19.10.2005 günlü, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 143. maddesinin beşinci fıkrası

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 2012/32

Karar Sayısı : 2012/51

Karar Günü : 11.4.2012

R.G. Tarih-Sayı : Tebliğ edildi.

 

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Nevşehir İcra Hukuk Mahkemesi

 

İTİRAZIN KONUSU : 1- 19.10.2005 günlü, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 143. maddesinin beşinci fıkrasının,

2- 25.10.1984 günlü, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17. maddesinin ‘Diğer İstisnalar’ başlıklı (4) numaralı fıkrasının (l) bendinin,

Anayasa’nın 2., 10., 11. ve 152. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

 

I- OLAY

Davacı tarafından açılan icra müdürlüğünün işleminin iptali davasında itiraz konusu kurallarının Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

 

II- İTİRAZ KONUSU YASA KURALLARI

1- 19.10.2005 günlü, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 143. maddesinin beşinci fıkrası şöyledir:

Bu Kanun kapsamında kurulan varlık yönetim şirketleri ile 4743 sayılı Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası uyarınca Kurulun çıkarmış olduğu yönetmelik kapsamında kurulan varlık yönetim şirketlerinin yaptıkları işlemler ve bununla ilgili olarak düzenlenen kağıtlar, kuruluş işlemleri de dahil olmak üzere kuruldukları takvim yılı ve bunu izleyen beş yıl süresince 488 sayılı Damga Vergisi Kanununagöre ödenecek damga vergisinden, 492 sayılı Harçlar Kanununa göre ödenecek harçlardan, her ne nam altında olursa olsun tahsil edilecek tutarlar 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu gereği ödenecek banka ve sigorta muameleleri vergisinden, kaynak kullanımını destekleme fonuna yapılacak kesintilerden ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39 uncu maddesi hükmünden istisnadır.’

2- 25.10.1984 günlü, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17. maddesinin ‘Diğer İstisnalar’ başlıklı (4) numaralı fıkrasının (l) bendi şöyledir:

 

30.1.2002 tarihli ve 4743 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan varlık yönetim şirketlerinin bankalar, özel finans kurumları ve diğer mali kurumlardan devraldığı alacakların tahsili amacıyla bu alacakların teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi ile aynı Kanuna göre finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmaları hükümleri kapsamında yeniden yapılandırılan borçların ödenmemesi nedeniyle bu borçların teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi,’

III- İLK İNCELEME

6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 40. maddesinin (1) numaralı fıkrasında, Bir davaya bakmakta olan mahkeme, bu davada uygulanacak bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin hükümlerini Anayasaya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varırsa;

 

  1. a) İptali istenen kuralların Anayasanın hangi maddelerine aykırı olduklarını açıklayan gerekçeli başvuru kararının aslını,

 

  1. b) Başvuru kararına ilişkin tutanağın onaylı örneğini,

 

c)Dava dilekçesi, iddianame veya davayı açan belgeler ile dosyanın ilgili bölümlerinin onaylı örneklerini,

 

dizi listesine bağlayarak Anayasa Mahkemesine gönderir.’ hükmüne yer verilmiştir.

Aynı maddenin (4) numaralı fıkrasının ikinci tümcesinde de, ‘Açık bir şekilde dayanaktan yoksun veya yöntemine uygun olmayan itiraz başvuruları, Mahkeme tarafından esas incelemeye geçilmeksizin gerekçeleriyle reddedilir‘ denilmiştir.

İtiraz yoluna başvuran Mahkemenin; itiraz konusu kuralın Anayasa’nın 36. maddesine hangi gerekçelerle aykırı olduğunu başvuru kararında açıkça ortaya koymadığı, ayrıca itiraz başvurusuna ilişkin belgelerin dizi listesine de bağlanmadığı saptanmıştır.

Açıklanan nedenlerle yöntemine uygun olmayan itiraz başvurusunun, 6216 sayılı Yasa’nın 40. maddesinin (4) numaralı fıkrasının ikinci cümlesine göre esas incelemeye geçilmeksizin reddi gerekir.

 

IV- SONUÇ

 

1- 19.10.2005 günlü, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 143. maddesinin beşinci fıkrasının,

2- 25.10.1984 günlü, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17. maddesinin ‘Diğer İstisnalar’ başlıklı (4) numaralı fıkrasının (l) bendinin,

iptali istemine ilişkin itiraz başvurusunun, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrasının ikinci cümlesi gereğince, yöntemine uygun olmadığından esas incelemeye geçilmeksizin REDDİNE, 11.4.2012 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Serruh KALELİ

Başkanvekili

Alparslan ALTAN

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

Üye

Recep KÖMÜRCÜ

Üye

Burhan ÜSTÜN

Üye

Engin YILDIRIM

Üye

Nuri NECİPOĞLU

Üye

Hicabi DURSUN

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

Üye

Erdal TERCAN


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.