2.12.1999 günlü, 4483 sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’un 9. maddesinin dördüncü fıkrasının “Verilen kararlar kesindir” şeklindeki ikinci tümcesinin Anayasa’nın 2., 36. ve 125. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Resmi Gazete Tarih-Sayısı : Tebliğ edildi.

Esas Sayısı : 2006/163

Karar Sayısı : 2006/121

Karar Günü : 27.12.2006

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Malatya Bölge İdare Mahkemesi

İTİRAZIN KONUSU : 2.12.1999 günlü, 4483 sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’un 9. maddesinin dördüncü fıkrasının “Verilen kararlar kesindir” şeklindeki ikinci tümcesinin Anayasa’nın 2., 36. ve 125. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

I- OLAY

Hakkında 4483 sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca vali tarafından verilen soruşturma iznine itirazı kişinin itirazı süre yönünden reddedilmiştir. İlgili kişinin, itirazın yasal süresi içerisinde yapıldığı iddiasıyla karar düzeltme talebinde bulunması üzerine, itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme iptali için başvurmuştur.

II- İTİRAZ KONUSU YASA KURALI

2.12.1999 günlü, 4483 sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’un “İtiraz” başlıklı 9. maddesinin, itiraz konusu tümceyi de içeren dördüncü fıkrası şöyledir:

“İtirazlar, öncelikle incelenir ve en geç üç ay içinde karara bağlanır. Verilen kararlar kesindir.

III- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince yapılan ilk inceleme toplantısında, başvuru kararı ve ekleri, ilk inceleme raporu, itiraz konusu kural ve bunun gerekçesi ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Anayasa’nın 152. ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 28. maddelerine göre, bir davaya bakmakta olan mahkeme, o dava sebebiyle uygulanacak bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin hükümlerini Anayasa’ya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü Anayasa’ya aykırılık savının ciddi olduğu kanısına varırsa bu hükmün iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmaya yetkilidir. Ancak, bu kurallar uyarınca bir mahkemenin Anayasa Mahkemesi’ne başvurabilmesi için, elinde yöntemince açılmış ve mahkemenin görev ve yetkisi içerisinde bir dava bulunması ve iptali istenen kuralın da o davada uygulanacak kural olması gerekmektedir.

4483 sayılı Kanun’un 9. maddesinde soruşturma izni verilmesine ilişkin kararlara karşı yetkili merciin niteliğine göre Danıştay 1. Daire ya da Bölge İdare Mahkemesinde itiraz yoluna başvurulabileceği hüküm altına alınmıştır. 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 1. maddesi Danıştay’ı “yüksek idare mahkemesi, danışma ve inceleme mercii” olarak tanımlamış, 41. maddesinde idari işlere ilişkin idari uyuşmazlıklar ve görevlerin 1. Daire ve İdari İşler Kurulunda görüleceği ve 42. maddesinin (k) bendinde memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmalarına ilişkin mevzuat uyarınca görülecek işlerin Danıştay 1. Dairesince inceleneceği ve karara bağlanacağı öngörülmüştür. 4483 sayılı Kanun’un Danıştay 1. Daire ve Bölge İdare Mahkemesi’ne verdiği itirazı inceleme görevi yargılama faaliyeti kapsamında olmadığından bir dava değil idari bir görevdir. Bu nedenle, Anayasa Mahkemesi’ne mahkemeler tarafından itiraz yoluyla başvurmanın koşullarından olan ve Anayasa’nın 152. ve 2949 sayılı Yasa’nın 28. maddesinde yer alan “mahkemenin elinde bakmakta olduğu bir dava”nın varlığından söz edilemeyeceğinden başvurunun, yetkisizlik nedeniyle reddi gerekir.

IV- SONUÇ

2.12.1999 günlü, 4483 sayılı “Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun”un 9. maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci tümcesine ilişkin başvurunun, Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE, 27.12.2006 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Tülay TUĞCU

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Sacit ADALI

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

A. Necmi ÖZLER

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Şevket APALAK

Üye

Serruh KALELİ

Üye

Osman Alifeyyaz PAKSÜT


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.