18 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ(*)

Resmi Gazete Sayısı
Resmi Gazete Tarihi 27/02/1953
Kapsam
Bilindiği üzere, kanunlarına müsteniden veznedarlara ve kıymetli evrak muhafızlarına verilmekte olan kasa tazminatları, bu memurların vazifelerinin, diğer memurlara nazaran daha ağır olması gözönünde tutularak yapılan bir ödeme mahiyetinde telâkki edildiği cihetle, gelir vergisi tatbikatında, ücretler misillû vergiye tabi tutulagelmektedir.Bu konuda tahaddüs eden ihtilâflar dolayısiyle gerek malî kaza mercilerince ve gerekse Şûrayı Devletçe verilen kararlarda, mevzubahis tazminatların hizmet karşılığı olarak değil, alâkalıların muhtemel kasa açıklarını karşılamak maksadiyle ödendiği ve bu sebeple, 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 2 nci maddesinde musarrah gelir unsurları muvacehesinde vergi mevzuu haricinde kalması gerekdiği mucip sebebine dayanılarak, müesses muamelenin iptaline karar verilmiş ve bu husustaki kararlar müstakar bir hâl almış bulunmaktadır.

Bu itibarla, idarî kaza mercilerinin içtihadına uyularak bundan böyle, kanunlarına müsteniden verilen kasa tazminatlarının vergi mevzuuna alınmamaları uygun görülmüştür.

Gereğince işlem yapılması ve malî kaza mercilerine intikal etmiş olup da henüz karara bağlanmamış bulunan ihtilâflar hakkında da bu tebliğimiz dairesinde muamele ifası rica olunur.
(*) Güncelliği kalmamıştır.


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.