1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 263. maddesinin ikinci fıkrasının, Anayasa’nın 2., 9. ve 138. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2001/486

Karar Sayısı : 2005/62

Karar Günü : 12.10.2005

R.G. Tarih-Sayı :27.02.2006’da tebliğ edildi.

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Selim Asliye Ceza Mahkemesi

İTİRAZIN KONUSU : 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 263. maddesinin ikinci fıkrasının, Anayasa’nın 2., 9. ve 138. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

I- OLAY

Silahla adam yaralamak ve ruhsatsız av tüfeği bulundurmak suçlarından açılan kamu davası ile ilgili olarak verdiği görevsizlik kararına Cumhuriyet Savcısının itirazı üzerine, itirazı kabul eden üst mahkeme tarafından dosya tekrar kendisine gönderilen Mahkeme itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğunu ileri sürerek iptali için başvurmuştur.

II- İTİRAZ KONUSU YASA KURALI

1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun itiraz konusu fıkrayı da içeren 263. maddesi şöyledir:

“Madde 263.- (Değişik:4/6/1985 – 3206/55 md.) Duruşmalarda sanığa yüklenen suçun, davayı gören mahkemenin görevini aştığı ve dışında kaldığı anlaşılırsa, mahkeme bir kararla işi görevli mahkemeye gönderir.

Bu karar aleyhine Cumhuriyet Savcısı acele itiraz yoluna başvurabilir”.

III- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi uyarınca Mustafa BUMİN, Haşim KILIÇ, Yalçın ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Rüştü SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN ve Enis TUNGA’nın katılmalarıyla 3.1.2002 günü yapılan ilk inceleme toplantısında, dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

IV- ESASIN İNCELENMESİ

Başvuru kararı ve ekleri, işin esasına ilişkin rapor, itiraz konusu Yasa kuralı ve bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

31.3.2005 günlü, 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 23.3.2005 günlü, 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 18. maddesinin 1. bendinde yer alan kural gereğince, itiraz konusu kuralı da içeren 4.4.1929 günlü, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 1.6.2005 günü yürürlükten kalkmıştır.

İtiraz konusu kural, Cumhuriyet Savcısının acele itiraz yoluna başvurmasını düzenleyen bir usul hükmü olduğundan ve 23.3.2005 günlü, 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 19. maddesinde yer alan kural gereğince 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun konuya ilişkin yeni kuralları derhal yürürlüğe gireceğinden, bakılmakta olan davada, artık itiraz konusu kural değil, 1.6.2005 günü itibariyle yürürlüğe giren, 17.12.2004 günlü, 25673 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4.12.2004 günlü, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu uygulanacağından konusu kalmayan istem hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekir.

V- SONUÇ

4.4.1929 günlü, 1412 sayılı “Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu”, 23.3.2005 günlü, 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 18. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi ile yürürlükten kaldırıldığından, 1412 sayılı Yasa’nın 3206 sayılı Yasa ile değiştirilen 263. maddesinin ikinci fıkrasına ilişkin KONUSU KALMAYAN İSTEM HAKKINDA KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, 12.10.2005 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Tülay TUĞCU

Üye

Sacit ADALI

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Mustafa YILDIRIM

Üye

A. Necmi ÖZLER

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Şevket APALAK

Üye

Serruh KALELİ

Üye

Osman Alifeyyaz PAKSÜT


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.