18.5.1994 günlü, 527 sayılı “Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri İle İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname”nin 3. maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na eklenen I SAYILI CETVELİN II-TEKNİK HİZMETLER SINIFI (b) bendinde yer alan “…Matematikçi…” sözcüğünün, Anayasa’nın Başlangıç’ı ile 2., 6. ve 91. maddelerine aykırılığı savı ile iptali istemidir

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2001/324

Karar Sayısı : 2001/97

Karar Günü : 5.6.2001

R.G. Tarih-Sayı :05.02.2002’de tebliğ edildi.

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Ankara 9. İdare Mahkemesi

İTİRAZIN KONUSU : 18.5.1994 günlü, 527 sayılı “Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri İle İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname”nin 3. maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na eklenen I SAYILI CETVELİN II-TEKNİK HİZMETLER SINIFI (b) bendinde yer alan “…Matematikçi…” sözcüğünün, Anayasa’nın Başlangıç’ı ile 2., 6. ve 91. maddelerine aykırılığı savı ile iptali istemidir

I- OLAY

Matematikçi olarak görev yapan davacının, bitirdiği öğrenim kurumunun niteliğine göre 527 sayılı KHK’nin 3. maddesiyle 657 sayılı Yasa’nın 43. maddesinin (B) fıkrasına eklenen I SAYILI CETVEL’in, II- TEKNİK HİZMETLER SINIFI’na ait bölümünün (a) bendinde yer alan ek göstergeler esas alınarak maaşının ödenmesi için yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açtığı davada, Anayasa’ya aykırılık savını ciddî bulan Mahkeme, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 3. maddesiyle eklenen I- SAYILI CETVEL’in, “II- TEKNİK HİZMETLER SINIFI” başlıklı bölümün (b) bendindeki “Matematikçi” sözcüğünün iptali için başvurmuştur.

II- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 8. maddesi gereğince Haşim KILIÇ, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Aysel PEKİNER, Mahir Can ILICAK, Rüştü SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN ve Mustafa Y. AYGÜN’ün katılmalarıyla 5.6.2001 günü yapılan ilk inceleme toplantısında, dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Başvuru kararı ve ekleri, işin esasına ilişkin rapor, itiraz konusu sözcüğü de içeren Kanun Hükmünde Kararname kuralı, dayanılan Anayasa kuralları ile bunların gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Başvuran Mahkeme, 527 sayılı KHK’nin dayanağını oluşturan 3990 sayılı Yetki Yasası’nın Anayasa Mahkemesi’nin 5.7.1994 gün ve E.1994/50, K.1994/44-2 sayılı kararı ile iptal edildiğinden söz ederek anayasal dayanaktan yoksun kalan KHK’deki “Matematikçi” sözcüğünün Anayasa’nın Başlangıcı ile 2., 6. ve 91. maddelerine aykırılığı nedeniyle iptalini istemiştir.

Ancak dava konusu sözcük, Anayasa Mahkemesi’nin 15.3.2001 günlü, E.2001/147, K.2001/47 sayılı kararıyla iptal edildiğinden bu konuda yeniden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

IV- SONUÇ

18.5.1994 günlü, 527 sayılı “Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname”nin 3. maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na eklenen I SAYILI CETVEL’in “II-TEKNİK HİZMETLER SINIFI” başlıklı bölümünün (b) bendinde yer alan “…Matematikçi,…” sözcüğü, 15.3.2001 günlü, E.2001/147, K.2001/47 sayılı kararla iptal edildiğinden, İTİRAZ KONUSU KURAL HAKKINDA YENİDEN KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, 5.6.2001 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Sacit ADALI

Üye

Ali HÜNER

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Aysel PEKİNER

Üye

Mahir Can ILICAK

Üye

Rüştü SÖNMEZ

Üye

Ertuğrul ERSOY

Üye

Tülay TUĞCU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mustafa Y. AYGÜN


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.