2008 Yılı Sayıştay Denetçi Yardımcılığı GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ Soru ve Cevapları

A
GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ
SAYIŞTAY / 2008
Diğer sayfaya geçiniz.
1
1. (I) Konuşmacı olarak gittiğim yerlerde gençler, kullandıkları
dilden de söz etmemi (üzerinde konuşmamı)
isterler benden. (II) Çoğu kez kaçınıyorum (geri duruyorum)
bundan. (III) Çünkü her seferinde öğrencilere
yüklenmek (onları zorlamak), onların dil kusurlarını
sıralamak bana doğru değilmiş gibi geliyor. (IV) Doğ-
rusu bu konuda gençlerin bir bakıma kuşatılmış (çevresi
sarılmış) olduğunu düşünüyorum. (V) Onları gü-
zel Türkçeden uzaklaştıran, dil bilincinden, Türkçe
sevgisinden yoksun bırakan (sahip olunanı kaybeden)
kendileri değil ki…
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisindeki
altı çizili sözün ayraç içindeki açıklaması
doğru değildir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
2. (I) Osmanlı mimarisinin ilginç özellikleri vardır.
(II) Michalengelo’nun San Pietro Kilisesi’yle Mimar
Sinan’ın Selimiye Camisi’ni yan yana getirdiğinizde
ikisinin de tek kubbeli olduğunu ama ne boyut ne de
tasarım olarak birbirine hiç benzemediğini görürsü-
nüz. (III) Çünkü Osmanlı mimarisi kendine özgü bir
üslup yaratmıştır. (IV) Dünyaya bakış açılarını, kültü-
rel anlayışlarını, süsleme sanatına ne kadar değer
verdiklerini yansıtan bir üsluptur bu. (V) Bir Osmanlı
yapısını nerede görseniz hemen ayırt edebilirsiniz.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangileri
anlamca birbirine yakındır?
A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV.
D) III. ve V. E) IV. ve V.
3. (I) Besteciliğiyle bilinen Itrî aynı zamanda hattattır.
(II) Edebiyat ve hat öğretmeni Siyahî Ahmet Efendi
adıyla da tanınmıştır. (III) Onun yazı örneklerini, Hâ-
fız Post’un güfte derlemesine eklediği güftelerde görmek
olasıdır. (IV) Itrî’nin neyzen olduğu da söylenir.
(V) Saz eserlerinin bestecisi olması, kendisinin de bir
saz çaldığını göstermektedir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
bir çıkarım yapılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tahminin (kestirimin)
yanlış çıktığı anlamı vardır?
A) Birleşmiş Milletler, Endonezya’daki yağmur ormanlarının
beklenenden % 30 daha hızlı yok
edildiğini açıkladı.
B) Avusturyalı araştırmacılar, küresel karbondioksit
miktarının 1990’dan bu yana iki kattan fazla arttı-
ğını açıkladı.
C) Bilim insanları, doğal deniz ürünleri içinde bulunan
tüm balık türlerinin 2050’de % 90 oranında
azalacağını açıkladı.
D) Dünya Sağlık Örgütü, hava kirliliğinin neden olduğu
bebek ölümlerinin yarısından fazlasının az
gelişmiş ülkelerde görüldüğünü açıkladı.
E) Araştırma komisyonu başkanı, böcek zehirlerindeki
kimyasal maddelerden etkilenen annelerin
genlerinde değişme olduğunu açıkladı.
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz kullanılmış
bir sözcük anlatımı bozmaktadır?
A) Her yıl yapılan bu toplantıda yine çevre kirliliğinin
neden olduğu sorunlar tartışılacak.
B) Yayınevimiz her gün akşam saat 21.30’a kadar
açıktır.
C) Bu kitaptan, yayıncının yazılı izni olmaksızın
alıntı yapılamaz.
D) Süreli yayınlar arasında yer alan gazetemizi, yurdumuzun
her yerinde bulabilirsiniz.
