13.12.2004 günlü, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a, 5.4.2012 günlü, 6291 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle eklenen 105/A maddesinin (5) numaralı fıkrasında yer alan ”denetimli serbestlik müdürlüğünce” ibaresinin, Anayasa’nın 2., 9., 19., 37. ve 38. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı       : 2012/49

Karar Sayısı    : 2012/76

Karar Günü     : 24.5.2012

R.G. Tarih-Sayı     : Tebliğ edildi.

       İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Eskişehir 2. İnfaz Hâkimliği

       İTİRAZIN KONUSU: 13.12.2004 günlü, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a, 5.4.2012 günlü, 6291 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle eklenen 105/A maddesinin (5) numaralı fıkrasında yer alan ”denetimli serbestlik müdürlüğünce” ibaresinin, Anayasa’nın 2., 9., 19., 37. ve 38. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

       I- OLAY

       2 yıl 2 ay 18 gün hapis cezası infaz edilmekte olan hükümlünün, 6291 sayılı Kanun’la 5275 sayılı Kanun’a eklenen 105/A maddesi gereğince denetimli serbestlik talebini ilgilinin infaz dosyasıyla birlikte inceleyen Mahkeme, itiraz konusu ibareyi Anayasa’ya aykırı görerek iptali için başvurmuştur.

       II- İTİRAZ KONUSU YASA KURALI

       13.12.2004 günlü, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a, 5.4.2012 günlü 6291 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle eklenen 105/A maddesinin itiraz konusu kuralı da içeren (5) numaralı fıkrası şöyledir:

       ‘(5) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezasının infazına karar verilen hükümlünün, koşullu salıverilme tarihine kadar;

  1. a) Kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılması,
  2. b) Bir konut veya bölgede denetim ve gözetim altında bulundurulması,
  3. c) Belirlenen yer veya bölgelere gitmemesi,
  4. d) Belirlenen programlara katılması,

       yükümlülüklerinden bir veya birden fazlasına tabi tutulmasına, denetimli serbestlik müdürlüğüncekarar verilir. Hükümlünün risk ve ihtiyaçları dikkate alınarak yükümlülükleri değiştirilebilir.’

      

       III- İLK İNCELEME

       Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince yapılan ilk inceleme toplantısında, başvuru kararı ve ekleri, ilk inceleme raporu, itiraz konusu yasa kuralı ile bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

       Anayasa’nın 152. ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 40. maddesine göre, bir davaya bakmakta olan mahkeme, o davada uygulanacak kanun ya da kanun hükmünde kararname hükümlerini Anayasa’ya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddî olduğu kanısına varırsa, Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği karara kadar davayı geri bırakır. Bu kurallar uyarınca, bir mahkemenin Anayasa Mahkemesi’ne başvurabilmesi için elinde yöntemince açılmış ve görevine giren bir davanın bulunması ve iptali istenen kural veya kuralların da bu davada uygulanacak olması gerekir. Uygulanacak yasa kuralı ise davanın değişik evrelerinde ortaya çıkan sorunların çözümünde veya davayı sonuçlandırmada olumlu ya da olumsuz yönde etki yapabilecek nitelikteki kurallardır.

       Hırsızlık suçundan kesinleşmiş 2 yıl 2 ay 18 gün hapis cezası infaz edilmekte olan hükümlü, 5.4.2012 günlü, 6291 sayılı Kanunun 1. maddesiyle 5275 sayılı Kanun’a eklenen 105/A maddesi uyarınca, şartla tahliye tarihine kadar hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanması için talepte bulunmuştur. İnfaz dosyasıyla birlikte bunu inceleyen Mahkeme, itiraz konusu ibareyi Anayasa’ya aykırı görerek iptali için başvurmuştur.

                   Hükümlünün denetimli serbestlik tedbiri talebi üzerine İnfaz Hâkimliği tarafından çözümlenmesi gereken öncelikli sorun, infaz dosyası içeriğine göre hükümlünün 6291 sayılı Kanun’la 5275 sayılı Kanun’a eklenen 105/A maddesinin (1) numaralı fıkrasında aranan şartları taşıyıp taşımadığının tespitidir. Yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucuna göre fıkrada aranan şartların mevcut olduğu tespit edilirse, ilgilinin hükümlülük süresinin koşullu salıverilme tarihine kadarki kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına; aksi halde talebin reddine karar verilebilecektir.

                   İtiraz konusu ibarenin içinde yer aldığı (5) numaralı fıkrada, denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezasının infazına karar verilen hükümlünün, koşullu salıverilme tarihine kadar;

  1. a) Kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılması,
  2. b) Bir konut veya bölgede denetim ve gözetim altında bulundurulması,
  3. c) Belirlenen yer veya bölgelere gitmemesi,
  4. d) Belirlenen programlara katılması,

                   yükümlülüklerinden bir veya birden fazlasına tabi tutulmasına denetimli serbestlik müdürlüğünce karar verileceği öngörülmektedir.

       Bu düzenlemelerden, itiraz konusu ibarenin içinde yer aldığı fıkranın uygulanabilmesinin öncelikli olarak hükümlü hakkında mahkemece verilmiş bir denetimli serbestlik tedbiri uygulanması kararına bağlı olduğu anlaşılmaktadır. Böyle bir karar olmadan hükümlünün fıkrada belirtilen yükümlülüklerden bir veya birkaçına tabi tutulması mümkün olmadığından, itiraz konusu kuralın İnfaz Hâkimliğinde bakılmakta olan işte uygulanma olanağı bulunmamaktadır.

                   Açıklanan nedenlerle, başvurunun Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle reddi gerekir.

       IV- SONUÇ

                   13.12.2004 günlü, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a, 5.4.2012 günlü, 6291 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle eklenen 105/A maddesinin (5) numaralı fıkrasında yer alan ”denetimli serbestlik müdürlüğünce” ibaresinin, itiraz başvurusunda bulunan Mahkeme’nin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu ibareye ilişkin başvurunun Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE, 24.5.2012 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkanvekili

Serruh KALELİ

Başkanvekili

Alparslan ALTAN

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

Üye

Recep KÖMÜRCÜ

Üye

Burhan ÜSTÜN

Üye

Engin YILDIRIM

Üye

Nuri NECİPOĞLU

Üye

Hicabi DURSUN

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

Üye

Erdal TERCAN

Üye

Muammer TOPAL

Üye

Zühtü ARSLAN


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.