediyeleri ile diğer belediyeler tarafından gerçekleştirilecek yatırım projeleri sektörel bazda düzenlenmiştir.

Yatırım projeleri; “etüd proje işleri”, “devam eden projeler” ve “yeni projeler” olarak tasnif edilmiştir. Her proje için; proje numarası, adı, yeri, karakteristiği, başlama ve bitiş tarihi, proje tutarı, 2014 sonuna kadar tahmini harcama miktarı ve 2015 yılı ödeneği ayrı ayrı gösterilmiştir.

Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi kapsamındaki projeler ile Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi ve Zonguldak, Bartın, Karabük Bölgesel Gelişme Raporları kapsamındaki projeler, proje adlarının sonlarına sırasıyla “GAP”, “DAP”, “DOKAP”, “KOP”, “YHGP” ve “ZBK” kısaltmaları eklenerek gösterilmiştir. Avrupa Birliği fonlarından desteklenecek projelere “AB” kısaltmasıeklenmiş veya “AB Müktesebatına Uyum” projesi olduğu belirtilmiştir.

Kuruluşların 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan sermaye transferi ödeneklerinden sadece kamu yatırımı niteliğini taşıyanlar kuruluş ve sektör yatırım ödeneği toplamına dahil edilerek, kamu yatırımı niteliğinde olmayıp kamu sektörü dışına transfer niteliğinde olan ödeneklerin bir kısmı ise kuruluş ve sektör yatırım toplamına dahil edilmeden 2015 Yılı Yatırım Programı ile ilişkilendirilmiştir. Genel ve Özel Bütçe Kapsamındaki Kamuİdarelerinin yatırım ödeneklerine yatırımlarla ilgili personel giderleri ile gayrimenkul alımı ve kamulaştırma ödenekleridahil değildir.

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların gayrimenkul alımı ve kamulaştırma ödenekleri hariç olmak üzere, yatırım nitelikli projelerine bilgi amacıyla 2015 Yılı Yatırım Programında yer verilmiştir.

6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda; Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerin altyapı ihtiyaçları için il özel idareleri ve/veya köylere hizmet götürme birliklerine kullandırılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-06.1.0.08-1-07.1 tertibinde 366.760 Bin  TL ödenek tahsis edilmiştir. Söz konusu ödenek Yatırım Programı toplamına dahil olmayıp, kullanımı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 10 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Bu ödenek ile ihtiyaç halinde yıl içinde aktarılacak ilave ödeneğin il bazında dağılımı, kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin esas ve usuller İçişleri Bakanlığının teklifi ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanacaktır. Söz konusu ödeneklerde yıl içinde ihtiyaç duyulacak revizyonlar, 2014/6841 sayılı 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararındaki hükümlere tabi değildir.

6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda; Su Kanalizasyon ve Altyapı Projesi (SUKAP) kapsamında belediyelerin içme suyu ve atıksu projelerini gerçekleştirmek üzere İller Bankası Anonim Şirketine tahakkuk ettirilmek üzere Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-06.1.0.09-1-07.1 tertibinde 590.452 Bin TL ödenek tahsis edilmiştir. Söz konusu ödenek Yatırım Programı toplamlarına dahil olmayıp, kullanımı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 10 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir. SUKAP için tahsis edilen buödeneğin belediyeler bazında dağılımı, kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin esas ve usuller, Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanacaktır.

2015 Yılı Yatırım Programında bütün nakdi yatırım değerleri program yılı fiyatlarıyla (2015 yılı fiyatlarıyla) ve “Bin TL” bazında verilmiştir. 2015 yılı ortalama program kuru dikkate alınmıştır.

 

2015 Yılı Yatırım Programı Ekleri

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/01/20150114m1.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/01/20150114m1.htm


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.