E) Şiddetli muson yağmurlarının neden olduğu sel
milyonlarca kişinin yaşamını tehdit ediyor. A
SAYIŞTAY / 2008
Diğer sayfaya geçiniz.
2
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu
vardır?
A) Sevgili gençler, toplu taşıma araçlarında yaşlılara
ve hastalara yer veriniz.
B) Yaya geçitlerinde trafiği aksatmamak için yolun
sağını kullanınız.
C) Can güvenliğiniz için hareket hâlindeki otobüs ya
da trenden inmeye çalışmayınız.
D) Satın aldığınız bu ürünü, kullanım kılavuzunu
okumadan kullanmayınız.
E) Sayın yolcularımız, cep telefonunuzun kapalı durumunu
kontrol ediniz.
7. Merak uyandıran kitaplardan biri
I
: Serüven ve
polisiye değil
II
, gerilim değil
III
. Hele hele fantastik
hiç değil! Öyleyse ne mi
IV
? Her biri farklı bir atasö-
zünün anlamını buldurmaya yönelik öykülerin yer
aldığı bir kitap
V
.
Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden
hangisi yanlış kullanılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
8. Çocukken çikolatayı nasıl da severdim ( ) Ne kadar
yersem yiyeyim bıkmazdım. Ne var ki artık yasaktı
çikolata ( ) Dokunuyordu çünkü. Oysa doktor leblebiyi
yasaklayabilirdi. Leblebi ne kadar dokunursa dokunsun
( ) nasıl olsa sevmiyordum onu ( ) Ama çikolatanın
yasak olması ( )
Bu parçada ayraçlarla gösterilen yerlere sırasıyla
aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

A) (.) (;) (,) (…) (!) B) (!) (.) (,) (.) (…)
C) (!) (!) (;) (:) (.) D) (.) (:) (,) (…) (…)
E) (.) (.) (;) (:) (.)
9. Çamkuyu ve çevresi, biyolojik zenginliği nedeniyle
I
Sedir Araştırma Ormanı adı altında korumaya
alınmış. Bu yüzden Antalya da bulunan Batı Akdeniz
II
Ormancılık Araştırma Müdürlüğünden izin almadan
III
bölgeye girmek yasak. Piknik yapılmasına da yalnızca
hafta sonlarında, o da günübirlik olma koşuluyla
IV V
izin veriliyor.
Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin
yazımı yanlıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. A
SAYIŞTAY / 2008
Diğer sayfaya geçiniz.
3
10. (I) Sanatçının soyutlamadan yararlanarak yaptığı
manzara resimlerinden oluşan sergide, insan farklı
anlamlarla yüz yüze geliyor. (II) Bu resimlerden, onun
soyut ile somut arasında gidip geldiğini anlıyoruz.
(III) Kimi resimlerinde ise çizgileri anlam ağırlığından
sıyrılarak garip görüntülere dönüşüyor. (IV) Resim,
günümüzde giderek özel çalışmalar gerektiren bir uzmanlık
dalı hâline geliyor. (V) İşte bu yadırgatıcı çalışmalar
değişik duyguları görselleştirerek alışılmadık
tatların kapılarını aralıyor.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi
düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
11. Her şey durmadan değişiyor. Dün bugüne benzemiyor,
bugün de yarına benzemeyecek. Yaşam durağan
değil, hareket hâlinde. Aslında bu hareketlilik,
bu değişim, gelişme ve ilerleme demek. Bu nedenle,
yaşamdaki değişimi durduramadığımız gibi dilin de
belli kurallar içindeki değişim ve gelişimini durduramayız.
Kuşaklar arasındaki görüş farklılıklarını sadece
dildeki yeniliklere, değişimlere yüklemek doğru olmaz.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Değişiklikleri kabullenmenin zor olduğu
B) Yeniliklerin olumsuz sonuçlar da doğurabileceği
C) Değişimin her bireyi farklı yönde etkilediği
D) Dilde ortaya çıkan yeniliklerin kaçınılmaz olduğu
E) Dildeki kuralların zamanla benimsendiği
12. Yağmur, bir kelebek için hafife alınamayacak bir doğa
olayıdır. Örneğin 500 miligram ağırlığındaki bir kelebeğe,
70 miligram ağırlığında bir yağmur damlasının
çarpması, insana bir kova dolusu su çarpması kadar
etkilidir. Kelebeğin hareketlerini fırtına da engeller.
