17.7.1964 günlü, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 121. maddesinin Anayasa’nın 10. maddesine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı     : 2008/21

Karar Sayısı   : 2008/88

Karar Günü   : 27.3.2008

R.G. Tarih-Sayı :15.04.2008’de tebliğ edildi.

 

                İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Kangal İcra Tetkik Mercii

 

                İTİRAZIN KONUSU: 17.7.1964 günlü, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 121. maddesinin Anayasa’nın 10. maddesine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

                I- OLAY

                İcra ve İflas Kanunu’nun 82. maddesine göre emekli maaşı üzerine konulan haczin kaldırılması istemiyle yapılan başvuru sonucunda alacaklı vekilinin itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu yolundaki savının ciddi olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

 

                II- İTİRAZ KONUSU YASA KURALI

                17.7.1964 günlü, 506 sayılı Yasa’nın 121. maddesi şöyledir;

 

                “Bu Kanun gereğince bağlanacak gelir veya aylıklar ve sağlanacak yardımlar, nafaka borçları “ve bu Kanunun 80 inci maddesine göre takip ve tahsili gereken alacaklar” dışında, haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez.

 

                Ancak, yanlış ve yersiz ödendiği anlaşılan her türlü gelir, aylık ve sigorta yardımları 84 üncü maddenin son fıkrası saklı kalmak kaydıyla, ilgililerin sonraki her çeşit istihkaklarından kesilmek suretiyle geri alınır. Kurumun genel hükümlere göre takip hakkı saklıdır.

 

                Ölüm geliri ve aylıklarından yapılan yersiz ödeme tutarları, yersiz ödenmiş olan gelir ve aylıkların kesilmesi nedeniyle aynı dosyadan gelir ve aylık ödemesi yapılan diğer hak sahiplerine Kurumca yapılması gereken gelir ve aylık ödeme tutarları nazara alınmak suretiyle tespit edilecek Kurum zararı esas alınarak tahsil edilir. Ancak, diğer hak sahiplerinden itirazda bulunanların hisseleri bu fıkra uygulamasında hariç tutulur.”

 

                III- İLK İNCELEME

                Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince yapılan ilk inceleme toplantısında, başvuru kararı ve ekleri, ilk inceleme raporu, itiraz konusu Yasa kuralı ve gerekçesi ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

                Anayasa’nın 152. ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 28. maddesine göre, bir davaya bakmakta olan mahkeme, o dava sebebiyle uygulanacak bir kanunun veya kanun hükmünde kararnamenin hükümlerini Anayasa’ya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık savının ciddi olduğu kanısına varırsa, bu hükmün iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmaya yetkilidir. Ancak, bu kurallar uyarınca bir mahkemenin Anayasa Mahkemesi’ne başvurabilmesi için, elinde yöntemince açılmış ve mahkemenin görevine giren bir davanın bulunması ve iptali istenen kuralın o davada uygulanacak olması gerekir. Uygulanacak yasa kuralları ise, davanın değişik evrelerinde ortaya çıkan sorunların çözümünde veya davayı sonuçlandırmada olumlu ya da olumsuz yönde etki yapacak nitelikteki kurallardır.

                Başvuru kararında, Emekli Sandığı’ndan bağlanan aylıkların kısmen dahi olsa haczedilmesine rağmen, itiraz konusu kurala göre Sosyal Sigortalar Kurumundan bağlanacak gelir veya aylıklar ve sağlanacak yardımların haczedilemediği, bu nedenle kuralın Anayasa’nın Başlangıç Bölümüne ve 10. maddesindeki eşitlik ilkesine aykırı olduğu ileri sürülmüş ise de,               şikâyet edenin 9.8.2007 günlü dilekçesinden Kangal İcra Müdürlüğünce SSK’dan aldığı emekli maaşı üzerine mevzuata aykırı olarak konulan haczin kaldırılmasını istediği, 22.1.2008 tarihinde haczin kaldırıldığı ve şikâyetin konusunun kalmadığı 2006/23 sayılı icra dosyasının incelenmesinden görülmüştür.

                Bu durumda, 506 sayılı Yasa’nın itiraz konusu 121. maddesi sorunun çözümünde uygulanacak kural değildir.

                Belirtilen nedenle itiraz başvurusunun Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle reddi gerekir.

                IV- SONUÇ

                17.7.1964 günlü, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 121. maddesinin, itiraz başvurusunda bulunan Mahkeme’nin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu maddeye ilişkin başvurunun Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,  27.3.2008 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Sacit ADALI

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Mustafa YILDIRIM

Üye

A. Necmi ÖZLER

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Şevket APALAK

Üye

Serruh KALELİ

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

Bir Cevap Yazın