12.12.2001 günlü, 4726 sayılı “2002 Mali Yılı Bütçe Kanunu”nun 6. maddesinin (g) fıkrasının ikinci paragrafının Anayasanın 2., 10., 11., 87., 128. ve 161. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Resmi Gazete tari/sayı:Tebliğ edildi.

Esas Sayısı : 2003/25

Karar Sayısı : 2003/36

Karar Günü : 16.4.2003

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Sakarya 2. İdare Mahkemesi.

İTİRAZIN KONUSU : 12.12.2001 günlü, 4726 sayılı “2002 Mali Yılı Bütçe Kanunu”nun 6. maddesinin (g) fıkrasının ikinci paragrafının Anayasanın 2., 10., 11., 87., 128. ve 161. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

I- OLAY

Naklen atanma nedeniyle yolluk ödenmesi için yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ve sürekli görev yolluğunun faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açılan davada, “2002 Mali Yılı Bütçe Kanunu”nun 6. maddesinin (g) fıkrasının ikinci paragrafını Anayasa’ya aykırı bulan Mahkeme iptali için başvurmuştur.

II- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi uyarınca, Mustafa BUMİN, Haşim KILIÇ, Yalçın ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN, Enis TUNGA ve Mehmet ERTEN’in katılmalarıyla 16.4.2003 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında; “dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle” karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Başvuru kararı ve ekleri, işin esasına ilişkin rapor, itiraz konusu yasa kuralı, dayanılan Anayasa kuralları ile bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Mahkeme, 4726 sayılı “2002 Mali yılı Bütçe Kanunu”nun 6. maddesinin (g) fıkrasının ikinci paragrafının iptali için başvurmuştur. Ancak, itiraz konusu kural, Anayasa Mahkemesi’nin 22.10.2002 günlü, E.2002/138, K.2002/96 sayılı kararı ile iptal edildiğinden; bu kural hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekir.

IV- SONUÇ

12.12.2001 günlü, 4726 sayılı “2002 Malî Yılı Bütçe Kanunu”nun 6. maddesinin (g) fıkrasının ikinci paragrafı, 22.10.2002 günlü, E. 2002/138, K. 2002/96 sayılı kararla iptal edildiğinden, İTİRAZ KONUSU KURAL HAKKINDA YENİDEN KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, 16.4.2003 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Mustafa BUMİN

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Yalçın ACARGÜN

Üye

Sacit ADALI

Üye

Ali HÜNER

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ertuğrul ERSOY

Üye

Tülay TUĞCU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Enis TUNGA

Üye

Mehmet ERTEN


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.