Uçmaya hazırlanan bir kelebek, kanatlarını güneş ışı-
ğına doğru açar. Böylece güneş ışığı uçuş kaslarını
hızlı bir biçimde ısıtır. Öte yandan bulutlar güneşin
radyasyonunu kestiği için kelebek kanatlarını açmakta
zorlanır. Bu yüzden hava kararmaya başladığı zaman
kelebekler tüneklerine çekilir. Güneş ışınları yeniden
çıkmaya başlayınca birkaç dakika içinde kelebeklerin
hareketlerinin hızlandığını, gök gürlemeye
başlayınca da korunaklı yerlere sığındıklarını görürsünüz.
Bu parçada kelebeklerle ilgili olarak anlatılanlar
en kapsamlı biçimde aşağıdakilerin hangisinde
belirtilmiştir?
A) Fiziksel yapılarının dayanıklı olmadığı
B) Kimi doğa olayları karşısında neler yaptığı
C) Güneşten nasıl yararlandığı
D) Hangi koşullarda uçamadığı
E) Işık azaldığında nerelerde bulunduğu
13. Çağının fotoğrafını veren yazarlar, başarıya ulaşmış
saymamalı kendini. Çünkü çağıyla birlikte kaybolup
gidecektir. Çağı aşan bir yönü, yeni çağlara bildiriler
gönderen bir üstünlüğü olmalı sanat yapıtının. Dostoyevski,
Stendhal gibi sanatçılar, çağlarını çizdikleri
için değil, insanı çözümleyip ona ait yeni görüşler ileri
sürdükleri için günümüze kadar gelebildiler.
Bu parçadan aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarı-
labilir?
A) İnsan odaklı ve geleceğe dönük yapıtlar veren
yazarlar kalıcı olur.
B) Sanatçı çağını yansıtırken, nesnel bir tutum içinde
olmalıdır.
C) Yaşanılan dönemlerin anlatıldığı yapıtların okuyuculara
bir katkısı olmaz.
D) Kendini yenilemeyen pek çok sanatçı zamanla
unutulmuştur.
E) Bilinçli okurlar, sanatçıları geleceğe taşır. A
SAYIŞTAY / 2008
Diğer sayfaya geçiniz.
4
14. Birçok arkeolojik sitede olduğu gibi ne yazık ki burada
da halk ev ve bahçe duvarlarının yapımında antik taş-
lar kullanmış. Hatta bir evin duvarında Zeus’un savaşçı
kişiliğini simgeleyen çift başlı balta motifi var.
Burada 1967’de başlayan kazılar kimi önemli yapıları
gün ışığına çıkarmış. Yerleşim alanını çepeçevre saran
uzun sur duvarlarından ve tepedeki kaleden, gü-
nümüze pek bir şey kalmamış. Üzerinde bir araba yarışının
betimlendiği anıtsal giriş kapısı, agora, on bin
kişilik tiyatro, Antik Yunan ve Roma’da gençlerin eğitildiği
gymnasion, tiyatronun arkasında bulunuyor.
Bu parçada, sözü edilen tarihî bölgeyle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?
