13 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ(*)

Resmi Gazete Sayısı
Resmi Gazete Tarihi 26/12/1951
Kapsam
Bir kısım saymanlıkların Gelir Vergisi Kanununun ücretlere tatbikine başlandığı 1/3/1951 tarihinden itibaren yaptıkları emekli maaşı tediyatında, harp malûllüğü zammından vergi kesmekte oldukları ve bu hareketin 5820 sayılı kanunla bu kanunun tatbik şeklini gösteren 10 sayılı genel tebliğde 75 liralık istisnanın sureti hesabında, harp malûllüğü zammının asıl maaşa ilâve edileceğinin ve Gelir Vergisi Kanununda da (Madde 27) harp malûllüğü zammına temas edilmeyip sadece terfih zamlarının vergiden istisnasının derpiş edilmiş olmasından ileri geldiği anlaşılmaktadır.Bilindiği üzere, 1/1/1950 tarihinde yürürlükten kalkmış bulunan 551 sayılı kanunla bilumum askerî malûllere, (harp malûlü ve vazife malûlü) verilmekte olan terfih zamları, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sanıdığı Kanununda tahsislerindeki gayeye göre ayrı ayrı mütalâa olunmuş ve yeniden yapılan tahsislerde askeri malûller, vazife malûlü ve harp malûlü olmak üzere ayrılmıştır.

Bunlardan vazife malûllerine, hizmet süreleri ve malûllük dereceleri gözeltilmek suretiyle emekli aylığı tahsis olunmakta ve eskiden olduğu gibi terfih zammı namiyle ayrıca bir para ödenmesi kabul edilmemiş bulunmaktadır. (5434 M. 55, 56)

Harp malûllerine gelince; bu gibilere diğer vazife malûlleri gibi emekli aylığı tahsis edildikten başka ayrıca, malûliyet derecelerine göre, harp malûllüğü zammı adiyle munzam bir tediye yapılmaktadır. (5434 M. 64)

5434 sayılı kanuna ait Hükümet gerekçesinde, söz konusu (harp malûllüğü zammı) nın münhasıran bu zümre malûllere evvelce verilmekte olan terfih zamlarını karşılamak maksadiyle vaz’olunduğu belirtilmiştir.

Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanununun ücretlere ait hükümlerinin bir yıl sonra yürürlüğe gireceğini gözönünde tutan kanun vazıının 5434 sayılı kanunun 1/7/1949 yılında yürürlüge girmiş olan geçici 81 inci maddesi hükmü ile, harp malûllerine ödenecek bu gibi zamların vergiden istisna edilmesini derpiş ederken, Gelir Vergisi Kanununda bu esastan ayrıldığını, mütalâa etmek de doğru görülememiştir.

Kaldı ki, 5434 sayılı kanunun gerekçesinde, yukarıda işaret olunduğu veçhile, harp malûllerine verilmesi derpiş edilen zammın bu gibi malûllere evvelce verilen terfih zamlarına tekabül ettiği açıklanmıştır.

Gelir Vergisi Kanununda harp malûllüğü zammından bahsedilmemesi, bu zammın vergiden istisna olunmaması maksadına matuf olmayıp, bu iki kanunun (Gelir Vergisi, Emekli Sandığı Kanunlarının) kabul ve neşir tarihlerinin aynı zamana rastlaması neticesinde iki hüküm arasında birliğin sağlanamamasından mütevellit bulunmaktadır.

Bu sebeplere binaen harp malûllüğü zamlarının Gelir Vergisi Kanununun anılan maddesine istinaden vergiden istisnası icabeder.

Gereğinin ona göre ifası tamimen tebliğ olunur.

(*) Güncelliği kalmamıştır.


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.