13.12.2004 günlü, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 14. maddesinin (4) numaralı fıkrasında yer alan “…hükümlü oldukları suçtan başka bir fiilden dolayı haklarında tutuklama kararı veya soruşturma konusu olan suçun kanunda öngörülen cezasının üst sınırı yedi yıldan az olmayan bir başka suçtan soruşturması veya böyle bir suçtan tutuksuz yargılaması devam etmekte olanlar…” ibaresinin Anayasa’nın 38. maddesine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi istemidir.

                                    ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı  :  2014/66
Karar Sayısı  :  2014/70
Karar Günü  :  9.4.2014
R.G. Tarih-Sayı  :  Tebliğ edildi

 

                   İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesi

 

                   İTİRAZIN KONUSU : 13.12.2004 günlü, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 14. maddesinin (4) numaralı fıkrasında yer alan “…hükümlü oldukları suçtan başka bir fiilden dolayı haklarında tutuklama kararı veya soruşturma konusu olan suçun kanunda öngörülen cezasının üst sınırı yedi yıldan az olmayan bir başka suçtan soruşturması veya böyle bir suçtan tutuksuz yargılaması devam etmekte olanlar…” ibaresinin Anayasa’nın 38. maddesine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi istemidir.

 

                   I- OLAY

Hükümlünün denetimli serbestlikten yararlanmak için yaptığı başvurunun İnfaz Hâkimliğince reddi kararına karşı yapmış olduğu itiraz üzerine açılan davada, itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

                   II- İTİRAZ KONUSU YASA KURALI

5275 sayılı Kanun’un 14. maddesinin itiraz konusu kuralı da içeren (4) numaralı fıkrası şöyledir:

Açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerden kınamadan başka bir disiplin cezası alanlar ve hükümlü oldukları suçtan başka bir fiilden dolayı haklarında tutuklama kararı veya soruşturma konusu olan suçun kanunda öngörülen cezasının üst sınırı yedi yıldan az olmayan bir başka suçtan soruşturması veya böyle bir suçtan tutuksuz yargılaması devam etmekte olanlar ile yaş, sağlık durumu, bedensel veya zihinsel yetenekleri bakımından çalışma koşullarına uyum sağlayamayacakları saptananlar, kurum yönetim kurulunun kararı ile kapalı ceza infaz kurumlarına geri gönderilirler. Bu karar, infaz hâkiminin onayına sunulur.

 

                   III- İLK İNCELEME

                   Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca yapılan ilk inceleme toplantısında, başvuru kararı ve ekleri, Raportör Ayşegül ATALAY tarafından hazırlanan ilk inceleme raporu, itiraz konusu yasa kuralı, dayanılan Anayasa kuralı ile bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Anayasa’nın 152. ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 40. maddesine göre, bir davaya bakmakta olan mahkeme, bu davada uygulanacak bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin hükümlerini Anayasa’ya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varırsa, o hükmün iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmaya yetkilidir. Ancak, bu kurallar uyarınca bir mahkemenin Anayasa Mahkemesine başvurabilmesi için elinde yöntemince açılmış ve mahkemenin görevine giren bir davanın bulunması ve iptali istenen kuralın da o davada uygulanacak olması gerekmektedir. Uygulanacak yasa kuralları, davanın değişik evrelerinde ortaya çıkan sorunların çözümünde veya davayı sonuçlandırmada olumlu ya da olumsuz yönde etki yapacak nitelikte bulunan kurallardır.

Başvuru kararında, 5275 sayılı Kanun’un 14. maddesinin (4) numaralı fıkrasında yer alan “…hükümlü oldukları suçtan başka bir fiilden dolayı haklarında tutuklama kararı veya soruşturma konusu olan suçun kanunda öngörülen cezasının üst sınırı yedi yıldan az olmayan bir başka suçtan soruşturması veya böyle bir suçtan tutuksuz yargılaması devam etmekte olanlar…” ibaresinin iptali istenilmiştir. Bakılmakta olan dava, hükümlünün denetimli serbestlikten yararlanma talebinin reddine dair karara yapılan itiraza ilişkindir. Söz konusu davada başvuran Mahkeme tarafından ele alınması gereken husus, infaz dosyası içeriğine göre hükümlünün 6291 sayılı Kanunla 5275 sayılı Kanun’a eklenen 105/A maddesinde belirtilen, denetimli serbestlikten yararlanabilmek için aranan şartları taşıyıp taşımadığının belirlenmesidir. Yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucuna göre kuralda aranan şartların mevcut olduğu tespit edilirse, itirazın kabulü ile ilgilinin hükümlülük süresinin koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına; aksi hâlde itirazın reddine karar verilecektir. Bu nedenle, itiraz konusu kural bakılmakta olan davada uygulanacak kural niteliğinde değildir.

Öte yandan, itiraz konusu kuralı içeren Kanun’un 14. maddesinin (4) numaralı fıkrasında, açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler hakkında, kuralda belirtilen koşulların gerçekleşmesi hâlinde “kapalı ceza infaz kurumuna geri gönderilmelerine” ilişkin hüküm düzenlenmektedir. Bu hükme göre, söz konusu kuralın uygulanabilmesi için öncelikle hükümlünün açık ceza infaz kurumunda bulunması gerekmektedir. Oysa, başvuran Mahkemenin bakmakta olduğu davada hükümlü, kapalı ceza infaz kurumunda olup açık ceza infaz kurumuna ayrılmamıştır. Dolayısıyla, itiraz konusu kural bu yönüyle de bakılmakta olan davada uygulanacak kural niteliğini taşımamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, itiraz konusu kurala ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle reddi gerekir.

                   IV- SONUÇ

       13.12.2004 günlü, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 14. maddesinin (4) numaralı fıkrasında yer alan “…hükümlü oldukları suçtan başka bir fiilden dolayı haklarında tutuklama kararı veya soruşturma konusu olan suçun kanunda öngörülen cezasının üst sınırı yedi yıldan az olmayan bir başka suçtan soruşturması veya böyle bir suçtan tutuksuz yargılaması devam etmekte olanlar…” ibaresinin, itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu ibareye ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE, 9.4.2014 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Serruh KALELİ

Başkanvekili

Alparslan ALTAN

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

Üye

Recep KÖMÜRCÜ

Üye

Burhan ÜSTÜN

Üye

Engin YILDIRIM

Üye

Nuri NECİPOĞLU

Üye

Hicabi DURSUN

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

Üye

Erdal TERCAN

Üye

Muammer TOPAL

Üye

Zühtü ARSLAN

Üye

M. Emin KUZ


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.