A) Çalışmalar sonunda değer taşıyan kimi yapıtların
ortaya çıkarıldığına
B) Tarihî alanlarda koruma önlemlerini artırmak gerektiğine

C) Kimi bölümlerin fazlaca yıprandığına
D) Tanık olunan bir durumdan üzüntü duyulduğuna
E) Bir kalıntıda görülenlerle ilgili açıklamaya
15. Ahtapot, avlanmak için saklandığı yerle mükemmel
bir uyum sağlayacak biçimde renk değiştirebilen bir
canlıdır. En önemli özelliği de saatlerce hareketsiz
olarak avını bekleyecek kadar sabırlı olmasıdır. Genellikle
yengeç, ıstakoz ve midye gibi kabuklu deniz
hayvanlarıyla beslenir. Avlanma sırasında değişik
yöntemler uygular. Örneğin, kasları güçlü olduğundan
kabuğunun açılması zor olan midyeyi avlayacağı
zaman hiç zorlanmaz. Yalnızca midyenin yanına uzanıp
beklemeye başlar. Bazen saatlerce süren bu bekleyiş
sırasında midye beslenme amacıyla kısa bir sü-
re için kabuğunu açınca hemen oraya küçük bir taş
yerleştirir ve kabuğun kapanmasını engeller. Bundan
sonrası onun için mükemmel bir kahvaltıdır.
Bu parçada ahtapotlarla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisine değinilmemiştir?
A) Gerektiğinde nasıl bir görünüm kazandığına
B) Hangi canlılarla beslendiğine
C) Fazla hareket edememesinin nedenine
D) Avlanma sırasında neler yaptığına
E) Beslenmesini kolaylaştıran bir özelliğine
16. Bodrum, kocaman bir yarımadaya yayılmış irili ufaklı
“koy köy” lerden oluşuyor. Hepsi insanı değişik nedenlerle
kendine çeken, çektiği yerde öylece büyüleyip
bırakan… Bunlardan en büyüğü Turgutreis, günden
güne büyüyen bir kıyı kasabası. Çok değil, bundan
on yıl önce içinden daracık bir toprak yol geçen
küçücük bir köyken, hiç kimse yüzüne bakmazken
bugün önemli bir merkez olma yolunda. Upuzun kumsalları,
marinası, kocaman pazarı, her şeyi bulabileceğiniz
çarşısı, yoğun ve hareketli yaşantısıyla son
yılların gözde tatil yerlerinden.
Bu parçada Bodrum’la ilgili olarak aşağıdakilerin
hangisine değinilmemiştir?
A) Bulunan yerleşim yerlerinin özelliğine
B) İnsan üzerindeki etkisine
C) Gelişmekte olan bir bölgesine
D) Bir bölümünün eski durumuna
E) Tarihî yapıların çokluğuna
17. Bir romanın olay örgüsünün anlaşılması zekâ ve belleğin
kullanılmasına bağlıdır. Bunların yanı sıra düş
gücünü de kullanmak gerekir. Çünkü roman ne bütü-
nüyle gerçekler ne de bütünüyle düşler yığınıdır. Düş
gücünün kullanılması da buna bağlı bir olgudur. Düş
gücünü kullanma, bir sanat yapıtını anlamaya çalış-
maktan öte bir çaba ister. Düşsellik ise alıştığımızın
dışında olağanüstü olayların varlığını düşündürür. Kimi
okuyucu bundan çok hoşlanır kimileriyse hiç hoş-
lanmaz.
Bu parçadan romanla ilgili olarak aşağıdakilerin
hangisi çıkarılamaz?
A) Herkesçe aynı biçimde değerlendirilemeyeceği
B) Anlaşılmasının belli bir donanım gerektirdiği
C) Sanatsal değeriyle anlatılanlar arasında bağ kurulamayacağı
D) Çeşitli yönleriyle kavranmasının beklendiği
E) Yorum yapmaya elverişli olduğu A
SAYIŞTAY / 2008
Diğer sayfaya geçiniz.
5
18. a sayısının % 5 inin % 20 si b sayısına eşittir.
Buna göre, a sayısı b sayısının kaç katıdır?
A) 10 B) 40 C) 100 D) 400 E) 1000
19.
1 1
31 31
+
− +
işleminin sonucu kaçtır?
A) 3 B) 2 3 C) 3
2
D) 3
3 E) 3
4
20.
5a6
1b 3
−≤ ≤
−≤ ≤
olduğuna göre, a b çarp • ımının en küçük değeri
kaçtır?
