13.12.2004 günlü, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 44. maddesinin (1) numaralı fıkrasının Anayasa’nın 17. maddesine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi istemi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı   :  2013/138
Karar Sayısı :  2013/146
Karar Günü :  11.12.2013
R.G. Tarih-Sayı :  Tebliğ edildi 

              

                   İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : İstanbul Anadolu 1. İnfaz Hâkimliği

                       

                   İTİRAZIN KONUSU : 13.12.2004 günlü, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 44. maddesinin (1) numaralı fıkrasının Anayasa’nın 17. maddesine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi istemidir.     

                       

                   I- OLAY

                   Hükümlü hakkında Açık Cezaevi Kurumu Disiplin Kurulu Başkanlığı tarafından verilen hücreye koyma disiplin cezasının onaylanması talebinin incelenmesi sırasında itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

                  

                   II- YASA METİNLERİ

                  

                   A- İtiraz Konusu Yasa Kuralı

    

       5275 sayılı Kanun’un itiraz konusu kuralı da içeren “Hücreye koyma” başlıklı 44. maddesi şöyledir:

                  

                   “Madde 44- (1) Hücreye koyma cezası, hükümlünün eylemlerinin nitelik ve ağırlığına göre bir günden yirmi güne kadar, açık havaya çıkma hakkı saklı kalmak üzere, geceli ve gündüzlü bir hücrede tek başına tutulması ve her türlü temastan yoksun bırakılmasıdır.

                  

                   (2) Bir günden on güne kadar hücreye koyma cezasını gerektiren eylemler şunlardır:

                  

 1. a) Kurum tesislerine, araç ve gereçlerine zarar vermek.

                  

 1. b) Tünel kazmaya teşebbüs etmek.

                  

 1. c) Firara teşebbüs etmek.

                  

 1. d) Hükümlü ve tutukluları idareye karşı kışkırtmak veya isyana  kalkışmak.

                  

 1. e) Hükümlü ve tutukluları daha az cezayı gerektiren şekilde kasten yaralamak.

                  

 1. f) Hükümlü ve tutuklular üzerinde baskı kurarak çıkar sağlamak, özel işleriyle başka işlerde kullanmak, bunlara kalkışmak veya bu amaçları gerçekleştirmek için oluşturulan gruplara katılmak veya  bunlarla dayanışma içinde olmak.

                  

 1. g) Üçüncü fıkranın (g) bendinde belirtilenler dışında kalıp da Kanuna uygun olarak yasaklanmış bulunan her türlü eşya, araç, gereç veya malzemeyi ceza infaz kurumlarına sokmak, bulundurmak, kullanmak.

                  

 1. h) Sayım ve aramalar  ile 43 üncü maddenin (e) bendinde belirtilen faaliyetlere  şiddet kullanarak engel olmak veya buna kalkışmak.

                  

                   ı) Kurum görevlileri ile dış güvenlik görevlilerine  rüşvet teklif etmek veya vermeye kalkışmak.

                  

 1. j) Kurum görevlilerine hakaret veya tehditte bulunmak.

                  

 1. k) Kuruma, kurum görevlilerine veya hükümlü ve tutuklulara ait şeyleri çalmak veya bunlara kasten zarar vermek.

                  

 1. l) İzin süresini özürsüz olarak en fazla iki gün geçirmek.

                  

 1. m) Hükümlü ve tutukluların beslenmelerini engellemek, açlık grevine ve ölüm orucuna teşvik veya ikna etmek, bu yolda talimat vermek.

                  

                   (3) Onbir günden yirmi güne kadar hücreye koyma cezasını gerektiren eylemler şunlardır:

                  

 1. a) İsyan çıkartmak.

                  

 1. b) Kuruma ağır zarar vermek.

                  

 1. c) Kasten yangın çıkarmak.

                  

 1. d) Adam öldürmek veya öldürmeye kalkışmak.

                  

 1. e) Hükümlü ve tutukluları kasten veya neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralamak ile görevlileri her türlü kasten yaralamak.

                  

 1. f) Cinsel saldırıda veya çocuklara karşı cinsel istismarda bulunmak, bu suçlara kalkışmak veya cinsel tacizde bulunmak.

