15-16 Eylül Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınav Soruları

İktisat   1- Tam rekabette dengeyi firmanın aşırı kar durumu ve üretimi durdurma kararı alması varsayımları altında şekil çizerek açıklayınız. 2-Dolaylı ve dolaysız para politikası araçlarını açıklayınız. Likidite imkanları aracını açıklayınız. 3- Tarife dışı kotalardan miktar kısıtlamalarını yazarak, ithalat kotalarının ekonomi üzerindeki etkilerini şekil yardımı ile açıklayınız. 4-Aşağıdaki kavramları açıklayınız. a- Etkin piyasa hipotezi b- Giffen paradoksu c- Gresham yasası 5-Esnek kurda Para, mal ve döviz piyasasında eş anlı denge durumunu açıklayınız.

Maliye 1- Bütçe ilkelerini yazarak kısaca açıklayınız. 2- Vergi alacağını sona erdiren haller nelerdir kısaca açıklayınız. 3-a)İdari ve fonksiyonel kamu harcaması ayrımı hangi koşullara göre yapılır açıklayınız. b)Fonksiyonel ayrım kapsamına giren harcama türlerini yazınız. 4- Kamu gelir ve giderlerinin yer ve zaman bakımından denkleştirilmesini açıklayınız. 5- Aşağıda ki kavramları açıklaynız, a- Borç servis oranı- Enflasyon vergisi b- Bütçe emaneti c- Vergiden kaçınma d- Borcun monetizasyonu-Senyoraj geliri e- Mali sürüklenme

Hukuk 1-Tapu siciline hakim olan ilkeleri yazarak açıklayınız. 2-Borcu sona erdiren haller nelerdir yazınız. Takası tanımlayarak şartlarını ve sonuçlarını açıklayınız. 3-Tiari vekil, ticari temsilci ve acenteyi tanımlayarak yetkilerini anlatınız. 4-Kamu hizmet imtiyaz sözleşmelerini yazarak kısaca açıklayınız. 5-Aşağıdaki kavramları açıklayınız. a-Yasama sorumsuzluğu- yasama dokunulmazlığı b-Butlan c-Yetki devri- imza devri d-Tüzel kişiliğin ceza ehliyeti e-Kast- taksir

Muhasebe 5 Sayfalık bir soru kağıdından dolayı sorular net hatırlanmamakla birlikte 20 yevmiye kaydının bulunduğu bilanço ve gelir tablosunun istendiği 55 puanlık bir monografi sorusu, amortisman ayrılması ile ilgili bir soru. Tanımlarda; Dönen varlıklar, duran varlıklar, sosyal sorumluluk, maliyet esası kavramlarına ek birkaç kavramdan oluşuyor.

Kaynak: http://www.geliruzmanligi.com/2012/09/vergi-mufettis-yardimciligi-sinavi.html


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.