A) 0 B) 3− C) 5− D) 6− E) 15 −
21. Sıfırdan farklı a, b ve c rakamları istenildiği kadar
kullanılarak yazılabilecek tüm iki basamaklı sayılar
toplanıyor.
Bu toplamın a b c + + toplamına bölümünden elde
edilen bölüm kaçtır?
A) 35 B) 33 C) 28 D) 24 E) 18
22. 1 den n ye kadar olan doğal sayıların toplamı a,
6 dan n ye kadar olan doğal sayıların toplamı ise
b ile gösteriliyor.
a b 167 + = olduğuna göre, n kaçtır?
A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13 A
SAYIŞTAY / 2008
Diğer sayfaya geçiniz.
6
23.
2A5 2B
11
21

Yukarıdaki bölme işleminde 2A5 üç basamaklı, 2B iki
basamaklı birer sayıdır.
Buna göre, A B+ toplamı kaçtır?
A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14
24. a, b, c pozitif tam sayılar ve
a 4
b
b 2
c 7
=
=
olduğuna göre, a b c + + toplamının en küçük
değeri kaçtır?
A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 17
25. Sıfırdan farklı a ve b tam sayıları için a 2b = − olduğuna
göre,
2 2
2
a b 2ab
b
+ +
ifadesinin değeri kaçtır?
A) 1 B) 2 C) 4 D) 6 E) 9
26. y x5 = + olduğuna göre,
xy yx − + −
ifadesinin değeri kaçtır?
A) 10 B) 5 C) 0 D) 5− E) 10 −
27.
2x 1 2 x1
4
− − > +
eşitsizliğini gerçekleyen en büyük x tam sayısı
kaçtır?
A) 8− B) −7 C) 6− D) 5− E) −4A
SAYIŞTAY / 2008
Diğer sayfaya geçiniz.
7
28.
x 3y 5z 22
x 6y 10z 43
++=
++ =
olduğuna göre, x kaçtır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
29. İlk hızı dakikada 40 metre olan bir araç, hızını her
dakikanın sonunda 5 metre artırarak 10 dakika yol
alıyor.
Buna göre, araç toplam kaç metre yol almıştır?
A) 525 B) 575 C) 600 D) 625 E) 675
30. Bir malın alış fiyatı olan x YTL ile satış fiyatı olan
y YTL arasında 5 y x 20 7
= + bağıntısı vardır.
Bu mal 80 YTL ye satıldığında maldan kaç YTL
zarar edilir?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 8 E) 10
31. Aşağıdaki grafik, A ve B hareketlilerinin zamana göre
aldıkları yolları göstermektedir. Bu hareketliler aynı
anda harekete başlıyor ve aynı yol üzerinde aynı yönde
hareket ediyorlar.
A
B
y(km)
x(saat) O
3
7
8
1
Buna göre, hareketlerinden 4 saat sonra A ile B
arasındaki uzaklık kaç km olur?
A) 11 B) 12 C) 14 D) 17 E) 18 A
SAYIŞTAY / 2008
Diğer sayfaya geçiniz.
8
32. 96 cm uzunluğundaki bir tel bükülerek dik kenarlarından
birinin uzunluğu 24 cm olacak biçimde bir dik
üçgen yapılıyor.
Buna göre, bu üçgenin hipotenüsünün uzunluğu
kaç cm dir?
A) 35 B) 36 C) 38 D) 40 E) 42
33.
A
B
F
C
E
D
Şekildeki ABC üçgeninin her bir kenarı üç eş parçaya
ayrılıyor.
DEFA dörtgeninin alanı
2 16 cm olduğuna göre,
ABC üçgeninin alanı kaç 2
cm dir?
A) 48 B) 50 C) 52 D) 54 E) 60
34.
D E C
F
G
H A B
Şekildeki ABCD karesi biçimindeki kâğıttan eş AGH
ve CEF ikizkenar dik üçgenleri biçimindeki kâğıt par-
çaları kesilerek çıkartılıyor.
