17.10.1983 günlü, 2926 sayılı, “Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu”nun 55. maddesinin birinci fıkrasının, Anayasanın Başlangıç’ı ile 2., 125. ve 155. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Resmi Gazete tarih/sayı: Tebliğ edildi.

Esas Sayısı : 2003/80

Karar Sayısı : 2003/84

Karar Günü : 7.10.2003

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Denizli İş Mahkemesi.

İTİRAZIN KONUSU : 17.10.1983 günlü, 2926 sayılı, “Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu”nun 55. maddesinin birinci fıkrasının, Anayasanın Başlangıç’ı ile 2., 125. ve 155. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

I- OLAY

Bağ-Kur sigortalılığının tespiti ve tescili istemiyle açılan davada, 2926 sayılı Yasa’nın 55. maddesinin birinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme iptali için başvurmuştur.

II- İTİRAZ KONUSU YASA KURALI

2926 sayılı, “Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu”nun 55. maddesinin itiraz konusu birinci fıkrası şöyledir:

“Madde 55- Bu Kanunun uygulamasından doğan uyuşmazlıklar iş mahkemelerinde veya bu davalara bakmakla görevli mahkemelerde görülür.”

III- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi uyarınca yapılan ilk inceleme toplantısında, dava dosyası ve ekleri, ilk inceleme raporu, itiraz konusu kural, dayanılan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile diğer belgeler okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 55. maddesinin itiraz konusu birinci fıkrası, 2.8.2003 tarih ve 25187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 24.7.2003 tarih ve 4956 sayılı Kanun’un 56. maddesinin (d) bendi ile yürürlükten kaldırıldığından, konusu kalmayan istem hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekir.

IV- SONUÇ

17.10.1983 günlü, 2926 sayılı “Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu”nun 55. maddesinin birinci fıkrası, 24.7.2003 günlü, 4956 sayılı Yasa’nın 56. maddesinin (d) bendi ile yürürlükten kaldırıldığından, KONUSU KALMAYAN İSTEM HAKKINDA KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

7.10.2003 günü OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Mustafa BUMİN

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Yalçın ACARGÜN

Üye

Sacit ADALI

Üye

Ali HÜNER

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ertuğrul ERSOY

Üye

Tülay TUĞCU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Fazıl SAĞLAM

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.