                  

 1. g) Her türlü ateşli silâh, mermi, patlayıcı madde, kesici, delici, yaralayıcı, bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, boğucu, bayıltıcı, kör edici gaz ve ecza, her türlü zehir ve uyuşturucu ilâç ve madde, cep telefonu, telsiz ve sair elektronik haberleşme aracını kuruma sokmak, bulundurmak, kullanmak.

                  

 1. h) Görevlileri veya hükümlü ve tutukluları rehin almak.

                  

                   ı) Firar etmek veya tünel kazmak.

                  

 1. j) Hükümlü ve tutuklular üzerinde baskı kurarak çıkar sağlamak, özel işleriyle başka işlerde kullanmak, bunlara kalkışmak veya bu amaçları gerçekleştirmek için nüfuz kullanarak grup oluşturmak.

                  

 1. k) Suç örgütlerine ait her türlü yayın, bez afiş, pankart, resim, sembol, işaret ve benzeri eşyayı kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek.

                  

 1. l) Suç örgütlerinin eğitim ve propaganda faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak.

                  

 1. m) Kurum görevlileri ile dış güvenlik görevlilerine rüşvet vermek.

                  

                   (4) Hücre, yaşamsal gereksinmeleri karşılayacak biçimde düzenlenir.

                  

                   (5) Hücreye konulan hükümlünün, resmî ve yetkili merciler ve avukat ile görüşmesine engel olunmaz.”

                  

                   B- Dayanılan Anayasa Kuralları     

                  

                   Başvuru kararında, Anayasa’nın 17. maddesine dayanılmıştır.

                  

                   III- İLK İNCELEME      

                  

                   Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca yapılan ilk inceleme toplantısında, başvuru kararı ve ekleri, Raportör Mustafa ÇAL tarafından hazırlanan ilk inceleme raporu, itiraz konusu yasa kuralı ve dayanılan Anayasa kuralı ile bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

                   İtiraz yoluna başvuran Mahkeme, 5275 sayılı Kanun’un 44. maddesinin (1) numaralı fıkrasının iptalini istemiştir.

                   6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un“Başvuruya engel durumlar” başlığını taşıyan 41. maddesinin (2) numaralı fıkrasında, “İtiraz yoluna başvuran mahkemede itiraz konusu kuralın uygulanacağı başka dava dosyalarının bulunması hâlinde, yapılmış olan itiraz başvurusu bu dosyalar için de bekletici mesele sayılır.” denilmiş; 40. maddesinin (4) numaralı fıkrasında ise yöntemine uygun olmayan itiraz başvurularının Anayasa Mahkemesi tarafından esas incelemeye geçilmeksizin gerekçeleriyle birlikte reddedileceği hüküm altına alınmıştır.

       İtiraz yoluna başvuran aynı Mahkeme tarafından, itiraz konusu kuralın uygulanacağı başka dava dosyası kapsamında yapılmış olan itiraz başvurusunun (E.2013/137 sayılı), bakılmakta olan dava dosyası için de bekletici mesele sayılması gerekirken, tekrar başvuruda bulunulduğu anlaşılmıştır.

       Açıklanan nedenlerle, 6216 sayılı Kanun’un 41. maddesinin (2) numaralı fıkrasına aykırı olduğu anlaşılan itiraz başvurusunun, Kanun’un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından, esas incelemeye geçilmeksizin reddi gerekir.

                   IV- SONUÇ

       13.12.2004 günlü, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 44. maddesinin (1) numaralı fıkrasının iptaline karar verilmesi istemiyle yapılan itiraz başvurusunun, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 40. maddesinin (4) ve 41. maddesinin (2) numaralı fıkraları gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE, 11.12.2013 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Serruh KALELİ

Başkanvekili

Alparslan ALTAN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

Üye

Recep KÖMÜRCÜ

Üye

Burhan ÜSTÜN

Üye

Engin YILDIRIM

Üye

Nuri NECİPOĞLU

Üye

Hicabi DURSUN

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

Üye

Erdal TERCAN

Üye

Muammer TOPAL

Üye

Zühtü ARSLAN

Üye

M. Emin KUZ

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.