Geriye kalan kâğıt parçasının alanının ABCD
karesinin alanına oranı 8
9
olduğuna göre, AH
AB
oranı kaçtır?
A) 1
2 B) 1
3 C) 2
3
D) 1
4 E) 3
4A
SAYIŞTAY / 2008
Diğer sayfaya geçiniz.
9
35.
I. Vatan ve Hürriyet
II. İttihat ve Terakki
III. Hürriyet ve İtilaf
Mustafa Kemal yukarıdaki cemiyetlerden hangilerinin
kurucuları arasındadır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
36. Ali Galip Olayı, aşağıdakilerden hangisini önlemek
amacıyla düzenlenmiştir?
A) Mustafa Kemal’in Samsun’a gönderilmesini
B) Misakımillî kararlarının Anlaşma Devletleri tarafından
tepkiyle karşılanmasını
C) Sivas Kongresi’nin yapılmasını
D) İstanbul Hükûmetinin TBMM Hükûmetini zor durumda
bırakmasını
E) Padişahın Mebuslar Meclisini kapatmasını
37. Mustafa Kemal 1921 yılında, “Millî iradeye dayanarak
Türkiye’nin mukadderatını elinde tutan bir tek meşrû
ve müstakil hâkim kuvvet, Ankara’da toplanmış olan
TBMM’dir. Türkiye ile ilgili bütün konuların çözümüyle
ödevli ve her türlü dış meselelerde söz sahibi ancak
işbu Meclisin hükûmetidir. İstanbul’da herhangi bir
heyetin böyle meşru bir hukuki durumu yoktur.”
demiştir.
Yalnız bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılamaz?
A) Ulusun geleceğini, ulusun kendi iradesi belirleyecektir.

B) TBMM Hükûmeti ile İstanbul Hükûmeti arasında
yakınlaşma başlamıştır.
C) İstanbul Hükûmeti sorumluluklarını yerine getirememektedir.

D) Türk milletinin geleceğiyle ilgili söz söyleme hakkı
TBMM Hükûmetine aittir.
E) Hükûmet üyeleri Meclis içinden seçilmektedir.
38. Kurtuluş Savaşı’nda Sovyet Rusya’nın TBMM Hü-
kûmetiyle Moskova Antlaşması’nı yapmasında,
I. Gümrü Antlaşması,
II. TBMM’nin Londra Konferansı’na davet edilmesi,
III. İkinci İnönü Savaşı’nın kazanılması
gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
39. TBMM Hükûmetinin Lozan görüşmeleri sırasında
saltanatın kaldırılmasına gereksinim duymasında
aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Anlaşma Devletlerinin İstanbul Hükûmetini tanı-
mayı sürdürmesi
B) Osmanlı Devleti’nin Londra Konferansı’na davet
edilmesi
C) Halife Abdülmecit’in TBMM Hükûmetinin uymasını
istediği ilkelere karşı tutum ve davranışlarda
bulunması
D) Vahdettin’in İngilizlere sığınması
E) Şeyh Sait Ayaklanması’nın çıkması
40.
• Devlet başkanlığı sorununun çözülmesi
• Hükûmet bunalımının sona ermesi
Yukarıdaki gelişmeler, aşağıdakilerden hangisinin
sonucudur?
A) TBMM’nin açılmasının
B) Cumhuriyetin ilan edilmesinin
C) Saltanatın kaldırılmasının
D) Milletvekillerinin görev süresinin kısaltılmasının
E) 1928 yılında Anayasa’da yapılan değişikliğin A
SAYIŞTAY / 2008
Diğer sayfaya geçiniz.
10
41. Ulusal egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
Bu yargı,
I. laiklik,
II. halkçılık,
III. cumhuriyetçilik
ilkelerinden hangilerinin gereğidir?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III
42.
• Kral Urgakina’nın kişi özgürlüklerini dünyada ilk
kez dile getirmesi
• Dinî inanışlarının dünyevi olması
• Çivi yazısının bulunması
özelliklerinin tümü aşağıdaki uygarlıklardan hangisine
aittir?
A) Çin B) Hint
C) Mezopotamya D) Anadolu
E) Mısır
43. Tarihte Balkanlar ve Kafkaslarda sürekli ayaklanmaların
çıkması ve dar bir alanda pek çok küçük
devletin kurulmasında,
I. bölgenin stratejik ve coğrafi konum açısından
önemli olması,
II. hızlı kavim hareketlerinin kaynaşmayı engellemesi,

III. büyük devletlerin çıkar çatışmalarının olması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
44. Amerika’nın İngiltere’ye karşı olan bağımsızlık
savaşında,
I. Almanya,
II. Hollanda,
III. Fransa
devletlerinden hangileri Amerika’nın yanında yer
almıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
45. Aşağıdakilerden hangisi 19. – 20. yüzyıllarda ortaya
çıkan sanat akımlarından biri değildir?
A) Gotik B) Romantizm
C) Empresyonizm D) Ekspresyonizm
E) Kübizm
46. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’da bulunan
Bizans dönemi eserlerindendir?
A) Sumela Manastırı B) Ayasofya Kilisesi
C) Panteon Tapınağı D) Hadrianus Tapınağı
E) Karanlık Kilise A
SAYIŞTAY / 2008
Diğer sayfaya geçiniz.
11
47.
I
III IV
II
V
Yukarıdaki haritada numaralanmış yerlerin hangisinde
yıl içinde düşen yamaç yağışlarının oranı
daha fazladır?
A) I B) II C) III D) IV E) V
48.
I. Mevsimlik işçi göçlerinin olması
II. Endüstrinin büyük kentlerde toplanması
III. Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi
IV. Yurt dışına göç olması
Yukarıdakilerden hangilerinin Türkiye’deki nüfus
artış hızı üzerinde etkili olduğu söylenebilir?
A) I ve II B) I ve III
C) II ve III D) II ve IV
E) III ve IV
49. Türkiye’de bölge, bölüm ve yöreler arasında görülen
sıcaklık ve yağış farklılığı bazı ürünlerin yalnızca belirli
yerlerde yetiştirilmesini zorunlu kılmaktadır.
Aşağıdaki coğrafi bölüm ve yetiştirilen ürün eş-
leştirmelerinden hangisi bu duruma bir örnektir?
A) Doğu Karadeniz – Çay
B) Konya – Buğday
C) İç Batı Anadolu – Haşhaş
D) Adana – Pamuk
E) Ergene – Ayçiçeği
50. Türkiye’nin dış ticaret açığı vermesinde aşağıdakilerden
hangisinin etkisi yoktur?
A) Dış alım ve dış satımda taşımacılığın çoğunlukla
yabancı gemiler tarafından yapılması
B) Dış pazarlarla rekabet güçlüklerinin yaşanması
C) Dış alımın büyük bir kısmını endüstri ürünleri,
petrol ve doğal gazın oluşturması
D) Tarımsal üretimin bir kısmının iç pazarda tüketilmesi

E) Dış ticaret ürünlerinde beklenen uluslararası
standartlara ulaşılamamasıA
SAYIŞTAY / 2008
Diğer sayfaya geçiniz.
12
51. Aşağıdakilerden hangisi, siyasi iktidarın sınırlandırılmasını
sağlayan hukuki araçlardan biri değildir?

A) Katı anayasa
B) Yargı denetimi
C) Çift meclis sistemi
D) Devlet başkanının vetosu
E) Bakanlar Kurulunun kanun hükmünde kararname
çıkarabilme yetkisine sahip olması
52. 1982 Anayasası’na göre, dilekçe hakkıyla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Türkiye’de ikamet eden yabancılar başka bir ko-
şul aranmaksızın dilekçe hakkından yararlanabilir.

B) Her Türk vatandaşı dilekçe hakkına sahiptir.
C) Dilekçe kişilerin kamu ile ilgili şikâyetlerini içerebilir.

D) Dilekçe kişinin kendisiyle ilgili bir dileğini içerebilir.

E) Dilekçe ile yetkili makamlara ve TBMM’ye başvurulabilir.

53. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nda tanınmış
hak ve özgürlüklerden biri değildir?
A) Sendika hakkı
B) Seyahat özgürlüğü
C) Kanun teklifinde bulunma hakkı
D) Din ve vicdan özgürlüğü
E) Sosyal güvenlik hakkı
54. 1982 Anayasası’na göre, kamulaştırmayla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kamulaştırmayı devlet ve diğer kamu tüzel kişileri
yapabilir.
B) Kamulaştırma kamu yararının gerektirdiği hâllerde
yapılabilir.
C) Turizm amacıyla kamulaştırma yapılabilir.
D) Kamulaştırma bedeli hiçbir koşulda takside bağ-
lanamaz, bu bedelin mutlaka peşin olarak ödenmesi
gerekir.
E) Yeni ormanların yetiştirilmesi amacıyla kamulaş-
tırma yapılabilir.
55. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın çalışma
şartları ve dinlenme hakkını düzenleyen
maddesinde, özel olarak korunması gerekenler
arasında sayılmamıştır?
A) Küçükler
B) Kadınlar
C) Ruhi yetersizliği olanlar
D) Bedensel yetersizliği olanlar
E) 65 yaşını doldurmuş olan yaşlılar A
SAYIŞTAY / 2008
Diğer sayfaya geçiniz.
13
56. Güney Osetya ve Abhazya nedeniyle sorun yaşayan
iki ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rusya – Ukrayna B) Rusya – Gürcistan
C) Rusya – Ermenistan D) Gürcistan – Ermenistan
E) Gürcistan – Ukrayna
57. Aşağıdaki finans kurumlarından hangisinin 2008
yılının Eylül ayında iflasını ilan etmesi ABD’de
başlayan ve küresel etkiler gösteren ekonomik
krizin ciddiyetini göstermiştir?
A) Citigroup B) JP Morgan
C) Goldman Sachs D) Lehman Brothers
E) Bank of America
58. Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nin (CERN) 10
Eylül 2008 tarihinde başlattığı deneyin amacı aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) Kansere çare bulmak
B) Dünyadaki kuraklık sorununu çözmek
C) Evrenin oluşumundaki sırları ortaya çıkarmak
D) Yenilenebilir yakıtlar geliştirmek
E) Depremleri önceden haber verecek sistemler
geliştirmek
59. Dünya Su Forumu 2009 yılının Mart ayında aşağı-
daki şehirlerden hangisinde yapılacaktır?
A) Berlin B) Paris C) Madrid
D) Tokyo E) İstanbul
60. 2008 Pekin Olimpiyatları’nda atletizm erkekler 100
metre koşusunda dünya rekoru kıran atlet aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) Usain Bolt B) Richard Thompson
C) Walter Dix D) Asafa Powell
E) Micheal Phelps
GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR
TESTİ BİTTİ.
YABANCI DİL TESTİNE GEÇİNİZ.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
SAYIŞTAY DENETÇİ YARDIMCISI ADAYLIĞI ELEME SINAVI
19 EKİM 2008
GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ
A KİTAPÇIĞI
1. E
2. D
3. E
4. A
5. B
6. E
7. A
8. B
9. B
10. D
11. D
12. B
13. A
14. B
15. C
16. E
17. C
18. C
19. A
20. E
21. B
22. E
23. C
24. E
25. A
26. A
27. B
28. A
29. D
30. C
31. B
32. D
33. D
34. B
35. A
36. C
37. B
38. D
39. A
40. B
41. E
42. C
43. E
44. E
45. A
46. B
47. B
48. E
49. A
50. D
51. E
52. A
53. C
54. D
55. E
56. B
57. D
58. C
59. E
60. A


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.